فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

– فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 2

1-3-اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 3

1-4-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 3

1-5-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-6-سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-7-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 4

1-8-تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………. 5

1-9-معرفی و نقد منابع …………………………………………………………………………………………………… 5

1-9-1-منابع تاریخی……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-9-2-سفرنامه­ها…………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-9-3-تحقیقات جدید……………………………………………………………………………………………………. 8

1-9-3-1-تحقیقات تاریخی……………………………………………………………………………………………. 8

– فصل دوم: پیشینه و سیر تاریخی بازار وکیل

2-1-بازار؛ بازشناسی نام و نشان و کارکرد آن ……………………………………………………………….. 11

2-2-بنای بازار وکیل و سیر تحول آن ……………………………………………………………………………. 13

– فصل سوم: بازار وکیل؛ عناصر و معماری آن

3-1-عناصر بازار وکیل ……………………………………………………………………………………………………… 19

عنوان                                                                                                               صفحه

3-1-1-راسته­ها و اجزای داخلی بازار وکیل………………………………………………………………….. 19

3-1-2-چهارسو(چهارسوق) …………………………………………………………………………………………… 28

3-1-3-حجره(دکان) ………………………………………………………………………………………………………. 30

3-1-4-تیمچه­ها و کاروانسرا(سرا)های وکیل ……………………………………………………………….. 30

3-1-4-1-تیمچه ………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-1-4-2-کاروانسرا ………………………………………………………………………………………………………. 31

3-1-4-2-1-کاروانسرای بازار وکیل شمالی ……………………………………………………………. 31

3-1-4-2-2-کاروانسرای بازار وکیل جنوبی ……………………………………………………………. 35

3-1-5-سرای مشیر ……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-3-تناسب معماری بازار وکیل و بازار لار………………………………………………………………………. 37

– فصل چهارم: نقش و کارکردهای بازار وکیل در حیات شهری شیراز

4-1-کارکرد اقتصادی بازار وکیل؛ مهمترین مؤلفه در حیات شهری شیراز …………………. 45

4-1-1- تناسب اقتصاد و فرهنگ بومی در حیات شهری شیراز…………………………………. 45

4-1-2- تغییر کارکرد اقتصادی بازار وکیل در عصر قاجار……………………………………………. 51

4-1-3-بازر وکیل و اقتصاد مبتنی بر فرهنگ ماشینی و مصرفی……………………………….. 56

4-1-4-بازار وکیل و اقتصاد مبتنی بر فرهنگ حاشیه نشینی…………………………………….. 58

4-2- کارکردهای اجتماعی- مذهبی بازار وکیل…………………………………………………………….. 63

4-2-1- کارکرد عبوری- حرکتی بازار وکیل…………………………………………………………………. 63

4-2-2-بازار و گسترش تعاملات اجتماعی……………………………………………………………………. 69

4-3-کارکرد مذهبی- آموزشی بازار وکیل در گذر از سنت به مدرنیته………………………… 74

– فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

– نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 85

– فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 89

-پیوست­ها(تصاویر)………………………………………………………………………………………………………………. 95

– تصویر شماره 1………………………………………………………………………………………………………………… 96

– تصویر شماره 2………………………………………………………………………………………………………………… 97

– تصویر شماره3…………………………………………………………………………………………………………………. 97

– تصویر شماره4…………………………………………………………………………………………………………………. 98

– تصویر شماره5…………………………………………………………………………………………………………………. 98

– تصویر شماره6…………………………………………………………………………………………………………………. 99

– تصویر شماره7…………………………………………………………………………………………………………………. 101

– تصویر شماره8…………………………………………………………………………………………………………………. 102

– تصویر شماره9…………………………………………………………………………………………………………………. 103

– تصویر شماره10………………………………………………………………………………………………………………. 104

– تصویر شماره11………………………………………………………………………………………………………………. 104

– تصویر شماره12………………………………………………………………………………………………………………. 105

– تصویر شماره13………………………………………………………………………………………………………………. 105

– تصویر شماره14………………………………………………………………………………………………………………. 101

– تصویر شماره15………………………………………………………………………………………………………………. 106

– تصویر شماره16………………………………………………………………………………………………………………. 107

– تصویر شماره17………………………………………………………………………………………………………………. 108

– تصویر شماره18………………………………………………………………………………………………………………. 109

– تصویر شماره19………………………………………………………………………………………………………………. 110

– تصویر شماره20………………………………………………………………………………………………………………. 111

– تصویر شماره21………………………………………………………………………………………………………………. 111

– تصویر شماره22………………………………………………………………………………………………………………. 112

– تصویر شماره23………………………………………………………………………………………………………………. 112

– تصویر شماره24………………………………………………………………………………………………………………. 113

– تصویر شماره 25…………………………………………………………………………………………………………….. 114

– چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….. 115

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید