پروژه با موضوع بررسی و مقایسه سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری


چکیده:

این مطالعه به روش توصیفی – تحلیل و به صورت مقطعی انجام گرفته . جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی شهرستان خرم آباد انجام شده است که از بین آنها 100 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار جمع اوریی داده ها ،  پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی بود . تجزیه و تحلیل داده ها به استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،  میانگین و انحراف معیار ) و آزمون تی مستقل با نرم افزار spss.13 انجام گرفته است .

شیوع اختلالات روانی در کل دانشجویان ، 76/61 درصد ،  در دانشجویان غیر سیگاری 4/9 و در دانشجویان سیگاری 2/30 درصد بود که اختلاف حاصله معنادار می باشد (001/0>P).

نتیجه بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که دانشجویان غیر سیگاری از وضعیت سلامت روانی بهتری برخوردار هستند .

کلید واژگاه :

سیگار ،  دانشجو،  مواد مخدر،  بهداشت روان

مقدمه:

در هر جامعه­اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي­باشد و در عمل نيز چرخه­ی فعاليت­هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سيگار شده­اند كه آنان را در كام خويش فرو مي­برد و توان حركت و فكر را از آنان مي­گيرد و هستي را از آن­ها ساقط ميكند .

۱ – بالاترين رقم سنی معتادان در ايران را افراد ۲۷ – ۲۱ساله تشكيل می­دهند.

۲ – افرادی كه به انواع سيگار اعتياد پيدا كرده­اند،  اغلب اولين تجربه­شان را به صورت تفريحی و در دوران نوجوانی با کشیدن سیگار شروع كرده­اند.

۳ – تشخيص رفتارهای آشكار دوره نوجوانی از رفتارهای ناشی از مصرف سيگار دشوار است.

۴ – نوجوانانی كه از بودن در خانواده­یشان احساس رضايت داشته­اند و روابط صميمی بين اعضای خانواده وجود داشته­است،  كمتر به دنبال سيگار،  الكل و انواع مخدرها بوده­اند.

يكی از مشكلات عمده­ای كه نسل جوان جامعه با آن رو به روست،  خطر گرايش به مصرف سیگار است. از آن جا كه مصرف اين گونه مواد (انواع سيگارها،  قرص­ها،  مخدرها و…) در بين جوانان و نوجوانان رو به افزايش است،  وظيفه والدين،  مربيان و ساير نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سيگار به مراتب سنگين­تر از قبل می­شود. با توجه به اين موضوع،  والدين و مربيان بايد سعی كنند با استفاده از روش­ها و آموزش­های لازم،  بچه­ها را از همان دوران كودكی و پيش نوجوانی با آثار زيان بار مصرف سيگار و اثرات و پيامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد