پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار گاز


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی

کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار  گاز

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا آشوری

استاد مشاور:

دکتر احسان جمشیدی

 

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه و مفاهیم اساسی
1.1ارتعاشات2
2.1 پدیده های طبیعی و ارتعاشات3
3.1تاثیر فیزیولوژیکی ارتعاشات4
4.1تنشهای ناشی از ارتعاشات5
5.1ارتعاشات و خستگی5
6.1محدوده دامنه ارتعاشات6
7.1ارتعاشات در لوله ها6
8.1مطالعه ارتعاشات لوله و آنالیز تنش6
9.1مرور روشهای اجزای محدود7
10.1استنتاج معادلات7
11.1موضوع این پایان نامه8
 فصل دوم
آشنایی مقدماتی با  ایستگاههای تقلیل فشار گاز
1.2انواع ایستگاههای تقلیل فشار گاز10
2.2تجهیزات بکار رفته در ایستگاههای تقلیل فشار ( حالت ویژه )11
1.2.2فیلتر 11
2.2.2هیتر 12
3.2.2 شیر قطع کن  12
4.2.2رگولاتور 13
5.2.2شیر اطمینان    14
6.2.2کنتور  14
7.2.2بودار کننده  15
 فصل سوم
رفع عیب موجود از سیستم  پایپینگ موجود
1.3دیدگاه کلی17
2.3بررسی اجمالی  و پایش سیستم 19
1.2.3شکست لوله در اثر ترکهای ناشی از خستگی20
2.2.3ارتعاشات قابل مشاهده زیاد یا حرکات قابل دیدن زیاد22
3.2.3ساپورتها و قیود آسیب دیده یا ناموثر23
4.2.3ارتعاشات زیاد متعلقات منصوب بر روی لوله27
5.2.3ضربات شدید نویزهای حاصل از تحریک سیال 29
3.3مرور مجدد تاریخجه ارتعاشات و شرایط عملیاتی30
4.3 مرحله طراحی طرح31
5.3اندازه گیری مقدماتی ارتعاشات  33
6.3ابزار دقیق مورد استفاده34
7.3مشخص کردن مشخصات ارتعاشاتی  36
8.3انتخاب معیار مناسب37
9.3تنش القاء شده در اثر ارتعاشات 39
1.9.3معیار بر اساس دامنه ارتعاشات و فرکانس39
2.9.3معیار فقط بر اساس دامنه ارتعاشات 40
3.9.3معیار بر اساس سرعت ارتعاشات 41
4.9.3معیار کرنش دینامیکی 41
10.3نیاز به سمجش جزییات بیشتر42
11.3بیشترین دلایل ارتعاشات 43
1.11.3رزونانس 43
2.11.3نوسانات فشار مربوط به رگولاتور 45
3.11.3جریان مغشوش 46
4.11.3کاویتاسیون ،  فلاشینگ و Slug flow 46
5.11.3ایجاد گردابه در جریان 49
6.11.3ضربه قوچ  و سرج50
7.11.3پیگ  رانی 51
8.11.3تغییرات زیاد و ناگهانی در سطح مقطع 52
9.11.3تعداد انشعابات زیاد بر گرفته از خط اصلی 53
10.11.3پرهیز از اتصالات بی مورد 55
12.3منابع تحریک ارتعاشات56
13.3راه حل مشکلات ارتعاشات لوله 57
14.3اصلاحات سیستم جهت حل مشکل ارتعاشات58
 فصل چهارم
تحلیل ارتعاشات در سیستمهای لوله کشی
1.4مقدمه67
2.4محاسبه فرکانس طبیعی سیستم لوله کشی 67
1.2.4لوله با با طول Span  مستقیم68
2.2.4لوله های دارای خم69
3.4تاثیر جرمهای متمرکز73
4.4ارتباط فرکانس طبیعی های محاسبه شده و اندازه گیری شده76
5.4ارتعاشات پوسته جداره لوله76
6.4تنش حاصل شده توسط ارتعاشات78
1.6.4 معیار جابجایی ارتعاشات و فرکانس78
2.6.4معیار تنش بر حسب تابعی از دامنه جابجایی  ارتعاشات 79
3.6.4تنش به صورت تابعی از سرعت ارتعاشات85
7.4ملاحظات دیگر برای تنش ناشی از ارتعاشات 90
1.7.4ضریب تصحیح وزن   K190
2.7.4ضریب تصحیح مود K2  91
3.7.4ضریب تصحیح تنش برای وزن حجم لوله و عایق آن  K392
8.4ارتعاشات پوسته جداره و تحمیل تنش به سیستم 93
9.4معیار کرنش و  SPL   لوله ها94
 فصل پنجم
تحلیل و شبیه سازی کامپیوتری
1.5بررسی و اندازه گیری ارتعاشات در ایستگاه97
2.5مدل سازی و شبیه سازی رایانه ای111
3.5آنالیز مودال مدل با آرایشات مختلف112
4.5آنالیز دینامیکی مودال114
5.5مرور و نتیجه گیری127
6.5پیشنهادات برای ادامه کار128

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید