پایان نامه Fe3O4پیریمیدین-5-اون با استفاده از نانو کاتالیزگر [d–3،2]بررسی سنتز مشتقات جدید 7-آریل-6-سیانو پیریدو


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….ع

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….b

فصل اول: مقدمه و تئوری…………………………………………………………………………………………………………………1

1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1 پیریدوپیریمیدین ها……………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ………………………………………………………………………………..4

1-3-1 ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﺰ ﻣﻮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از:………………………………………………4

1-3-1-1 6،2-دی آمینوپیریمیدین-4(H3)-اون………………………………………………………………………………….4

1-3-1-2 تترونیک اسید…………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-1-3 3،1-دی متیل باربیتوریک اسید……………………………………………………………………………………………6

1-3-1-4 1-فنیل مالایمید………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-2 ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮا ﺻﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از:…………………………………………….7

1-3-2-1 اﯾﻨﺪان دی اون و ﺣﻼل اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل…………………………………………………………………………………..7

1-3-2-2 پیرازول آمین…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-3-3 ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از:……………………………………………..9

1-3-3-1 واکنشگر گرینیارد……………………………………………………………………………………………………………..9

عنوان                                                                                                                    صفحه

1-3-3-2 استیل استون……………………………………………………………………………………………………………………9

1-3-3-3 اتیل 3-فنیل-2-سیانو آکریلات………………………………………………………………………………………10

1-3-3-4 سیکلو هپتانون………………………………………………………………………………………………………………11

1-3-3-5 واکنش فریدلندر…………………………………………………………………………………………………………….13

1-3-3-6 کاتالیزگر پتاسیم فلورید-آلومینا……………………………………………………………………………………….14

1-3-3-7 کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات………………………………………………………………………………………15

1-3-3-8 چالکون………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-3-3-9 نانو کاتالیزگرFe3O4تثبیت شده با سیلیکا سولفونیک اسید…………………………………………………..16

1-3-3-10 2-آمینو نیکوتینیک اسید……………………………………………………………………………………………….18

1-3-3-11 ترشری بوتیل استو استات…………………………………………………………………………………………….19

1-4 کاتالیزگرهای نانو…………………………………………………………………………………………………………………..20

1-4-1 مزایای کاتالیزگرهای نانو……………………………………………………………………………………………………20

1-4-2 آهن در کاتالیزگرهای نانو فلزی………………………………………………………………………………………….21

1-4-2-1 کاتالیزگر نانو Fe3O4……………………………………………………………………………………………………..22

1-4-2-2 سنتز کاتالیزگر نانو Fe3O4…………………………………………………………………………………………….23

عنوان                                                                                                           صفحه
فصل دوم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………24

2-1 هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-1 تهیه 3-(6-آمینو-4-اکسـو-2-تیوکسو-4،3،2،1-تترا هیدرو پیریمیدیــن-5-ایل)-3-اکسو پروپان

نیتریل (61)…………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-2 تهیه 3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (a64)……………………………………………………………28

2-2-3 تهیه 7-(4-فلوئـورو فنیل)-5،4-دی اکسو-2-تیوکسو-8،5،4،3،2،1-هگزا هیدرو ﭘﯿﺮﯾـﺪو[3،2-d]

ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (a62)……………………………………………………………………………………………..30

2-2-4 مکانیسم پیشنهادی تهیه مشتقات ﭘﯿﺮﯾـﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ………………………………………………………38

2-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-4 پیشنهاد برای کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………42

فصل سوم: کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………………43

3- کارهای تجربی……………………………………………………………………………………………………………………………44

3-1 تکنیک های عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..44

3-2 تهیه 3-(6-آمینو-4-اکسو-2-تیوکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریمیدین-5-ایل)-3-اکسـوپروپان نیتریل

(61)………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

عنوان                                                                                                            صفحه

3-3 روش نمونه: تهیه 3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (a64)…………………………………………….46

3-4 تهیه 3-(4-متیل فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (b64)……………………………………………………………….47

3-5 روش نمونه: تهیه 7-(4-فلوئورو فنیل)-5،4-دی اکســو-2-تیو کسـو-8،5،4،3،2،1-هگـــزا هیدرو

ﭘﯿﺮﯾـﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (a62)………………………………………………………………………….48

3-6 تهیه 7-(فوران-2-ایل)-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1-هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین

-6-کربونیتریل (b62)……………………………………………………………………………………………………………….49

3-7 تهیه 5،4-دی اکسو-7-(تیوفن-2-ایل)-2-تیوکسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین

-6-کربونیتریل (c62)………………………………………………………………………………………………………………50

3-8 تهیه 5،4-دی اکسـو-7-(پیریدین-3-ایل)-2-تیوکسـو-8،5،4،3،2،1- هگـزا هیدروپیریــدو]3،2-[d

پیریمیدین-6-کربونیتریل (d62)……………………………………………………………………………………………….51

3-9 تهیه 7-(2-هیدروکسی فنیل)-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریـدو]3،2-[d

پیریمیدین-6-کربونیتریل (e62)………………………………………………………………………………………………..52

3-10 تهیه 5،4-دی اکسو-7-فنتیل-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-

کربونیتریل (f62)……………………………………………………………………………………………………………………..53

3-11 تهیه 7-]3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-H1-پیرازول-4-ایل[-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1-

هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g62)………………………………………………………..54

عنوان                                                                                                            صفحه

3-12 تهیه 7-]3-(4-متیل فنیل)-1-فنیل-H1-پیرازول-4-ایل[-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1-

هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (h62)………………………………………………………..54

فصل چهارم: طیف ها…………………………………………………………………………………………………………………….56

طیف FT-IR 3-(6-آمینـو-4-اکسو-2-تیو کسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریمیدین-5-ایل)-3-اکسـوپروپان

نیتریل (61)…………………………………………………………………………………………………………………………………..57

طیف FT-IR 3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (a64)………………………………………………………..58

طیف FT-IR 3-(4-متیل فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (b64)…………………………………………………………59

7-(4-فلوئورو فنیل)-5،4-دی اکسو-2-تیوکسو-8،5،4،3،2،1-هگزا هیـدرو ﭘﯿﺮﯾـﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (a62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………61

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..63

7-(فوران-2-ایل)-5،4-دی اکسو-2-تیوکسو-8،5،4،3،2،1-هگزاهیدروﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل(b62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

عنوان                                                                                                            صفحه

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………66

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..68

5،4-دی اکسـو-7-(تیوفن-2-ایل)-2-تیوکسـو-8،5،4،3،2،1-هگـزا هیـدرو ﭘﯿﺮﯾــﺪو[3،2-d]  ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (c62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………70

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..72

5،4-دی اکسو-7-(پیریدین-3-ایل)-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1-هگـزا هیـدرو ﭘﯿﺮﯾــﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (d62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..73

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………74

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..76

7-(2-هیدروکسی فنیل)-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریـدو]3،2-[d پیریمیدین-6-کربونیتریل (e62)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………77

H NMR1……………………………………………………………………………………………………………………………………….78

C NMR13………………………………………………………………………………………………………………………………………80

عنوان                                                                                                            صفحه

5،4-دی اکسو-7-فنتیل-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (f62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………82

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

7-]3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-H1-پیرازول-4-ایل[-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزاهیدرو

پیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g62)

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید