پایان نامه ارشد:اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:اكسايش كننده ها و عملكرد آنها

ادامه مطلب …

پایان نامه:تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري- تجربي)

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تخمين توابع ترموديناميكي محلولهاي مائي (نظري- تجربي)

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد:واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

ادامه مطلب …

پایان نامه:مقایسه چگالی حالت¬ها در نیم¬رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مقایسه چگالی حالت¬ها در  نیم¬رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه:ساخت محلولها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ساخت محلولها

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد:كومارين

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:كومارين

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه :علم شیمی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:علم شیمی

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد:اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:اثر اتیلن تتراسین (Trien) روی فلوتاسیون یون Ni2+, Cu2+

ادامه مطلب …

پایان نامه:توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

ادامه مطلب …

پایان نامه : بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام شيمي تهران

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام شيمي تهران

ادامه مطلب …

پایان نامه : توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

ادامه مطلب …