پایان نامه ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری


داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ

واﺣﺪ اﺑﻬﺮ

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ“M.A

رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ- ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎﻟﻲ

ﻋﻨﻮان

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری

(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن)

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﻜﻴﺪه

ﻇﻬﻮر ﻧﻮآوری داﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰار

ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻧﻮآوری و ﺑﻬﺮه وری

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری

در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی ،از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ

ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻈﺮ روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ – ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای

ﺷﺎﻣﻞ 42 ﺳﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺗﻮزﻳﻊ

ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ از 237 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ و از آزﻣﻮن

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ

داﻧﺶ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ

اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد

دارد .

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی :ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ، آﺷﻜﺎر، ﭘﻨﻬﺎن، اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻧﻮآوری

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋﻨﻮان                                                                                                                                ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺼـﻞ اول: ﻛﻠﻴـﺎت 1…………………………………………………………………………….. …………………………..

.1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ 2………………………………………………………………………………………. …………………………..

.2-1 ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ 3………………………………………………………………….. …………………………..

.3-1اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ 4……………………………………….. …………………………..

.4-1ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ 5…………………………………………………………………………… …………………………..

.5-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ 5……………………………………………………………………………. …………………………..

.6-1ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ 6…………………………………………………………………………. …………………………..

.7-1ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ 6………………………………………………………………………… …………………………..

.1-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ 6………………………………………………………………………….. …………………………..

.2-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ 7………………………………………………………………… …………………………..

.3-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر 7…………………………………………………………………. …………………………..

.4-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن 7………………………………………………………………….. …………………………..

.5-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ 8…………………………………………………………… …………………………..

.6-7-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 8…………………………………………………………… …………………………..

.7-7-1ﻧﻮآوری 8………………………………………………………………………………… …………………………..

.8-1ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 9……………………………………………………………………. …………………………..

.1-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ 9………………………………………………………………………….. …………………………..

.2-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ 9………………………………………………………………… …………………………..

.3-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر 9…………………………………………………………………. …………………………..

.4-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن 9………………………………………………………………….. …………………………..

.5-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ 9…………………………………………………………… …………………………..

.6-8-1 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 9…………………………………………………………… …………………………..

.7-8-1ﻧﻮآوری………………………………………………………………………………………………………….. 10

ﻓﺼﻞ دوم: واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ………………………………………………………………………………… 11

.1-2ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………… 12

.2-2ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺎوی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ……………………………………………………………………………………. 12

.3-2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ……………………………………………………………………………………………………. 14

.4-2 اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ…………………………………………………………………………. 15

.5-2اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………………. 16

.1-5-2داﻧﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ(ﺧﻠﻖ داﻧﺶ )………………………………………………………………………………….. 16

.2-5-2ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی داﻧﺶ(ﺣﻔﻆ داﻧﺶ )………………………………………………………………………….. 16

.3-5-2 ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………………… .. 16

.4-5-2ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی داﻧﺶ(ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ)…………………………………………………………………………… 17

.6-2ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………………………… 17

.7-2ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن…………………………………………………………………………… 18

.8-2ﺿﺮورت ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………………………… 19

.9-2اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………………………. 19

.10-2ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………….. 20

.1-2ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن……………………………………………………. 22

.12-2ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ……………………………………………………………………………………… 23

.1-12-2ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮدی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………. 24

.2-12-2ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………… .. 29

.3-12-2ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻓﻨّﺎورهی در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………………….. 35

.13-2ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ………………………………. 39

.14-2ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ (ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری داﻧﺶ)……………………………………………………….. 42

.15-2ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………………………………………….. 42

.16-2ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن………………………………………………………….. 44

.1-16-2ﺟﻮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ………………………………………………………………………………………… 44

.2-16-2 اﻋﺘﻤﺎد………………………………………………………………………………………………………… 45

.3-16-2ﺗﻌﻬﺪ درک ﺷﺪه از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻗﺒﺎل ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ……………………………………………………. 45

.4-16-2ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎداش……………………………………………………………………………………………….. 46

.5-16-2 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی (ﻓﻨﺎوری)………………………………………………………………………………………. 46

.6-16-2 ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ……………………………………………………………………………. 47

.7-16-2اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن……………………………………………………………………………………………….. 48

.17-2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮآوری…………………………………………………………………………………………………. 48

.18-2ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮآوری……………………………………………………………………………….. 49

.19-2ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ………………………………………………………………………………………………………… 49

.20-2واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ……………………………………………………………………………………… 50

.1-20-2 واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺟﻬﺎن……………………………………………………………………. 50

.2-20-2 واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﺮان…………………………………………………………………… . 54

.20-2ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی و ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………… 61

ﻓﺼـﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………………. 62

1-3 .ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. 63

.2-3روش ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………………….. 64

.3-3ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری………………………………………………………………………………………………………. 64

.4-3 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ………………………………………………………………………………………………………… 65

.5-3 اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ………………………………………………………………………………………… 65

.6 -3 اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)……………………………………………………………………. 66

.1-6-3 رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ…………………………………………………………………………………………….. 66

.2-6-3 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ………………………………………………………………………… _Toc37858138567

.7-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ( روش آﻣﺎری)…………………………………………………………….. 68

.8-3 ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………………… 69

.1-8-3ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ……………………………………………………………………………………………… 69

.2-8-3ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ…………………………………………………………………………………………………… 69

.3-8-3 ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ………………………………………………………………………………………………… .. 69

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ………………………………………………………………………………. 70

.1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. 71

.2-4ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ………………………………………………………………………… 72

1-2-4 .ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن………………………………………………………………………………………….. 72

.2-2-4ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن………………………………………………………………………………………………… 74

.3-2-4ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت………………………………………………………………………………………………. 76

.4-2-4ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر……………………………………………………………………………………………………….. 78

.3-4آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………………. 80

.1-3-4آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف………………………………………………………………………….. 80

.2-3-4 آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………….. 81

.1-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………….. 81

.2-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ اول……………………………………………………………………………………….. 82

.3-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ دوم……………………………………………………………………………………….. 83

.4-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺳﻮم………………………………………………………………………………………. 84

.5-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﭼﻬﺎرم……………………………………………………………………………………. 85

.6-2-3-4 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻨﺠﻢ………………………………………………………………………………………. 86

.4-4رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ…………………………………………………………………………… 87

ﻓﺼــﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی……………………………………………………………………………. 90

.1-5ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………… 91

.2-5ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………. 92

.3-5 ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ………………………………………………………………………………………….. 93

.1-3-5 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………….. 93

.2-3-5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ………………………………………………….. 96

.4-5ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی………………………………………………………………………………………. 96

.5-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………………. 97

.1-5-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺎرﺑﺮدی………………………………………………………………………………………….. 97

.2-5-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ…………………………………………………………………………….. 99

.6-5 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………….. 99

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ……………………………………………………………………………………………………………. 101

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ………………………………………………………………………………………………………….. 104

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ………………………………………………………………………………………………………….. 105

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید