پایان نامه گرایش دبیران به تفویض اختیار مدیر و رابطه آن با رضایت شغلی آنان


۱ گرایش

تعریف نظری

واژه گرایش که در زبان انگلیسی tendency معنا شده است به معنا ی آمادگی ذهنی برای یک عمل خاص است و عبارتست از یک نوع آمادگی فکری و اعصابی (احساسی ) که بوسیله تجربه سازماندهی می شود و بر روی عکس العمل انسان نسبت به کلیه پدیده ها و وضعیت هایی که با او سر و کار دارد تاثیر جهت دهنده یا پویا می گذارد ( رفیع پور ، ۱۳۷۲ ص ۶)

جی – دبیلیو- آلاپورت۱در تعریف گرایش می نویسد :ًحالت ذهنی یا عصبی حاکی از تمایل که از طریق تجربه سازمان یافته و بر پاسخ های فرد به تمامی موضوعات و وضعیت ها یی که با آن در ارتباط است تاثیر جهت دار و پویا ً (اتو کلاین برگ۲ ، مترجم کاردان ، ۱۳۶۸ ، ج ۲ ص ۵۳۸)

 تعریف عملیاتی

در این پژوهش منظور از گرایش میزان تمایل ذهنی افراد به موضوعات و مولفه های مد نظر در توانمند سازی نیروی انسانی می باشد و با استفاده از ابزار پرسشنامه میزان گرایش افراد به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی سنجیده شده است .

۳-۸-۱ نیروی انسانی

تعریف نظری

نیروی انسانی یک سازمان عبارتست از تمام افرادی که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند (وندال ، ۱۹۸۶ ص ۴ )۳

تعریف عملیاتی

در این پژوهش منظور از نیروی انسانی عبارتست از تمامی کارکنان آموزش و پرورش منطقه ۱۸ شهر تهران است اعم از نیروهای  رسمی و قرار دادی که در مقاطع مختلف این منطقه ۱۸ شهر تهران در سال ۹۱ مشغول به کار هستند .

۱-G-W-Alaport

۲-Otoklinebrg

-Wendell3

 

 

۱۰

۴-۸-۱ آموزش سئوال ۱  

تعریف نظری

آموزش در لغت به معنای تعلیم و اسم مصدر آموختن می با شد . (فرهنگ عمید)در واقع به هر عمل که بتواند دانش ، مهارت و یا رفتار افراد را بهبود بخشد آموزش اطلاق می گردد.(ابطحی ،۱۳۸۶ ص ۶)

آموزش کارکنان ، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده است که برای افزایش توانایی های  کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان انجام می گیرد ؛به بیانی دیگر ، منظور از آموزش ، ارتقای مهارت ها ، دانش ، نگرش ها و یا رفتار اجتماعی کارکنان است ( به نقل از ابطحی ، ۱۳۸۶ ص ۱۵۰ )

عملیاتی 

جهت سنجش میزان گرایش به آموزش از سئوالات ۱ تا ۵ پرسشنامه تحقیق استفاده شده است .

۵-۸-۱ تفویض اختیار سئوال ۲

تعریف نظری

تفویض در لغت به معنای واگذار کردن اختیار به دیگری ، انتقال پاره ای (ویا تمام ) اختیارات از شخصی به شخص دیگر ( عمید ، ج ۲ )و همچنین به معنای کار با کسی گذاشتن ، سپردن و باز گذاشتن کار خود به کسی ، واگذاری ، تسلیم و سپردگی است ( دهخدا ، ج ۱).

تفویض اختیار فرآیندی است که توسط آن مدیر یا سر پرست ، بخشی از اختیارمشروع خود را بدون انتقال مسئولیت نهایی خود به زیر دست واگذار می کند . اختیار یعنی قدرت تصمیم گیری برای هدایت فعالیت ها و اعمال دیگران . در واقع اختیار رسمی و قدرت ناشی از وسیله ی انجام دادن وظایف و مسئولیت ها برای رسیدن به هدف های سازمان است . فایول در تعریف اختیار چنین میگوید : حق صدور دستورات و طلب اطاعت از آن تفویض اختیار عبارت از است از انتقال اختیار و مسئولیت رسمی از مافوق به زیر دست برای انجام دادن وظایف خاص . تفویض اختیار از رده های بالای مدیریت آغاز می شود و به سطوح پایین تر انتقال می یابد ( ال دفت  ، ۱۹۹۷ ، ترجمه پارساییان و اعرابی ، ۱۳۷۷ ص ۵۶ ).۱

 

 

 

۱-L.Daft

 

۱۱

تعریف عملیاتی

جهت سنجش میزان گرایش به تفویض اختیار ا سئوالات ۶ تا ۱۰ پرسشنامه پژوهش استفاده شده است .

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید