پایان نامه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین (ترافیک)

تعداد صفحات پایان نامه: 209 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

فصل اول: مقدمه و معرفي……………………………………………………………………………………… 2

1-1-تعريف مساله و اهمیت آن…………………………………………………………………………………….. 6

1-2- نتايج مهم پژوهش……………………………………………………………………………………………… 9

1-3- فصل‌هاي پايان‌نامه……………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: اصول و پارامترهاي تاثيرگذار بر ايمني جاده ها…………………………………….. 12

2-1- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ونقل جاده ای ایران…………………………………………………. 12

2-2- رابطه بین ایمنی و تحرک…………………………………………………………………………………….. 13

2-3- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای…………………………………………………………………………….. 16

2-3-1- عامل انسانی………………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-2- عامل راه……………………………………………………………………………………………………… 19

2-3-3- عامل وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-4- عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………….. 25

فصل سوم: مروري بر مطالعات پيشين……………………………………………………………………….. 28

3-1- آموزش ايمني راه توسط تورهاي تئاتري………………………………………………………………….. 29

3-2- آموزش ايمني راه در مدارس………………………………………………………………………………… 35

3-3- اعمال مقررات بر كاهش تصادفات جاده‌اي در برخي كشورهاي اروپايي………………………….. 43

3-4- نقش و تبيين نکات محوري آموزش موتورسيکلت‌رانان با هدف افزايش ايمني……………………. 49

فصل چهارم: بررسي روشهاي آموزش قوانين و رانندگي………………………………………….. 56

4-1- بررسي اصول وروشهاي آموزش ترافيك و قوانين دركشورآلمان…………………………………….. 57

4-1-1- گواهينامه براي هدايت وسائط نقليه موتوري…………………………………………………………… 59

4-1-2- طبقه بندي مجوزهاي رانندگي (انواع گواهينامه هاي رانندگي) در آلمان………………………… 64

4-1-3- تمرينات وامتحان رانندگي يك متقاضي دريافت گواهينامه………………………………………… 64

4-1-3- آشنايي وآموزش ضوابط ومقررات وقوانين عمومي………………………………………………….. 65

4-2- روشهاي آموزش رانندگي دركشورآمريكا……………………………………………………………….. 68

4-2-1- انواع گواهينامه رانندگي…………………………………………………………………………………… 68

4-4- روشهاي آموزش رانندگي در ژاپن…………………………………………………………………………. 75

4-4-1- عناوين برنامه هاي آموزشي………………………………………………………………………………. 75

4-3-2- تدابير ايمني ترافيك در سطح كشور ژاپن……………………………………………………………… 77

4-3-3- آموزش ايمني رانندگي درمؤسسه آموزش مركزي ژاپن…………………………………………….. 78

4-3-4- صدورگواهينامه در ژاپن…………………………………………………………………………………… 83

4-4- روشهاي آموزش رانندگي وكسب گواهينامه رانندگي درايران………………………………………… 87

4-4-1- مراحل آموزش هنرجويان درآموزشگاههاي كشور………………………………………………….. 88

4-4-2- آزمايشات رانندگي………………………………………………………………………………………… 88

4-4-3- منابع آموزشي……………………………………………………………………………………………….. 89

4-4-4- صدورگواهينامه رانندگي………………………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم: بررسي متدولوژي آموزش ايمني راه…………………………………………………….. 97

5-1- بررسي متدولوژي آموزش ايمني……………………………………………………………………………. 97

5-1-1- مفهوم آموزش ايمني راه…………………………………………………………………………………… 99

5-1-2- آموزش مستمراصول ايمني راه…………………………………………………………………………… 101

5-2-   اعمال قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………… 143

5-2-1-تعيين عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجراي اعمال قوانين ومقررات……………………………… 144

5-2-2- اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي و نظارت براجراي آنها…………………………………………. 146

نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور …..150

دور نماي آينده تصادفات و راه هاي برون رفت………………………………………………………. 163

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 164

بخش اول: وضعيت عمومي محيط ترافيكي كشور…………………………………………………….. 165

1-1: وسيله نقليه………………………………………………………………………………………………………… 165

1-2: انسان………………………………………………………………………………………………………………. 165

1-3: راه…………………………………………………………………………………………………………………. 166

1-4 مديريت ترافيك…………………………………………………………………………………………………. 166

1-5 خسارات عمومي ناشي از ترافيك در كشور………………………………………………………………… 166

1-6 چالشهاي عمومي محيط ترافيكي كشور……………………………………………………………………… 167

بخش دوم

2-1 وضعيت تصادفات كشور از نگاه آمار (83-87)……………………………………………………………. 168

2-2-1 شاخص شدت تصادفات……………………………………………………………………………………. 169

2-2-2 شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحين…………………………………….. 170

2-2-3 شاخص ريسك ترافيك…………………………………………………………………………………….. 172

بخش سوم : مقايسه با ساير كشور……………………………………………………………………… 175

مقايسه شدت تصادفات……………………………………………………………………………………………….. 176

بخش چهارم: مقايسه پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني تصادفات جاده اي………….. 178

4-1 پيامدهاي اقتصادي……………………………………………………………………………………………….. 178

4-2 پيامدهاي تلفات انساني…………………………………………………………………………………………. 180

4-3 پيامدهاي اجتماعي و رواني…………………………………………………………………………………….. 181

بخش پنجم: راههاي برون رفت………………………………………………………………………………. 182

5-1 : راه برون رفت از اين معضل اجتماعي در جمله زير خلاصه مي شود…………………………………. 182

5-2 :رويكردها و راهبردها………………………………………………………………………………………….. 185

فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات…………………………………………………………………………. 192

6-1- خلاصه و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………….. 192

6-2- پيشنهادات براي ادامه تحقيق…………………………………………………………………………………. 200

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. 208

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 208

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………….. 209

چکیده:

يافته‌هاي مطالعه نشان مي‌دهد براي جلوگيري ازحوادث ترافيكي، مهارتخلف يك اصل اساسي درقوانين عبورومرورمحسوب مي شود. درميان همه عوامل مؤثردركاهش تخلفات ترافيكي، قوانين محكم وبازدارنده به همراه آموزش ترافيك به استفاده كنندگان راه نقش بسيارمثبت ومؤثري در ايمني راه دارد.

در حال حاضر كشورهاي پيشرفته بنا بر توصيه سازمان بهداشت جهاني در سياست ايمني راه تجديد نظر كرده و براي علوم رفتاري حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسيله‌نقليه اهميت قائل شده‌اند. اين امر باعث گرديده كه آموزش و اجراي قوانين در رأس سياست جديد ايمني راه‌ها قرارگيرد. بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه آموزش ايمني تنها مختص گروه خاص نظير رانندگان يا كودكان نمي‌باشد بلكه هر فرد يا افرادي، بخش يا ارگاني كه به نوعي با ايمني جاده‌ها در ارتباط است را شامل مي‌شود. متدولوژي ارايه شده در اين پژوهش آموزش ايمني راه را در دو سطح استفاده‌كنندگان از راه و مسؤلين و متخصصين در نظر گرفته است كه در هر سطح روشهاي و محتواي آموزش متفاوت مي‌باشد.

فصل اول: مقدمه و معرفي

         با بررسي نظام هاي اصلي حمل و نقل و مقايسه آن ها، اهميت پرداختن به موضوع
حمل و نقل جاده‌اي مشخص مي‌گردد. حمل و نقل جاده اي سهم عمده ای را در جابجايي مسافرين و كالاها به خود اختصاص مي‌دهد. با توجه به لزوم جابجايي و سهم حمل و نقل جاده‌اي، در اين ميان معضلات و مشكلات اين سيستم حمل و نقل نيز نقش مهمي را در از بين بردن فوايد و محسنات اين سيستم ايفا مي‌كنند[1].

            از جمله این معضلات، تصادفات ترافیکی هستند. تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن، جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. شدت این صدمات در کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده و تعداد و شدت تصادفات در کشورهای مزبور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
چندین مرتبه بالاتر است. در این میان، تصادفات جاده ای (برون شهری) دارای ضایعات سنگین تری نسبت به تصادفات درون شهری است، تصادف جاده ای به علت سرعت بالای وسایل نقلیه اغلب منجر به خسارات بسیار سنگین جانی و مالی می شود. آمار مرگ و میر نشان می دهند که تصادفات جاده ای حتی در کشور های توسعه یافته صنعتی، در صدر علل مرگ و میر بوده و خصوصاً در رده های سنی 15 تا 25 بیش از هر عامل دیگر باعث تلفات مردم می شود [2]. شكل 1-1 نمودار تصادفات در آسيا، آفريقا و كشورهاي توسعه يافته را در مقابل مرگ و ميرها نشان مي‌دهد.

در كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي تلاش، تحقيق و برنامه‌ريزي براي كاهش تصادفات و ضايعات اقتصادي شدت يافته و آثار مثبت آن نيز نصيب كشورهاي مذبور شده و مي‌شود. بطور مثال در آمريكا در مدت سي سال شاخص “تعداد تصادفات تقسيم بر حاصلضرب تعداد وسايط نقليه در طول مسافت پيموده شده” از حدود 30 به 68/2رسيده، يعني بيش از ده برابر كاهش يافته است[3].

در تحقيقات مربوط به تصادفات جاده‌اي در كشورهاي در حال توسعه نيز ثابت شده است كه[4]:

  • تصادفات جاده‌اي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه دومين عامل مرگ و مير محدوده سني افرادي است كه از جهت اقتصادي فعال به حساب مي‌آيند.
  • ارزش اقتصادي از دست رفته در نتيجه تصادفات جاده‌اي معمولاً در محدوده يك تا دو درصد توليد ناخالص ملي است.
  • نسبت تصادفات به ازاي “وسيله نقليه- كيلومتر ” طي شده، بسيار بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است (ده تا پانزده برابر).

تحقیقات اخیر در ایران نشان می دهد که هم اکنون 25% تلفات ناشی از مرگ و میر های
غیر طبیعی، ناشی از تصادفات ترافیکی است [5]. بررسي آمار مربوط به حوادث رانندگي در كشور، نشان مي‌دهد كه تعداد سوانح رانندگي برون شهري از سال1366 تا 1371 در حدود 25 درصد افزايش داشته است. اين عدد در سال 1376 از 50 درصد نيز فراتر رفته است كه به نظر مي‌رسد در دنيا بي‌سابقه باشد. همچنين طبق آمار منتشره در سال 1380 حدود 20000 نفر تلفات ناشي از تصادفات جاده‌اي در ايران ثبت شده است. اين آمار در سال 1381 به 21800 نفر رسيده است و در شش ماهه دوم سال 1382 ميزان تصادفات فوتي 13570 نفر گزارش شده است.آمار منتشر شده توسط سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران نشان‌دهنده رشد قابل توجه تعداد كشته‌ها و مصدومين ناشي از تصادفات در سالهاي 1373 تا 1378 است. در جدول 1-1 آمار تصادفات، تلفات، مجروحين، شاخص شدت تصادفات و درصد تغيير هر يك طي سالهاي 78 تا 83 آمده است.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین (ترافیک)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید