نوشته‌ها

پایان نامه بررسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک های اسناد در خشونت های خانگی با نقش کلیشه های جنسیتی

ضرورت انجام تحقیق:

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان و به مثابه انسان، حقوقی هم سان با مردان دارند بنا بر این اگر خشونت به معنای عملی غیر انسانی در مورد انسان ها، ناپسند به شمار می رود، نکوهیده بودن این پدیده در مورد زنان نیز صادق است خشونت سازوکار منفی- اجتماعی است که در نتیجه آن زنان ناگزیر از پذیرش وضعیت سلطه پذیری می شوند و رسالت علوم انسانی(به طور عام) و جامعه شناسی و روانشناسی (به طور خاص) برای آشکار کردن ساختارهای سلطه و نقد آن از یک سو  و انجام مطالعات علمی گسترده و عمیق و راهبردی از سوی دیگر جهت حذف این وضعیت قدم بردارد (یزد خواستی،۱۳۸۷).

خشونت جنبه بسیار مهمی  از عملکرد روانشناختی و زندگی اجتماعی انسانهاست که اثراتی عمده بر سلامت جسم و روان فرد پرخاشگر و قربانی دارد خشونت خانوادگی علت عمده آسیب به زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله است به طوری که هر ساله بین ۲ تا ۴ میلیون از زنان مورد خشونت قرار می گیرند و حداقل ۲۰۰۰ تن از آنان بر اثر شدت صدمات و جراحات جان خود را از دست می دهند (استتس، ۱۹۹۱؛ ساگرمن و هوتالینگ، ۱۹۸۹)ُ. بر اساس مطالعات مقدماتی که در خصوص میزان وقوع خشونت خانوادگی در ایران انجام شده است نرخ همسر آزاری و متغییرهای مربوط به آن ذکر شده است (سام گیس ۱۳۷۷؛ شمس و امامی پور، ۱۳۸۲؛ ربیعی و همکاران ۱۳۸۱؛ مافی، ۱۳۸۲). همچنین مطالعاتی به پیامد های آن اشاره داشته اندخشونت دارای عواقب جسمانی غیر کشنده مثل جراحت (از بریدگی تا شکستگی و آسیب به ارگان های داخلی )، حاملگی ناخواسته ،بیماری های مقاربتی،سقط جنین غیرعمدی،بیماری های التهابی لگن، دردهای مزمن لگن، سردرد، نشانگان روده تحریک پذیر، استعمال دخانیات، اعتیاد و الکلیسم، عواقب مرگباری شامل خود کشی، دیگر کشی، وعواقب روانی مثل  افسردگی، ترس،اضطراب، مشکلات تغذیه ای،اختلالات جنسی و وسواس و استرس پس از سانحه است (فرهادیان،۱۳۸۰؛ موحدی و احدی، ۱۳۸۵).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

پایان نامه سبک های ابراز هیجان و پذیرش خشونت های خانگی علیه زنان

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

این پژوهش از نوع تحقیق  همبستگی ست، همبستگی بین خشونت خانگی، سبک های اسناد، سبک های ابراز هیجان و کلیشه های جنسیتی است. بنابراین از مدل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه استفاده می شود. زیرا چند متغیر پیش بین و یک متغیر ملاک داریم و همچنین در تحقیق همبستگی به بررسی رابطه تک تک متغیرها پرداخته می شود بنابراین از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می شود (سرمد، بازرگان، حجازی،۱۳۹۰).

در رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی، محقق ترتیبی را که متغیرهای پیش‌بین در قالب دو مجموعه  وارد مدل می‌شوند، مشخص می‌کند. لذا با استفاده از این رویه می‌توان کیفیت مدل و اثر متغیری یا گروهی از متغیرها را بعد از  کنترل اثرمتغیر(های) مرتبه اول بررسی نمود. محقق برای این متغیر(ها)، متغیرهای مرتبه اول، مدل رگرسیونی چندگانه را اجرا می‌نماید. از روی خروجی مربوطه برای این مدل، مدل مرتبه اول، می‌توان میزان تغییراتی که توسط آن تبیین شده است را بدست آورد (منظور بررسی ضریب تعیین می باشد). محقق مدل مرتبه دوم را با ترکیب متغیرهای اولیه به همراه مجموعه متغیرهای جدید اجرا می‌نماید.

در ایران یک بررسی گسترده که در ۲۸ مرکز استان کشور انجام شد نشان داد در۶۶% خانواده های مورد بررسی زنان دست کم یک بار از ابتدای زندگی مشترک خشونت را تجربه کردند و در ۳۰% خانوارها خشونت فیزیکی حاد و جدی و در ۱۰% خانوارها خشونت های منجر به صدمات موقت یا دائم گزارش شده است (مرکز مشارکت زنان و معاونت اجتماعی وزارت بهداشت ۱۳۸۳).

در تحقیقی که ادهمی و روغنیان (۱۳۸۸) انجام داداند به این نتیجه رسیدند که در شیوه های جامعه پذیری جنسیتی نگرش های تسلیم طلبانه، منفعل،آرام و… زمینه جامعه پذیری را بر اساس همین صفات برای دختران فراهم می آورد و آنها را با این صفات سازگار می نماید بنابر این نتایج این تحقیق تاییدی بر نظریه یادگیری احتماعی و نظریه برچسب زنی جنسیتی در تبیین نابرابری جنسیتی در خانواده می باشد.

در نظریه شناختی به سبک های اسناد منفی و رابطه آن با درماندگی آموخته شده و افسردگی تاکید شده است این نظریه بر جامعه پذیری نقش های جنسیتی و تاثیر آن بر افسردگی زنان اهمیت می دهد بر حسب این نظریه زنان بین پاسخ و بازده پاسخ شان در حیطه های مختلف زندگی، ناهماهنگی بیشتری را تجربه می کنند و آموزش و تربیت آنها به گونه ایست که بیشتر با نقش های زنانه نافعالی و درماندگی همانند سازی می کنند ( فایرستون و همکاران، ۲۰۰۳). زنان سبک های شناختی منفی تری دارند و علت رویدادهای منفی زندگی را بیشتر به عوامل پایدار کلی و درونی خود نسبت می دهند این نوع اسنادهای منفی زنان را  نسبت به احساس های درماندگی و نومیدی در مواجهه با رویدادهای ناخوشایند زندگی اسیب پذیرتر می سازد (آبرامسون، ۱۹۸۹). ولی تا به حال تحقیقی در زمینه بررسی سبک هاّی ابراز هیجان و پذیرش خشونت خانگی ثبت نشده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

پایان نامه رابطه سبک های اسناد زنان و پذیرش خشونت علیه آنان

روش انجام تحقیق

محقق جهت حمع آوری داده ها  به پزشکی قانونی استان البرز مراجعه کرده و بدین گونه عمل  کرد که با همکاری پزشک معاینات بالینی زنان، قربانیان را شناسایی و  شخصا به توزیع پرسشنامه بین آنها پرداخته شد. توزیع پرسشنامه ها بر اساس کمترین میزان ایجاد مقاومت،و همین طور تا حد امکان جلوگیری از بدون پاسخ ماندن پرسشنامه ها به علت حجم بالای آن بدین ترتیب بود: پرسشنامه ابرازگری هیجان،کلیشه های جنسیتی،کنترل هیجانی ،سبک های اسناد، دوسوگرایی و سپس پرسشنامه خشونت خانگی.

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز که علت مراجعه شان ضرب و تم از سوی همسر  در سال ۱۳۹۳ می باشد.

حجم نمونه و روش نمونه گیری:

نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر شامل ۱۰۰ زن مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در بهار۱۳۹۳ که  علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی همسر می باشد به صورت تصادفی از حامعه در دسترس انتخاب می شود. در پژوهش های غیر آزمایشی توصیه می شود که حجم نمونه بیش از سی نفر باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

پایان نامه ارتباط سبک های ابراز هیجان با سبک های اسناد در خشونت های خانگی

فصل دوم

مبانی نظری

و

پیشینه پژوهش

 

مقدمه

خشونت عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آسیب جسمی، جنسی و یا روانی شود (کار،۱۳۸۱). خشونت را می توان عملی آسیب رسان دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام میدهد و صرفا جنبه فیزیکی ( بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و فریاد)، جنسی و اقتصادی هم به خود بگیرد (درویش پور۱۳۸۷، به نقل از محمدی، میرزایی،۱۳۹۱؛کار۱۳۷۹) .

خشونت علیه زنان پدیده ای چند بعدی است که خشونت خانگی یکی از تظاهرات آن به شمار می رود. خشونت در هر جامعه شکل هایی به خود می گیرد که با ساختار قانونی، سنتی و دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. بنابراین اثار خشونت علیه زنان در ایران را باید در مجموعه ای به هم تنیده از انواع خشونت های خانگی، اجتماعی، سیاسی و تفاسیر خاصی از دین جستجو کرد. تاکید بر ارزش هایی مانند جداسازی افراد دو جنس در مراکز دانشگاهی، منع حضور زنان از تماشای مسابقات ورزشی مردان، جلوگیری از فعالیت زنان هنرمند در جایگاه خواننده و مانند اینها، شکل هایی از خشونت است که بر زنان ایران تحمیل شده است (کار، ۱۳۸۱). به هر نوع عمل و یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود این تعریف، تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا به اختیار، اعم از اینکه در زندگی شخصی(خصوصی) یا جمعی رخ دهد را نیز در بر می گیرد (نهاوندی۱۳۸۶ به نقل از وردی نیا، ریاحی، اسفندیاری).

همانگونه که گفته شد چنانچه رفتار خشونت آمیز علیه زنان در چارچوب خانواده و میان زن و شوهر روی دهد از آن به خشونت خانگی تعبیر می شود (پور رضا و موسوی،۱۳۸۲؛ سازمان جهانی بهداشت،۱۳۸۰).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

پایان نامه تببین رابطه بین کلیشه های جنسیتی در زنان قربانی و پذیرش خشونت خانگی علیه آنان

خشونت خانگی علیه زنان

در برخی موارد خشونت های خانگی را خشونت های داخلی خوانده اند که به معنای حاکمیت غیر قابل تحمل فیزیکی و روانی یک فرد خانواده بر فرد یا افراد دیگر خانواده است. این حاکمیت غیرقابل تحمل به گونه های تحقیر، توهین، برخوردهای فیزیکی و محدود سازی آزادی ها برای قربانی تبارز می کند (زیبایی نژاد،۱۳۸۶).

گرچه خشونت در تمام جوامع به افرادی در سنین مختلف و جنسیت های گوناکون اعمال می شود اما این کنش مخصوصا متوجه زنان و کودکان است و مسائلی را به وجود می آورد که سلامت اجتماعی را تهدید می کند، زنان در سنین کودکی، جوانی و جا افتادگی مکررا قربانی خشونت می شوند خشونت علیه زنان و دختران عمدتا وجه جسمانی و جنسی دارد و به مدد فرهنگی نهادینه، تا آزار روانی آنان و از آن طریق تا خود آزاری جوامع تداوم می یابد (محمدی اصل،۱۳۸۸). اصطلاح قربانی  نخست برای باکره­گانی بکار می رفت که به منظور انجام فرائض دینی به قربانگاه فرستاده می شدند (همان).

نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد زنان هشت برابر بیشتر از مردان خشونت همسرانشان را تجربه می کنند (سولر، وینایاک، و کوآداینو۲۰۰۰ به نقل از یزد خواستی ۱۳۸۷). و همین طور بر پایه آمار منتشر شده سازمان بهداشت جهانی از هر سه زن یک زن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی واقع می شود (سازمان بهداشت جهانی ۲۰۰۸).

تا ۴ دهه قبل هیچ یک از جامعه شناسان به طور خاص به بررسی پدیده خشونت خانگی نپرداخته و افرادی مانند پزشکان و روانپزشکان که به صورت مستقیم با آن ارتباط داشتند آن را مطرح کردند و از طریق مقالات متعددی که  در زمینه بررسی های بالینی در مورد کودکان کتک خورده نوشته شد مسئله خشونت خانوادگی به افکار عمومی و متخصصان جامعه ارائه گردید جامعه شناسان تا قبل از این با اینکه از وجود خشونت در خانواده آگاه بودند گمان می بردند این نوع رفتار خشونت آمیز استثنایی ست و در شرایط بحرانی (طلاق، جدایی و فقر مالی) در میان خانواده ها بروز می کند اما از دهه ۷۰ میلادی نگاه پژوهشگران متوجه این پدیده شد و با انجام دادن بررسی های گوناگون کوشیدند خشونت خانگی را شناسایی کنند. بررسی های مربوط به خشونت با مقاله ای آغاز شد که در سال ۱۹۶۲، هنری کمپ و همکاران تحت عنوان “علائم مشخصه کودک کتک خورده “منتشر گردید (کریمی،۱۳۸۶) در اینجا به برخی مطالعات و تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور به بررسی خشونت علیه زنان پرداخته اند اشاره می شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

پایان نامه بررسی نقش کلیشه های جنسیتی بر سبکهای اسناد و سبک های ابراز هیجان و پذیرش خشونت های خانگی

باورهای مخرب در مورد موفقیت:

۱) کمال طلبی در عمل:هرگز نباید شکست بخورم یا مرتکب اشتباه شوم.

۲) کمال طلبی ادراکی: اگر اشتباه کنم یا آسیب پذیر  باشم دیگران مرا دوست نخواهند داشت.

۳) اعتیاد به موفقیت: ارزش من به عنوان یک انسان بستگی به موفقیت، هوش، استعداد، موفقیت شغلی، درآمد یا وضع ظاهرم دارد.

باورهای مخرب درمورد عشق:

۴) اعتیاد به تایید و تصدیق: برای اینکه ارزشمند باشم همه باید مرا تایید و تصدیق کنند.

۵) اعتیاد به عشق: اگر کسی مرا دوست نداشته باشدنمی توانم خوشبخت شوم اگر کسی مرا دوست نداشته باشدلایق زندگی نیستم.

۶) ترس از طرد شدن  اگر مرا رد کنی اگر مرا تایید نکنی معلوم می شود اشکالی در من است اگر تنها باشم باید احساس بدبختی و بی ارزش بودن بکنم

باور مخرب در مورد اطاعت و فرمانبرداری:

۷) راضی کردن دیگران:باید همیشه ترا راضی کنم حتی اگر در این جریان آسیب ببینم.

۸) سرزنش کردن خود: مسائل موجود در رابطه من تقصیر من است.

باور های مخرب در مورد توقع داشتن:

۹) ناامید بودن: مسائل من حل نشدنی است هرگز احساس خوشبختی نمی کنم.

باورهای مخرب در مورد اضطراب:

۱۰) فوبیای خشم:خشم خطرناک است باید هرطور شده ازآن اجتناب کنم.

۱۱) فوبیای عاطفی: هرگز نباید بترسم مشوش شوم هرگز نباید احساس نابسنده بودن، حسادت، یا آسیب پذیری داشته باشم نباید با احساساتم دیگران را برنجانم.

۱۲) تصور اشتباه: همه مردم مانند یکدیگر فکر می کنند اگر کسی به شکل تحقیر آمیز به من نگاه کند همه به پیروی از او با من اینگونه برخورد می کنند.

۱۳) اشتباه مرکز توجه بودن:صحبت کردن با مردم به این می ماند که روی صحنه زیر نور روشن نور افکن ها ایفای نقش می کنی اگر آنها را تحت تاثیر قرار ندهی آنها مرا  دوست نخواهند داشت.

۱۴) همیشه باید قدرتمند باشم هرگز نباید ضعیف ظاهر گردم.

(دیوید برنز،  به نقل از قراچه داغی ۱۳۸۵).

الگوی نموداری درماندگی آموخته شده بر اساس دیدگاه شناختی بدین صورت است: الگوی شناختی در درماندگی آموخته شده، اطلاعات در مورد شرایط              ساختار شناختی یا پردازش اطلاعات که به یادگیری، انتظار و پیش بینی می انجامد               رفتار بر اساس انتظار و باور.

سلیگمن بر این باور است که افراد بر اساس سبک توصیفی شان دست به تغییر رویداد ها می زنند  (کریمی،۱۳۸۹).

بر همین اساس در پژوهش مربوط به درماندگی اموخته شده نتایج جالبی به دست آمده که نشان می دهد نزدیک به صد درصد سگ های گروه کنترل یعنی آنهایی که قادر به پریدن و اجتناب از شک بودند، یادگیری جدید را آموختند اما در مورد گروه شوک- عدم توانایی قطع شوک، این رقم پایین تر از پنجاه درصد بود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

پایان نامه کلیشه های جنسیتی در زنان قربانی و پذیرش خشونت خانگی علیه آنان

کلیشه های جنسیتی و شیوه های اسناد دهی در خشونت خانگی

به طور کلی ما مایل هستیم علل زیر بنایی رفتار خود و دیگران را بفهمیم تا دقیقا دریابیم که چرا خود یا دیگران تحت شرایط خاص به شیوه های مشخص  و معین عمل می کنیم این فرآیند را اسنادهی ارتباطی می گویند(گاتمن، ۱۹۹۸ به نقل از خجسته مهر، کوچکی، رجبی۱۳۹۱). اسنادهای ارتباطی به طور کلی شامل دو نوع اصلی اسنادهای علی  و اسنادهای مسوولیت هستند اسنادهای علی بر جایگاه اسناد(درونی- بیرونی)، پایداری و ثبات و کلی یا جهان شمول بودن تاکید دارد  در حالی که اسنادهای مسوولیت بر عمدی و آگاهانه بودن رفتار خودخواهی همسر  خاطی و سرزنش تاکید می کند(توتارل-کیسلاک و کاوسوقلو، ۲۰۰۶ به نقل از همان منبع).

همانطور که گفته شد یکی از اولین فرمول بندی های نظریه اسناد در کارهای هایدر مشاهده شد که اسنادها را به دو نوع موقعیتی و شخصی تقسیم کرد بعد از او افرادی مانند دا ویس، جونس، شاور وکلی نیز نظریاتی ارئه دادند اما یکی از جامع ترین نظریه ها نظریه وینر می باشد که بیان داشت بین اسنادهای شخصی و موقعیتی اسنادهای دیگری هم می تواند وجود داشته باشد به نظر وی بازده های رفتاری نه فقط به به عوامل درونی(شخصی) یا بیرونی (موقعیتی) بلکه به عواملی که پایدار و ناپایدار قابل کنترل و غیرقابل کنترل هستند نیز نسبت داده می شود (محمد زاده، لامعی، لامعی۱۳۹۰).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

۲-۲-۱-۵-۲- فرضیه ایمنی هیجانی

فرضیه ناامنی هیجانی مبتنی بر دلبستگی برای تشریح اثرات مواجهه با خشونت خانگی در دوران کودکی و نیز برای تشریح پاسخ و واکنش کودک به مشاجره و دعوای بزرگسالان به کار می رود. وقتی خشونت مشاهده می شود، پیوند والد با کودک و دلبستگی کودک به والد سست می شود. اگر چه واکنش کودکان فرق می کند، اما آنها برای ایجاد یا کسب مجدد حس امنیت هیجانی تلاش می کنند و این حس را با ایجاد دلبستگی با مراقبانشان ایجاد یا کسب می کنند. همچنین جهت ایجاد دوباره حس ایمنی هیجانی واکنش های دفاعی دیگری در کودکان شاهد خشونت بروز می کند (برنهارد، شلی، ۲۰۰۴).

سبک های دلبستگی در سه نوع تقسیم بندی شده اند و سبک های ارتباط عاطفی جوانان نیز انعکاسی از روابط دلبستگی آنها با والدینشان است. هر دو والد در تعیین سبک های طولانی مدت حائز اهمیت و تأثیر گذارند. والدین گروه های اجتنابی غالباً مطالبه کننده، بی ادب/ بی آبرو، سرد، انتقادی و پدرانی زورگو و بی توجه می باشند. از آنجا که مشاهده خشونت واکنش های احساسی و روانی را در بر می گیرد، کودک نیاز مبرم به کاهش تأثیر ضربه دارد، اما به نظر می رسد به خاطر سبک دلبستگی غیر ایمن نمی تواند با والدین راحت باشد (برنهارد، شلی، ۲۰۰۴).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدين و رفتار پرخاشگری فرزندان.
 2. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدين و اعتماد به نفس فرزندان.
 3. بررسیرابطهبین تاکتیک های حل تعارضوالدينو سلامت روان فرزندان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی سازگاری فرزندان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

۲-۲-۱-۵-۴- فرضیه قطع خانوادگی

این مدل که اولین بار از سوی جف، ولف و ویلسون (۱۹۹۰)، مطرح شد ارتباط بین وقایع منفی و مهم خانوادگی همچون همسرآزاری و مشکلات رشدی فرزندان را بیان می کند. طبق این نظریه چون درک کودک از ریشه ها و منشاء خود طی تجارب اولیه کودک با خانواده (خشونت بین والدین) کارکرد روانی – اجتماعی او را از هم گسیخته، منجر به بدسازگاری اجتماعی و روانی می گردد. این نظریه که مشکلات سازگاری فرزندان مواجهه یافته با خشونت را بیان می کند، مبتنی است بر تلاش کودک جهت مقابله با موقعیت تهدید کننده و ناگهانی و موقعیتی که موجب تغییرات گسترده در زندگی آنها می شود. فرزندان مواجهه یافته با خشونت خانگی باید راهی برای مقابله با خطرات و تهدید های آنی خشونت بیابند و با اشکال مختلف مشاجره ها و خشونت ها همچون تغییرات ایجاد شده در اثر بخشی تربیت فرزندان و آشفتگی زیاد بین اعضاء خانواده برخورد نمایند. طبق این نظریه، خشونت خانگی به دو طریق بر کودکان تأثیر می گذارد: اولاً فرزندان به خاطر مواجهه با حالت رفتاری بد و منحرف والدین مستقیماً تحت تأثیر قرار می گیرند به ویژه خشم بین والدین با بر آشفتن و تهدید حس امنیت فرزند، او را تحت تأثیر قرار می دهند. از دیگر اثرات خشونت، رفتار تهاجمی فرزند می باشد. در ثانی، این نظریه به تأثیرات غیر مستقیم تربیت گسیخته و مدیریت نامؤثر و ناسازگار خانواده و فرزند توجه می کند و ارتباط بین همسرآزاری، فشار روانی مادران و نحوه کنار آمدن او، فشار روانی و نحوه مدارای فرزندان را بررسی می کند (برنهارد، شلی، ۲۰۰۴).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدين و رفتار پرخاشگری فرزندان.
 2. بررسی رابطه بین تاکتیک های حل تعارض والدين و اعتماد به نفس فرزندان.
 3. بررسیرابطهبین تاکتیک های حل تعارضوالدينو سلامت روان فرزندان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان

دانلود پایان نامه : بررسی ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

کار کودکان در معادن [۱]

کار کودکان در معادن به علت میزان و شدت خطر مرگ، آسیب دیدگی و بیماری بدترین فرم کار کودک در نظر گرفته می شود. [۲]

در بسیاری از کشورها، اطفالی دیده می شوند که در معادن مختلف کار می کنند. کودکان کارگر در معادن کوچک ممکن است در برخی از مناطق آفریقا، آمریکای لاتین و اروپای مرکزی یافت شوند. حداقل سن برای کار در معادن در بیشتر کشورها بین ۱۴ تا ۱۸ سال می باشد. هرچند، در برخی از کشورها مجوز به کار گیری کودکان در معادن در سن ۷ سالگی داده می شود. [۳]

کودکان همچنین در معادن سنگ زیر زمینی مشغول به کار می باشند و در برخی از فعالیت ها به والدین خود کمک می کنند. در بیشتر موارد، درآمد کارگران معدن برای حمایت از خانواده کافی نمی باشند، بنابراین کودکان هم مجبور می شوند در کنار والدین خود مشغول به کار شوند. در معادن کوچک، هیچ محدودیتی در رابطه با ساعات کار روزانه یا امنیت شغلی و سلامتی وجود ندارد. در بسیاری از موارد، کمک های اولیه نزدیک محل کار در دسترس نمی باشند و کارگران هیچ دسترسی به تسهیلات بهداشت همگانی ندارند. تحت این شرایط، کودکان ۱۲ ساعت در روز  با تنها ۳۰ تا ۶۰ دقیقه استراحت و بدون هیچ گونه نظارتی بر تجهیزاتی که به کار برده می شوند، کار می کنند. آنها همچنین در معرض رطوبت بسیار زیاد، دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین قرار می گیرند، بعضی اوقات اگر درون معدن مشغول به کار شوند، مجبور هستند شرایط بد کار نظیر خم شدن، زانو زدن یا دراز کشیدن را بپذیرند.[۴]

در معادن زغال سنگ کلمبیا، کودکان کارگر را می توان در تونل های بدون پایه در عمق ۲۸۰ متری زیر زمین مشاهده کرد، در این تونل ها تهویه ای وجود ندارد و روشنایی آنها به وسیله شمع هایی که در قوطی های خالی کنسرو قرار گرفته و در شکاف دیوار ها جا داده شده اند تامین می گردد، این کودکان به مدرسه نمی روند و زندگی را همانگونه که در معادن  آغاز کرده اند در همان جا نیز به پایان می رسانند.[۵]

مطالعه انجام شده در تانزانیا نشان می دهد که کار در معادن بسیار شایع می باشد. کودکان زیر ۱۸ سال به فعالیت های مختلفی در معادن مشغول می باشند و بزرگ ترین گروه مشغول در معادن گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ سال می باشد که تقریبا ۵۹ درصد از کارکنان معادن را به خود اختصاص داده اند. علت عمده کار این کودکان در معادن این است که شانس دستیابی به تحصیلات بالاتر از مقطع ابتدایی برای آنها وجود ندارد. [۶]

بند پنجم: کار کودکان به عنوان مستخدمین خانگی[۷]

کار کودکان به عنوان مستخدمین خانگی به موقعیت هایی مربوط می شود که در آن کودکان فعالیت هایی را در خانه یک شخص ثالث یا کارفرما در شرایط نامساعدی همچون ساعات کار طولانی، دستمزد بسیار پایین یا زیر حداقل سن اشتغال انجام می دهند. [۸]

طبق برآورد سازمان بین المللی کار، تقریبا ۳۰ درصد از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون افرادی که به عنوان مستخدمین خانگی استخدام می گردند، کودکان هستند.[۹]

در طول دهه گذشته، توجه به مقوله کار کودکان به عنوان مستخدمین خانگی مخصوصا در رابطه با حقوق دختران افزایش یافته است. ممکن است تصور شود که کار خانگی در مقایسه با دیگر مشاغل توصیف شده نسبتا ایمن است، ولی در عمل اینگونه نیست. همچنین از آنجاییکه کار خانگی معمولا کنترل شده نیست، این نوع کار اغلب از چشم عموم پنهان می باشد. این کودکان کارگر فراموش شده ترین کودکان هستند. حمایت از این دسته کودکان کارگر دشوار است به این خاطر که بهره کشی و سوء رفتاری که متحمل می شوند معمولا مشهود نیست. آنها از رفتن به مدرسه، انجام فعالیت های اجتماعی و حمایت عاطفی از خانواده و دوستان خود بازداشته می شوند. کودکان بویژه دختران اغلب در معرض رفتار های بی رحمانه قرار می گیرند، و مجبور می شوند ساعات بیشتری را کار کنند و از رفتن به مدرسه بازداشته می شوند. آنها همچنین مستعد سوء رفتار فیزیکی و جنسی می باشند.  بیشتر کودکان کارگر در کار های خانگی دختر می باشند، اگرچه نسبت دختران و پسران از مکانی به مکانی دیگر متغیر        می باشد. کودکان دائما فراخوانده می شوند و از خواب کافی محروم می گردند. آنها ممکن است غذای ناکافی دریافت کنند و ممکن است کارهای خطرناکی هم که آمادگی آن را ندارند، انجام دهند. سن دختران، شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و نبود والدین همه منجر به بهره کشی و سوء رفتار جنسی با آنها می شود. دخترانی که کارهای خانگی را ترک می کنند ممکن است به فاحشه گری یا دیگر فرم های بهره کشی جنسی کشانده شوند.[۱۰]

فعالیت هایی که این کودکان به عنوان مستخدمین خانگی انجام می دهند به عنوان خدمتکار، آشپز، باغبان و تمیز کننده وسایل خانه می باشد و حتی بسیاری از آنها در سنین بسیار پایین خانواده خود را ترک کرده و در خانه کارفرمای خود زندگی می کنند.[۱۱]

مطالعات اخیر در فیلیپین نشان داده اند که اکثر دختران برای کمک به در آمد خانواده، پرداخت هزینه تحصیل خود و فرار از خشونت خانوادگی و به تشویق والدین خود به عنوان مستخدمان خانگی مشغول به کار می شوند.[۱۲] در کلمبیا، مستخدمان خانگی، اکثریت کودکان کارگر را تشکیل می دهند این کودکان کارگر بیش از ۶۰ ساعت در هفته را کار می کنند. [۱۳]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

 1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
 2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
 3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد

دانلود پایان نامه :بررسی اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان

عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۱]

این میثاق که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب رسیده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره تصدیق می نماید و ماده ۱۰ این میثاق صراحتا به حقوق کودکان توجه نموده است و مطابق بند ۳ این ماده ” اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیتهای دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان باید بعمل آید. کودکان و افراد جوان باید در مقابل بهره برداری (استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آنها زیان آور است و یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد و یا مانع از رشد طبیعی آنان می گردد، چنین استخدامی طبق قانون قابل مجازات میباشد. دولتها همچنین باید حدود سنی (استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات می باشد”. همچنین به موجب ماده ۱۲ این میثاق ” ۱ ) دولت های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند، ۲) اقداماتی که دولت های عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال می نمایند شامل اقدامات زیر می شوند: الف: اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان و مرگ و میر آنها. ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی. ج: پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی، حرفه ای و سایر امراض. د: ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبت های پزشکی در مواقع بیماری”. با توجه به اینکه به نوعی تمام بخش های اقتصادی برشمرده شده در فصل قبل با توجه به وضعیت جسمانی کودکان تاثیرات مخربی بر سلامت فیزیکی و روانی آنها می گذارند، بدیهی است که با شرکت دادن کودکان در فعالیت های اقتصادی دیگر امکان برخوردار کردن آنها از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی وجود نخواهد داشت. همانطور که در بندهای بعدی ماده ۱۲ عنوان شده دولت ها باید اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها و همچنین بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی، پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، برخی از بخش های اقتصادی همچون کشاورزی که به عنوان خطرناک ترین حیطه های شغلی در نظر گرفته می شود بیش از ۷۰ درصد کودکان یعنی ۱۳۲ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در آن مشغول می باشند. شواهد زیادی در خصوص ابتلای کودکان کارگر به مسمومیت ناشی از آفت کش ها یا حشرات موجود در زمین های کشاورزی وجود دارند. اما به این خاطر که بسیاری از کودکان در کشورهای آفریقایی و آسیایی در زمین های کشاورزی خانوادگی خود مشغول می باشند، خطراتی که آنها را تهدید می کند آن چنان که باید مشهود نیست و این دولت ها هستند که باید توجه بیشتری به حضور کودکان در این بخش اقتصادی داشته باشند.

ماده ۱۳ این میثاق مجددا به حق آموزش اجباری کودکان در مقاطع ابتدایی تاکید ورزیده است که پیشتر بدان پرداخته شد.

گفتار سوم: تحلیل اسناد حقوق بشری راجع به حقوق کودک در راستای ممنوعیت

کار کودک

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ میلادی[۲]

 اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ میلادی به تصویب رسیده است. این اعلامیه متشکل از ۱ مقدمه و ۱۰ اصل می باشد. در مقدمه این اعلامیه مراقبت و حمایت خاص از کودکان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان شده، مجددا مورد تاکید قرار می گیرد و حقوق کودک با این هدف که ایام کودکی توام با خوشبختی بوده و کودکان باید از حقوق و آزادی هایی که در پی خواهد آمد به خاطر خود و جامعه اش بهره مند گردند را بیان می دارد و همچنین از پدران و مادران، زنان و مردان به عنوان افراد جامعه، سازمان های داوطلب، مقامات محلی و دولت ها می خواهد تا این حقوق را به رسمیت شناسند و در جهت رعایت این حقوق از طریق قوانین و سایر تمهیدات اهتمام ورزند. طبق ماده ۱ این اعلامیه، ” همه کودکان باید بدون استثناء و تبعیض، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشاء اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی های فردی دیگر یا خانوادگی مشمول حقوق مندرج در این اعلامیه گردند”. به موجب ماده ۲، ” کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم توسط قانون یا مراجع ذیربط در اختیار وی قرار گیرد. در وضع قوانین بدین منظور منافع کودکان باید بالاترین اولویت را داشته باشد”.

نظر به اینکه کودکان از نظر فکری و روانی فوق العاده آسیب پذیر می باشند لذا محیط های کاری که عمدتا فشار آور و تحقیر کننده هستند باعث می شوند که کودکان کارگر از زیان روانی بسیار شدیدی رنج ببرند تا جاییکه ممکن است به اختلال های روانی زیادی مبتلا شوند. برخی از دانشمندان به این نتایج دست یافته اند که کودکان کارگر به علت حضور در محیط های شغلی از بودن در کنار همسالان خود باز می مانند و با صدمات عاطفی قابل توجهی مواجه می گردند. این دانشمندان از جمله پیامد های روانی- اجتماعی کار کودکان را عزت نفس پایین، انزوای اجتماعی، عدم بروز احساسات (بازداری)، رفتارهای ضد اجتماعی، استرس، ترس، اضطراب و پریشانی نام برده اند. به عنوان مثال، مطالعه انجام شده در کنیا برروی کودکان کارگر به عنوان مستخدمان خانگی نشان داده است که این کودکان مشکلات روانی نظیر شب ادراری، بی خوابی، کابوس، سردرد، رفتار های پرخاشگرانه، پیری زودرس، افسردگی و واکنش های فوبیک را نسبت به اطرافیان خود نشان داده اند.[۳] با توجه به پیامدهای روانی و اجتماعی ذکر شده ضرورت پرورش فکری، اخلاقی و اجتماعی کودکان در محیط های سالم برجسته تر می گردد.

به موجب ماده ۵ این اعلامیه، “کودکی که از لحاظ بدنی، فکری یا اجتماعی معلول است باید تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضع خاص وی قرار گیرد”. شواهد نشان می دهند که ناتوانی فیزیکی یک کودک بعضی مواقع وی را نسبت به نقض حقوق بنیادی اش همچون آموزش یا مراقبت های بهداشتی آسیب پذیر می سازد و زمینه را برای ورود وی به کار کودک فراهم می کند. در سرتاسر جهان گدایی ممکن است معمول ترین فرم استخدام خارج از خانه برای کودکان ناتوان باشد. کودکان ناتوان معمولا برای تولید درآمد از طریق گدایی مورد استفاده قرار می گیرند. گزارش های بدست آمده از کشورهای مختلف نشان می دهند که چنین کودکانی دائما مورد خشونت واقع می شوند. برخی از آنها توسط خانواده هایشان برای گدایی در خیابان ها قرار داده می شوند. گزارش هایی وجود دارند حاکی از اینکه کودکان ناتوانی که برای گدایی مورد استفاده قرار می گیرند مورد سوء استفاده فیزیکی قرار می گیرند.[۴]

به عنوان مثال در برخی از کشورهای آفریقایی اکثر کودکان ناتوان و معلول در خانواده های فقیر زندگی می کنند و عمدتا در معرض تبعیض، بهره کشی و سوء استفاده قرار می گیرند. معمولا تنها دو راه برای خانواده های آنها باقی می ماند یا کودکانشان را در خیابان ها برای گدایی قرار می دهند یا آنها را در خانه از دید دیگران پنهان می سازند.[۵]

بنابراین با توجه به اینکه بهره کشی از کودکان معلول به عنوان تکدی گری یکی بدترین اشکال کار کودک و نقض فاحش حقوق کودک و کاملا مخالف با مقام و منزلت یک کودک می باشد و همچنین به موجب ماده ۵ اعلامیه، مسئولیت اولیه حمایت از حقوق این گروه کودکان بر عهده دولت ها می باشد. به عنوان مثال در برخی از کشور ها کودکان معلول در سرشماری ها در برگرفته نمی شوند و یا حتی گواهی ثبت تولد برای آنها صادر نمی گردد. به همین علت دولت ها باید در وهله نخست کودکان معلول را شناسایی کرده و سپس آنها را در مدارس متناسب با شرایط جسمی و روانی شان ثبت نام کنند.

ماده ۹ این اعلامیه بیان می دارد که “کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد. کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد”. ماده ۹ اعلامیه حقوق کودک بیشترین توجه را به مقوله کار کودک و بهره کشی از آنها داشته است. واژه “مبادله” در این ماده به معنای خرید و فروش و قاچاق کودک[۶] می باشد. در حقوق بین الملل قاچاق کودک به عنوان یک جرم تعریف می گردد به این خاطر که کودکان قاچاق شده در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار می گیرند و ممکن است به منطقه یا کشوری برده شوند که با زبان بومی آنجا آشنایی ندارند و معمولا قربانی سوء استفاده از قدرت می شوند.[۷] کودکان قاچاق شده به طور کلی در اختیار کارفرمایان خود یا افرادی که زندگی شان را کنترل می کنند، قرار دارند و برای فاحشه گری و دیگر فرم های کار بهره کشانه نظیر کشاورزی، کار در معدن، ماهیگیری، گدایی و مستخدمان خانگی به کار واداشته می شوند. [۸]

ماده ۹ اعلامیه استثمار و بهره کشی از کودکان را با ظلم و خشونت مرتبط دانسته است و این ماده حاکی است از اینکه کودکان کارگر در محیط های کاری مورد خشونت واقع می گردند. به عبارت دیگر تمام انواع خشونت اعم از جسمی، جنسی و روانی- به صورت قانونی و غیر قانونی متوجه میلیون ها کودکی است که کار می کنند. این خشونت ممکن است برای الزام کودک به کار، به منظور تنبیه یا کنترل او در محل کار اعمال صورت پذیرد. بنابراین ماده ۹ لازم می دارد که دولت ها مقررات مربوط به حداقل سن استخدام را رعایت کنند که لازمه آن اجرایی ساختن قوانین کار در سطح کشور می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

 1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
 2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
 3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد