پایان نامه کمیت و کیفیت ارتباط میان جذب دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت معدن


– کاربردهای تحقیق

تحقیق حاضر با ارائه راهکارهای عملی به منظور بهبود الگوی مسیر شغلی پرسنل سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان از طریق جذب کارای دانش (جذب سریع و کم هزینه دانش)، ذخیره کارای دانش (ذخیره سریع و کم هزینه دانش)، اشتراک کارای دانش (اشتراک سریع و کم هزینه دانش) و بکارگیری کارای دانش (بکارگیری سریع و کم هزینه دانش) می‌باشد.

۱-۸- روش تحقیق

تحقیق حاضر بر حسب نوع هدف، کاربردی می‌باشد چون به یک معضل و یک مشکل در دنیای واقعی پاسخ می‌دهد و نیازی مشخص را بر طرف می‌گرداند.همچنین این تحقیق بر اساس میزان کنترل شرایط تحقیق (میزان دخالت متغیرها) توصیفی می‌باشد.

روش انجام این تحقیق پیمایشی می‌باشد به این دلیل که فرضیه‌های محقق از طریق توزیع پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد.

۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

یکی از گامهای اساسی در هر پژوهشی گردآوری اطلاعات می‌باشد. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق سعی شده است تا در تهیه و تدوین پیشینه تحقیق از طریق مراجعه به کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک استفاده شود. همچنین برای جمع آوری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده است.

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای تجزیه تحلیل داده‌ها در این پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل (Lisrel) استفاده می‌شود که البته روش و نرم‌افزار مذکور به تفضیل در فصل سوم توضیح داده خواهند شد.

۱-۱۱- قلمرو تحقیق (زمانی ، مکانی و موضوعی)

مدت زمان تخمینی برای اجرای این تحقیق از اسفند ۱۳۹۰ لغایت تابستان ۱۳۹۱می‌باشد. قلمرو مکانی تحقیق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان می‌باشد. همچنین موضوع پژوهش در حوزه مدیریت دانش می باشد.

۱-۱۲- تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

مدیریت دانش: تعاریف و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص مدیریت دانش وجود دارد و هر یک از نظریه پردازان بر اساس کارکردهایی که برای دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها قائلند، تعریفی خاص از آن ارائه کرده‌اند.

دل و گریسون[۱] مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد تعریف می‌کنند که باید در یک شرکت توسعه داده شود. برای اینکه مطمئن باشیم دانش به افراد درست در زمان مورد نیاز می‌رسد، به طوری که آنها دانش را به اشتراک گذارند واز اطلاعات برای بهبود وظایف سازمان استفاده می‌کنند. کارل اسیوبی[۲] مدیریت دانش را به عنوان فرآیند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان تعریف می‌کند. مالهوترا[۳] یکی از پرکارترین افراد در این زمینه بیان می‌کند که مدیریت دانش دربرگیرنده فرآیندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزای ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می‌باشد . تاونلی[۴] مدیریت دانش را به عنوان مجموعه‌ای از فرآیندها تعریف می‌کند که دانش موجود در سازمان را در جهت دستیابی به اهداف و ماموریت‌های سازمان، ایجاد و به اشتراک می‌گذارد.

چرخه دانش[۵] : دانش، دانش می‌آفریند. همان فرآیندهایی که به کار گرفته می‌شوند تا دانش ایجاد، منتقل و به کار گرفته شود خود منتج به دانش جدید می‌شود. کارمند دانش را از پایگاه‌های اطلاعاتی به کار می‌گیرد تا مشکل مشابهی را که کمی با آن تفاوت دارد حل کند. این راه حل موفق اکنون پایه دانش سازمانی را تشکیل می‌دهد. به همین ترتیب، ایده‌هایی را می‌توان در جلسات بحث و تبادل نظر مطرح کرد تا ایده‌هایی جدید منتشر شود، ایده‌هایی که برخی از آنها بینش‌های جدید باارزشی ارائه می‌دهد که به دانش سازمان می‌افزاید. نتیجه، چرخه دانشی است که در آن داده‌ها به اطلاعات تبدیل می‌شوند. اطلاعات، دستچین و تقویت گردیده و تبدیل به دانش می‌شود (آلن رادینگ[۶]،۱۳۸۶: ۵۲).

جذب دانش[۷] : جذب دانش اشاره به کلیه فعالیت‌هایی دارد که طی آن دانش مورد نظر در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

ذخیره دانش[۸] : ذخیره کردن،سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی، که از آن به حافظه سازمانی نیز یاد می‌کنند‌، بخش مهمی از مدیریت دانش کارامد را تشکیل می‌دهد . در این مرحله، دانش ذخیره و ثبت می‌شود تا قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان وجود داشته باشد (عطاپور به نقل از نوناکا،۱۳۸۸).

اشتراک دانش[۹] : اشتراک دانش عبارت است از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه‌های اطلاعاتی به طور مکانیزه و غیرمکانیزه و به صورت دوسویه. درحقیقت درصد بالایی از موفقیت مدیریت و چرخه دانش، به تبادل و اشتراک صحیح دانش بستگی دارد و تبادل و اشتراک دانش از فردی به فردی دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش است (رادینگ،۱۳۸۶: ۶۳).

بکارگیری دانش[۱۰] : اشاره به این مطلب دارد که ایده‌ها و دانش بدست آمده، بدون جهت‌گیری در مورد اینکه چه کسی آنها را مطرح کرده است، در صورت مفید و مناسب بودن، مورد استفاده قرار گیرد. این حلقه به آمیختن دانش با عمل توجه دارد (عطاپور، ۱۳۸۸).

مسیر شغلی : مسیر شغلی به عنوان “الگوی تجربیات مربوط به کار که مراحل زندگی شخص را در بر می‌گیرد” تعریف می‌شود. توسعه مسیر شغلی به اثربخشی شغل در بلند مدت و موفقیت سازمانی‌ کارکنان نگاه می‌کند (دیوید ا دیسنزو،استیفن پ.رابینز، ۱۳۸۸: ۳۴۱).

[۱] . Dell. C. and C.J.Grayson

[۲]. Karl Sveiby

[۳] . Malhotra

[۴] . Townley

[۵] . Knowledge Cycle

[۶] . Alan Radding

[۷] . Knowledge Acquisition

[۸] . Knowledge storage

[۹] . Knowledge Sharing

[۱۰] . knowledge Applying

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید