پایان نامه بررسی اثرضد ویروسی عصاره گیاه مرزه علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک درکشت سلول

دانشگاه آزاد اسلامی

 

موضوع:

بررسی اثرضد ویروسی عصاره گیاه مرزه علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک درکشت سلول

 

استاد:

دکتر مسعود پارسانیا

 

سال تحصیلی

93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده :

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در خانواده هرپس ویریده قرار دارد. این ویروس طیفی از  بیماریها شامل التهاب حاد مخاط دهان و لثه، التهاب قرنیه و ملتحمه چشم، آنسفالیت، بیماریهای تناسلی و عفونت های نوزادان و غیره را ایجاد می کند. از داروهای مورداستفاده بر علیه این ویروس آسیکلوویر، فم سیکلوویر هستند که گزارشاتی مبنی بر مقاومت برعلیه این داروها و عوارض جانبی آنها انتشار یافته است. یکی از راه های مناسب جهت جلوگیری از چنین مشکلاتی در درمان بیماری ها استفاده از داروهای گیاهی به علت عوارض کمتر و صرفه جویی در هزینه ها است.

در این تحقیق اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی مرزه (Satureja mutica L.) که یکی از گیاهان دارویی است برتکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید.

در این مطالعه ابتدا سمیت عصاره مرزه بر سلول های Hela  با روش تریپان بلو و MTT مورد بررسی قرار گرفت و محدوده بالاترین غلظت غیر سمی بر سلول مشخص گردید، سپس اثرات ضد ویروسی عصاره بر روی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک به طور مستقیم انجام شد، در مرحله بعد با غلظت های مختلف و همچنین درمقاطع زمانی مختلف از تکثیر ویروس، بررسی گردید و درهر مرحله تیتر ویروسی به کمک روش TCID50 اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد که غلظت ( µg/ml 08/0) از عصاره گیاه   satureja mutica L. فاقد سمیت بر سلول های Hela بوده و همین غلظت دارای بیشترین اثر مهارکنندگی بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک   می باشد و نیز حداکثر اثر بازدارندگی عصاره در زمان 1 ساعت تا 12ساعت پس از آلوده کردن سلول ها

مشاهده شد و تیتر ویروس نسبت به کنترل کاهش قابل توجهی نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده دراین پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که مواد موثره درگیاه اثر ضد ویروسی خود را از طریق تداخل با بیان ژن های آلفا و بتا و گاما اعمال می کند و در نهایت از تکثیر ویروس جلوگیری می کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،FGB (rs1800790) و PAI-1(rs1799889) در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش: زیست سلولی تکوینی

 

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،

FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی

 

استاد راهنما:

دکتر احمد ابراهیمی

 

اساتید مشاور:

دکتر محبوبه نصیری

دکتر مهران کریمی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات و مروری بر پیشینه تحقیقات

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- نئوپلاسم………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- سارکوم رحمی………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-1- لیومیوسارکوم………………………………………………………………………………………. 4

1-4- میوم ها…………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1- طبقه بندی میوم ها……………………………………………………………………………….. 7

1-4-2- شیوع میوم در ایران………………………………………………………………………………. 8

1-4-3- عوامل  خطرزا…………………………………………………………………………………….. 8

1-4-4- نظریه های شکل گیری میوم ها………………………………………………………………. 11

1-4-5- ژنتیک میوم ها……………………………………………………………………………………. 12

1-5- هموستاز…………………………………………………………………………………………………. 13

1-6- تشکیل فیبرین و سیستم فیبرینولایتیک……………………………………………………………. 15

1-7- هموستاز و سرطان…………………………………………………………………………………….. 18

1-8- ترومبوز و سرطان……………………………………………………………………………………… 20

1-9- ترومبین………………………………………………………………………………………………… 21

1-9-1- ارتباط پلی مورفیسم PT G20210A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز……….. 22

1-10- فیبرینوژن……………………………………………………………………………………………… 23

1-10-1- ارتباط پلی مورفیسم FGB-455G/A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز…….. 24

1-11- بازدارنده ی فعال کننده پلاسمینوژن1 (PAI-1)…………………………………………….. 25

1-11-1- ارتباط پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز……. 27

1-12- اهدف …………………………………………………………………………………………………. 28

فصل دوم: مواد و روش ها

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 30

2-2- مواد و وسایل لازم جهت انجام آزمایشهای مولکولی ………………………………………… 31

2-3- استخراج DNA از خون…………………………………………………………………………… 33

2-4- بررسی کیفیت و کمیت ژنوم استخراج شده …………………………………………………….. 34

2-4-1- تعیین کیفیت و کمیت ژنوم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر نانودراپ …………. 34

2-4-2- تعیین میزان کیفیت ژنوم با استفاده از الکتروفورز ……………………………………….. 36

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلور بیماران مبتلا به سل فعال پلور در شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

 دانشکده علوم پایه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

 گرایش بیوشیمی

عنوان:

بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و میکروبی برای تشخیص سل در نمونه ی پلور بیماران مبتلا به سل فعال پلور در شهر تهران

 

استاد راهنما:

دکتر سعید ذاکر بستان آباد

استاد مشاور:

دکتر سکینه سعیدی سار

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول- کلیات… 3

1-1 تاریخچه ی بیماری سل.. 3

1-2 عامل بیماری زا – مایکوباکتری.. 4

1-2-1 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس… 5

1-2-2 اجزای  تشکیل دهنده ی دیواره ی سلولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس… 5

1-3 بیماری زایی.. 6

1-3-1 فاکتور طنابی.. 7

1-4 انتقال باسیل سل به انسان. 7

1-5 روند بیماری سل.. 8

1-6 واکنش ایمنی نسبت به سل.. 9

1-6-1 تماس و عفونت اولیه. 9

1-6-2 ظهور کانون ثانویه. 13

1-7 انواع سل.. 14

1-7-1 سل ریوی.. 14

1-7-2 سل خارج ریوی.. 15

1-7-2-1 سل پلور. 15

1-7-2-2 تظاهرات بالینی ناشی از سل پلور. 16

1-8 روش های تشخیصی بیماری سل.. 17

1-8-1 روش میکروسکوپی-رنگ آمیزی زیل نلسن.. 17

1-8-2 کشت… 19

1-8-2-1 محیط کشت  لوون اشتاین جنسن.. 19

1-8-2-2 خصوصیات رشد. 20

1-9 تشخیص سل پلور. 21

1-9-1 سنجش اینترفرون گاما 21

1-9-1-1  تکنیک الایزا 23

1-9-1-2 وسایل و تجهیزات مورد نیاز در روش الایزا 23

1-9-1-3 روش الایزا ی ساندویچ.. 25

1-9-2 آنزیم آدنوزین دی آمیناز. 26

1-9-2-1 ویژگی های آدنوزین دآمیناز. 26

1-9-2-2 متابولیسم آدنوزین دآمیناز. 27

1-9-2-3 سنجش فعالیت آدنوزین دآمیناز. 28

1-10 هدف از انجام مطالعه. 28

فصل دوم- مروری بر سوابق تحقیق.. 29

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی آلودگی فاژهای لاکتوباسیل‌های بومی جدا شده از نمونه‌های لبنی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم داروئی

دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(( M.SC))

 

عنوان:

بررسی آلودگی فاژهای لاکتوباسیل‌های بومی جدا شده از نمونه‌های لبنی ایران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید سعید میردامادی

 

اساتید مشاور:

سرکار خانم دکتر فرزانه عزیز محسنی

سر کار خانم مهندس فاطمه باقری

سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول:کلیات

1-1-1- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-2-ضرورت های خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-3-اهداف عملی و کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-4-پرسش های اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1-5-فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-2- غذاهای تخمیری و تاریخچه بشریت……………………………………………………………………………………………………….. 8

1-2-1- خصوصیات غذاهای تخمیری……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-2-1-1- نگه داری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-2-1-2- تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-3- عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-4- خواص ارگانولپتیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-2-1-5- منحصر به فرد بودن…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-2-1-6- ارزش اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-3- باکتری های لاکتیکی …………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-3-1- نقش باکتری های اسید لاکتیک در صنایع غذایی ……………………………………………………………………….. 13

1-3-2- متابولیسم باکتری های اسید لاکتیک …………………………………………………………………………………………… 14

1-3-2-1- باکتری های اسید لاکتیک هموفرمنتاتیو (همگن)……………………………………………………………………. 14

1-3-2-2- باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمنتاتیو (ناهمگن)………………………………………………………………… 15

1-4- لاکتوباسیل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی ایمنی همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی

گرایش میکروبی

عنوان

بررسی ایمنی همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51

استاد راهنما

دکتر حجت احمدی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

.1-2بروسلا وبروسلوزیس…………………………………………….10

2-1-1.تاریخچه…………………………………………………………13

2-1-2.وضعیت بیماری در ایران……………………………………..14

2-1-3.انتشار بروسلوز در جهان……………………………………………16

2-2.اهمیت مراقبت بروسلوز ) بیماری تب مالت(…………………………..17

2-3.عامل بیماری…………………………………………………………….20

2-3-1. بروسال ملی تنسیس Brucella Melitensis (دارای 3 سروتایپ)…..20

2-3-2. بروسالا آبورتوس Brucella Abortus (دارای 7 بیوتایپ)………….21

2-3-3. بروسالا سوئیس Brucella Suis (دارای 5 بیوتایپ)…………………22

2-3-4. بروسالا کنیس Brucella Canis…………………………………….22

2-3-5.  بروسالا اوویس Brucella Ovis………………………………………….22

2-3-6.  بروسالا نئوتومه Brucella neotoma……………………………23

2-3-7.  بروسالا ماریس Brucella Maris…………………………………..23

2-4. مورفولوژی………………………………………………………………..24

2-4-1. شاخص های ویرولانس………………………………………………..25

2-4-2. ژنتیک………………………………………………………………..26

2-5. راه های سرایت بیماری………………………………………………27

2-5-2. دوره نهفتگی………………………………………………………27

2-6. علائم بیماری…………………………………………………………….28

2-7-1.  تشخیص آزمایشگاهی بیماری………………………………………..29

-7-2.  انواع تست هاى سرولوژیک بروسلوز………………………………….33

2-7-2-1 تست آگلوتیناسیون داخل لوله ای استاندارد………………………………………33

2-7-2-2  تست آگلوتیناسیون ME2……………………………………………………….33

2-7-2-3. تست آنتی گلوبولین یا کمبس رایت………………………………………………34

2-7-2-4. تست فیکساسیون کمپلمان ( ثبوت مکمل )………………………………………34

2-7-2-5و6. تست های رادیوایمونواسی و ELISA…………………………………….34

2-7-2-7. تست رزبنگال………………………………………………………………….34

2-7-3. تشخیص بروسلوزیس بر اساس روش های مولکولی………….34

2-8. آنتی ژن های سطحی……………………………………………..35

2-8-1. لیپوپلی ساکارید(LPS  )…………………………………………35

2-8-2. پروتئین غشاء خارجی(OMP)………………………………….38

2-8-3. پورین های عمومی………………………………………………….41

2-9.  واکسن های بروسلوز………………………………………………42

2-9-1. واکسن های کونژوگه و طراحی آن ها……………………………………….49

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا به سرطان لنفوئیدی حاد در مقایسه با کودکان سالم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست­ شناسی گرایش بیوشیمی

عنوان

بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین متصل شونده به ویتامین D در کودکان مبتلا به سرطان لنفوئیدی حاد در مقایسه با کودکان سالم

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حسین عباسپور

استاد مشاور

جناب آقای دکتر احسان صبوری

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل 1: مقدمه   2

1-1-  سرطان.. 2

1-1-1- جنبه وراثت سرطان.. 4

1-1-2- بیولوژی سلولی سرطان.. 6

1-1-3- ماهیت چند مرحله‌ای سرطان (مدل دو ضربهای نادسون)   7

1-1-4- نقش معکوس ژنها؛ ژن‌های مولد تومور و ژن‌های سرکوبگر تومور   7

1-2- رگزایی در تومورها.. 9

1-3- درمان های سرطان.. 11

1-4- واسطه های ایمنی و اثرات ضد تومور.. 12

1-5- ایمنی سلولی.. 12

1-6- پادتن ها (آنتی بادی ها).. 14

1-7- سیتوکین ها.. 16

1-8- ژن درمانی.. 16

1-9- تاریخچه بیماری لوسمی.. 17

1-9-1- تقسیم بندی انواع لوسمی.. 18

1-9-2- همه گیر شناسی (مطالعات اپیدمیولوژیک).. 19

1-9-3- اتیولوژی.. 19

1-10- ساختار سیستم دفاعی بدن.. 20

1-10-1- سلولهای دفاعی.. 20

1-10-2- ماکروفاژها.. 22

1-11- عامل حساسیت به بیماریهای پیچیده.. 25

1-12- انواع تنوع بین ژنومهای انسانی.. 27

1-12-1- چند شکلیهای تک نوکلئوتیدی از نظر تعداد فراوانترین نوع تنوع ژنتیکیاند.. 27

1-12-2- چند شکلیهای تک نوکلئوتیدی.. 28

1-12-3- انواع چند شکلی تک نوکلئوتیدی.. 29

1-12-4- اهمیت و کاریرد چند شکلی تک نوکلئوتیدی.. 29

1-13- ویتامین D.. 30

1-13-1- متابولیسم ویتامین D.. 30

1-13-2- نقش ویتامین D.. 34

1-14- پروتئین GC.. 34

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی برخی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر در بردباری به آلومینیم خاکهای اسیدی درارقام مختلف گیاه لوبیا قرمز

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

 

رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته زیست شناسی

گرایش : فیزیولوژی گیاهی

 

عنوان :

بررسی برخی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر در بردباری به آلومینیم خاکهای اسیدی درارقام مختلف گیاه لوبیا قرمز

 

استادان راهنما :

دکتر  حسین عباسپور

دکتر سکینه سعیدی سار

 

استاد مشاور :

دکتر رضا یاری

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- اهداف پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………….. 4

1-3- فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- جذب فلزات سنگین توسط گیاهان……………………………………………………………………….. 5

1-5- سمیت فلزات سنگین………………………………………………………………………………………… 6

1-6- مکانیسم های تحمل فلزات سنگین……………………………………………………………………….. 7

1-6-1- مکانیسم های سلولی برای سم زدایی فلز سنگین………………………………………………. 8

1-7- معرفی گیاه انتخاب شده…………………………………………………………………………………….. 9

1-8- مشخصات کلی تیره‌ی بقولات(Fabaceae)……………………………………………………………… 10

1-9- مشخصات گیاه‌شناسی جنس لوبیا(Phaseolus)………………………………………………………… 10

1-10- خصوصیات کلی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L.) (…………………………………………….. 12

1-10-1- ریشه…………………………………………………………………………………………………… 13

1-10-2- ساقه…………………………………………………………………………………………………… 13

1-10-3- برگ…………………………………………………………………………………………………… 14

1-10-4- گل و گل آذین……………………………………………………………………………………… 14

1-11- تثبیت نیتروژن…………………………………………………………………………………………… 15

1-12-اهمیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………… 17

1-13- رقم…………………………………………………………………………………………………………….. 18

1-14 – تاریخچه و منشاء گیاهی ……………………………………………………………………………….. 18

1-15- سطح زیر کشت و تولید جهانی ………………………………………………………………………… 19

1-16- بیولوژی بذر …………………………………………………………………………………………………. 19

1-17- بیماریهای مهم لوبیا…………………………………………………………………………………………. 20

1-18- آفات گیاه لوبیا………………………………………………………………………………………………. 22

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی پلی مورفیسمT) 509C–)، ژن TGF-β1 در بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال(VUR) به روش PCR-RFLP در استان کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

گرایش: علوم سلولی و مولکولی

 

عنوان:

بررسی پلی مورفیسمT) 509C)، ژن TGF-β1 در بیماران مبتلا به ریفلاکس وزیکویورترال(VUR) به روش PCR-RFLP در استان کرمان

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد رضا بذر افشانی

 

سال تحصیلی:93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                  فهرست مطالب                  شماره صفحه

چکیده فارسی…………1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 ریفلاکس وزیکویورترال(VUR) 3

1-2 شیوع VUR. 4

1-3 سبب شناسی VUR. 5

1-4 VUR از منظر کلینیکی. 6

1-5 نشانه شناسی VUR. 10

1-6 پروگنوزیس VUR. 10

1-7 روش های تشخیصیVUR. 10

1-7-1 سونوگرافی. 11

1-7-2 سیستوگرام در حال ادرار(MCUG or VCUG) 11

1-7-3سیستوگرافی تخلیه ای رزونانس مغناطیسیMRVCUG 12

1-7-4 سیستوگرافی رادیو نوکلئویدRNC 12

1-7-5 سیستوگرافی رادیونوکلئوید مستقیم DRC. 13

1-7-6 سیستوگرافی رادیونوکلئوید غیر مستقیمIRC. 14

1-8بهبود خود به خود VUR. 15

1-9 درمان ریفلاکس وزیکویورترال. 16

1-9-1 پیشگیری آنتی بیوتیکی. 16

1-9-2 جراحی باز 17

1-9-3 تزریق آندوسکوپی. 17

1-10   VURفامیلی. 18

1-11 شناسایی یک ژن یا لوکوس ویژه مرتبط با VUR. 19

1-11-1  uroplakin. 20

1-11-2 SLIT2/ROBO2. 20

1-11-3 Transforming growth factor-β1. 20

1-12 اصول کلی واکنش زنجیره ای پلیمراز 25

1-12-1 مواد مورد نیاز برای واکنش PCR. 26

1-13 آنالیز PCR-RFLP. 27

1-14روش های آنالیز برای مطالعات وابستگی SNP. 28

1-15 اهمیت موضوع. 29

1-16 فرضیه های مطالعه 31

1-17 هدف از مطالعه 31

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر

دانشگاه ارومیه

دانشکده علوم

گروه زیست شناسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی

 

عنوان:

بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر

 

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر وحید نجاتی

جناب آقای دکتر غلامرضا نجفی

شهریور 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده فارسی…v

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1) مقدمه: 1

2-1) کلیات.. 3

3-1) دستگاه تولید مثل نر در پستانداران. 3

1-3-1) بیضه 3

1-3-1-1) ساختمان بیضه و اپی دیدیم. 4

1-3-1-2) آپاندیس بیضه و آپاندیس اپی دیدیم 4

1-3-1-3) غلافهای بیضه 4

1-3-1-4) تونیکا واژینالیس.. 5

1-3-1-5) تونیکا آلبوژینا 5

1-3-1-6) تونیکا واسکولوزا 5

1-3-1-7) عصب گیری بیضه 5

1-3-2) مجرای دفران. 6

1-3-2-1) ساختمان مجرای دفران. 6

1-3-2-2) عصب گیری. 6

1-3-3) مجاری ابرنت.. 6

1-3-4) پارادیدیم. 7

1-3-5) طناب اسپرماتیک.. 7

1-3-6) اسکروتوم یا کیسه بیضه 7

1-3-6-1) عصب گیری. 8

1-3-7) سمینال وزیکولها 8

1-3-7-1) ساختمان سمینال وزیکول. 9

1-3-7-2) عصب گیری. 9

1-3-8) مجرای انزالی. 9

1-3-8-1) ساختمان. 9

1-3-9) پروستات.. 9

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

موسسه آموزش عالی رجا

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

استاد راهنما:

دکتر حسن فرج‏زاده دهکردی

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق. 6

1-4 اهداف تحقیق. 7

1-5 پرسش‏های اصلی تحقیق. 7

1-6 فرضیه‏های تحقیق. 8

1-7 جنبه نوآوری تحقیق. 8

1-8 روش تحقیق. 9

1-8-1 کلیات روش تحقیق. 9

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق. 9

1-8-4 جامعه و نمونه آماری تحقیق. 9

1-9 متغیرهای تحقیق. 10

1-9-1 متغیرهای وابسته. 10

1-9-2 متغیر مستقل. 11

1-9-3 متغیرهای کنترلی.. 12

1-10 مدل‏های آزمون فرضیه‏های تحقیق. 12

1-11 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی.. 13

1-12 ساختار سایر فصول. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مدیریت سودهای غیر منتظره 18

2-2-1 انگیزه‏های مدیریت سودهای غیر منتظره 18

2-2-2 مکانیزم‏های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی.. 19

2-2-2-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 20

2-2-2-2 مدیریت سود واقعی.. 22

2-2-2-3 مدیریت پیش‏بینی‏ها (انتظارات) 24

2-2-2-4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی.. 25

2-3 مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره 26

2-4 ترازنامه متورم. 28

2-5 پیشینه تحقیق. 29

2-5-1 پیشینه تحقیقات: خارجی.. 29

2-5-2 پیشینه تحقیق: داخلی.. 33

2-6 خلاصه و نتیجه‏گیری: تبیین نظری فرضیه‏ها 37

فصل سوم: روش تحقیق. 41

3-1 مقدمه. 42

3-2 بیان کلی مسئله تحقیق. 42

3-3 فرضیه‌های تحقیق. 43

3-4 روش تحقیق. 44

3-4-1 کلیات روش تحقیق. 44

3-4-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها 45

3-4-3 متغیرهای تحقیق. 46

3-4-3-1 متغیرهای وابسته. 46

3-4-3-2 متغیر مستقل. 48

3-4-3-3 متغیرهای کنترلی.. 49

3-5 جامعه و نمونه آماری.. 50

3-5 قلمرو تحقیق. 53

3-8 جمع‌آوری داده‌های تحقیق. 54

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم: نتایج. 56

4-1 مقدمه. 57

4-2 آماره‏های توصیفی.. 57

4-3 آزمون فرضیه‏های تحقیق. 62

4-3-1 آزمون فرضیه اول. 62

4-3-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری.. 70

5-1 مقدمه. 71

5-2 خلاصه موضوع و روش تحقیق. 71

5-3 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‏های تحقیق. 74

5-4 بحث و بررسی تطبیقی یافته‏های تحقیق. 75

5-5 محدودیت‏های تحقیق. 78

5-6 پیشنهادات تحقیق. 79

5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 79

5-6-2 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 79

منابع. 81

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1   مقدمه

هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعاتی است که به سرمایه‏گذاران و سایر استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری کمک کند تا با استفاده از این اطلاعات تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ نمایند. اهمیت اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه و واکنش مشارکت‏کنندگان در بازار به اطلاعات حسابداری باعث می‏شوند تا مدیران شرکت‏ها در خصوص اطلاعاتی که در قالب صورت‏های مالی در اختیار مشارکت‏کنندگان در بازار قرار می‏دهند، وسواس و دقت فراوانی را اعمال نمایند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت.

دانشگاه اورمیه

دانشکده دامپزشکی

 

گروه میکروب شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ایمنی شناسی

عنوان

بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت. 

 

سال تحصیلی:93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

صفحه عنوان ردیف
1 فصل اول: مقدمه 1
2 مقدمه 1-1
4 فصل دوم: کلیات 2
5 سلول بنیادی و تاریخچه 2-1
6 تعریف کلی سلول بنیادی 2-2
6 تقسیم بندی سلول­های بنیادی 2-3
6 تقسیم بندی بر اساس قدرت تمایزی 2-3-1
7 تقسیم بندی بر اساس منشاء 2-3-2
8 تمایز سلول­های بنیادی 2-4
8 منابع سلول­های بنیادی 2-5
10 شاخص­های سطحی سلول­های بنیادی 2-6
10 سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7
10 مقدمه 2-7-1
11 آنتی ژن­های فنوتیپیک و ویژگی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-2
11 منبع سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-3
12 جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-4
12 مکانیسمهای انعطاف پذیری سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-5
13 خود­نوزائی یا خود­تجدیدی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-6
13 تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-7
14 محرک­های آزمایشگاهی تاثیر گذار بر تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-8
14 مورفولوژی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-9
14 تاثیر سلول بنیادی مزانشیمی بر روی سیستم ایمنی 2-7-10
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بروی لنفوسیت­هایT 2-7-10-1
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­هایT تنظیمی 2-7-10-2

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید