پروژه با موضوع بررسي كارايي و اثربخشي منحنی یادگیری


چكيده

یک منحنی یادگیری ،نمایش گرافیکی از تغییر نرخ یادگیری ( در فرد به طور متوسط ) برای یک فعالیت یا ابزار است. به طور معمول افزایش در حفظ اطلاعات پس از تلاش های اولیه و پس از آن به تدریج حتی به این معنی است که اطلاعات جدید بعد از هر بار تکرار کمتر و کمتر حفظ شده است . نظريه منحني يادگيري بر اين اصل استوار است كه مدت مورد نياز براي اجراي يك فعاليت با تكرار آن فعاليت كاهش مي يابد. استفاده از تئوري منحني يادگيري در صنعت ساخت و پروژه هاي مهندسي عمران برخلاف ساير صنايع كه به صورت چشمگيري از اين تئوري در برآوردهاي اوليه خود استفاده مي نمايند ، تاكنون رواج نيافته است.

منحنی یادگیری نیز می تواند در یک نگاه نشان دهنده مشکل اولیه یادگیری چیزی و ، به اندازه ای، پس از آشنایی اولیه نشان دهنده میزان مشکل برای یادگیری است. به عنوان مثال، برنامه دفترچه یادداشت ویندوز برای یاد گیری بسیار ساده است.اما کمی پس از ان ارائه می دهد. در سوی دیگر UNIX ترمینال ویرایشگر VIMاست . که برای یادگیری دشوار است , اما ارائه می دهدآرایه وسیعی از ویژگی ها به استاد پس از اینکه کاربر نمیفهمد چگونه کار می کند . این برای چیزی ممکن است که برای یادگیری آسان است . اما برای استاد دشوار است و یا برای یادگیری با کمی فراتر از این سخت است.

واژه‌های کلیدی: منحني يادگيري، اثرات يادگيري، هزينه هر واحد توليد

  1. مقدمه

رايت[1] اولین ایده منحنی یادگیري و اثر آن روي صنعت هواپیمایی آمریکا را در سال 6391 ارایه کرد. او فهمید الگویی در روش یادگیري افراد است. فکر اصلی در تئوري منحنی یادگیري افزایش بهره وري یا کاهش ساعت کاري مورد نیاز براي تولید یک واحد است. این پدیده در بررسی مدل هاي رفتار هزینه، تخمین هزینه و تصمیم گیري عمومی، مفید است.ساخت هواپیما با افزایش میزان یادگیري شرکت و دستیابی به کارایی بیشتر، ارزان تر صورت می گیرد. کارگران سریع تر کار می کنند، اشتباهات کمتري انجام می دهند و مواد کمتري به هدر می دهند. یک منحنی یادگیري ارتباط بین هزینه تولید یک قلم جنس یا اجراي یک وظیفه و تعداد واحد هاي تولیدي یا وظایف انجام شدهدر طول زمان را نشان می دهد.شیب آن منعکس کننده چگونگی سرعت عمل یک شخص یا یک سازمان به منظور توسعه تجربیات است.هرچه منحنی شیب دار تر باشد، یادگیري آسان تر خواهد بود.

2.منحني يادگيري

یادگیري سازمانی به فرآیند پیشرفت فعالیت ها از طریق دانش و فهم بهتر معنی می دهد. مراحل یادگیري سازمانی از نظر گاروین شامل:

الف- مرحله شناختی: در این مرحله اعضاي سازمان در برابر ایده هاي جدید قرار می گیرند، دانش خود را گسترش می دهند و تفکري متفاوت را آغاز می کنند.

ب- مرحله رفتاري: در این مرحله کارکنان و اعضاي سازمان سعی در تغییر رفتارهایشان دارند

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد