پایان نامه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته کشف جرائم-گرایش آگاهی موضوع: بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو نگارش: علی مجیدی   استاد راهنما: دکترمحمدحسین فرجاد استادمشاور: محمد […]