پایان نامه کمک به سازمان مذکورجهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی


اهداف تحقیق

با توجه به اینکه صنایع داخلی در معرض رقابت شدید بازارهای جهانی می‌باشند. لذا اتخاذ و تدوین برنامه های استراتژیک در جهت تقویت صنایع داخلی می‌تواند موثرباشدحال این برنامه ریزی باید مبتنی برتفکر استراتژیک صورت گیرد. زیرا رویکرد مدیریت استراتژیک بر تعامل مدیران همه سطوح و سلسله مراتب سازمانی در برنامه ریزی و اجرا تاکید دارد در حال حاضر در شرکت ریسندگی خاور جهت برنامه یزی استراتژیک از روش های علمی‌و سیستماتیک استفاده نمی‌شود.

لذا اهداف علمی‌این تحقیق:

*کمک به سازمان مذکورجهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی است تا بدینوسیله بقای سازمان در بازار رقابتی تضمین شود.

*مناسب ترین استراتژی ها برای این سازمان معرفی شود.

* با استناد بریک مکانیزم علمی، نقاط قوت و ضعف، همچنین فرصت و تهدید این سازمان کمی‌گشته تا پیشبینی و مدیریت ریسک موفق ترین داشته باشد.

واهداف کاربردی این تحقیق بدین شرح می‌باشد:

*شناسایی نقاط قوت شرکت ریسندگی خاور

*شناسایی نقاط ضعف شرکت ریسندگی خاور

*شناسایی فرصت های پیش روی شرکت ریسندگی خاور

* شناسایی تهدیدهای پیش روی شرکت ریسندگی خاور

۱-۴ سوالهای تحقیق

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می‌باشد:

 

۱-۴-۱ سوال های اصلی

*مناسبترین استراتژی ها با توجه به نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف های داخلی برای شرکت تولیدی ریسندگی خاور کدام است؟

* با توجه به عوامل داخلی وخارجی اثرگذار وچه استراتژیهای در افزایش توان شرکت ( در راستای استفاده از فرصت ها وقوت ها و مقابله با تهدید و ضعف ها) مناسب می‌باشند؟

*با چه مکانیزم علمی‌می‌توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها، تهدید ها، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

*چه سازه هایی از منظرهای مشتری، رشد و یادگیری و فرایند داخلی بر سازه های منظر مالی از مدلBSC در تحلیل نقاط قوت و ضعی تاثیر گذار است ؟

 

۱-۴-۲ سوالهای فرعی

  • فرصت های محیطی موجود برای شرکت ریسندگی خاور کدام است ؟
  • اولویت بندی هر کدام از فرصت های محیطی موجود برای شرکت ریسندگی خاور چگونه است ؟
  • تهدید های محیطی موجود برای شرکت ریسندگی خاور کدام است ؟
  • اولویت بندی هر کدام از تهدید های محیطی وجود برای شرکت ریسندگی چگونه است ؟
  • نقاط قوت شرکت ریسندگی خاور کدام است؟
  • اولیت بندی هرکدام از نقاط قوت شرکت ریسندگی خاورچگونه است؟
  • نقاط ضعف شرکت ریسندگی خاور کدام است؟
  • اولویت بندی هر کدام از نقاط ضعف شرکت ریسندگی خاورچگونه است؟

 

۱-۵ مبانی نظری تحقیق

چهارچوب نظری این تحقیق متکی بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک و آمار استنباطی می‌باشد بدین نحوکه درابتدا با استفاده از تجزیه و تحلیل SOWT، محیط داخلی و خارجی شرکت ریسندگی خاور مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا از این طریق نقاط ضعف و فرصت، تهدید پیش روی این شرکت مشخص شود.

با استناد به مقاله کو[۱] وهمکاران در سال ۲۰۱۱ و کو[۲]و همکاران در سال ۲۰۰۹، از دو پرسشنامه برای مدل SWOT استفاده شد. که پرسشنامه اول برای تعیین نقاط قوت و ضعف می‌باشد، سازه های پرسشنامه از مفهوم کارت امتیاز متوازن استخراج شده است کارت امتیازی متوازن کارتی است که در آن استراتژی به یک مجموعه ی یکپارچه از شاخص های مالی و غیرمالی ارتباط داده می‌شد در رویکرد کارت امتیاز متوازن، سازمان به چهار وجه مختلف تقسیم می‌شوند این چهار وجه عبارتند از :

*وجه مالی[۳]

* وجه مشتری[۴]

* وجه فرایند های داخلی کسب وکار [۵]

* وجه رشد و یادگیری [۶] ( Kaplan – ۱۹۹۴)

که هر یک از سازه های پرسشنامه اول در این چهار وجه دسته بندی شده است. پس از جمع آوری اطلاعات برای این پرسشنامه، جهت ارائه پیشنهادات استراتژیک، منظر مالی را متغیر وابسته و تاثیر سه وجه بعدی را روی این منظر، از طریق رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

سازه های پرسشنامه دوم جهت تعیین نقاط فرصت و تهدید شرکت ریسندگیخاور تدوین شده است که ازطریق جلسات طوفان مغزی، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه، تکنولوژی، اقتصاد، محیط و چشم انداز سیاسیشناسایی شد جهت تعیین اولویت بندی نقاط فرصت وتهدید از دوتکنیک FMEA و SMEA استفاده گردید، FMEA یک ابزار مدیریتی در بخش تولید برای پیش بینی و مدیریت ریسک ها است، به منظور تخمین اندازه تهدید ها استفاده شده است و از طریق شاخصی تحت عنوان RPN[7]می‌تواند محاسبه شود.

احتمال کشف یا شناسایی * احتمال وقوع * شدت = RPN

( از ۱ الی ۱۰)  ( از ۱ الی ۱۰ )  ( از ۱ الی ۱۰۰۰)

همچنین برای تخمین اندازه فرصت ها، یک مفهوم به طور موازی نوآوری گردید که SMEA نامیده شد.

که برای محاسبه آن از شاخصی تحت عنوان OPN 8 استفاده می‌شود.

ظرفیت و شناسایی * احتمال وقوع * میزان جذابیت = [۸]OPN

( از ۱ الی ۱۰ ) ( از ۱ الی ۱۰ ) ( از ۱ الی ۱۰۰۰)

[۱] koo etal2011

[۲] Kooetal2009

[۳] Financial Perspespective

[۴] Customer Perspespective

[۵] Internal Processes Perspective

[۶] Learning & growth perspective

[۷] Risk priority numbers

[۸] opportunity priority number

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید