پایان نامه کامپیوتر: فن آوري اطلاعات و ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سیستم ها

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين

سيستممها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات
مشترك ـ پروتكل بارگذاري سيستم

 

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

پيشگفتار

فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات مشترك ـ بخش چهارم : پروتكل بارگذاري سيستم كه پيش نويس ان توسط موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده كه در پانزدهمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد در رايانه و فرآوري داده ها مورخ 10/12/82 مورد تاييد قرار گرفته است ، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي منتشر ميشود .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استانداردهايملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد . تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

فن آوري اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستم ها -شبكه هاي محلي و شهري – مشخصات مشترك – بخش چهارم : پروتكل بارگذاري سيستم

1 هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعريف يك پروتكل بنام پروتكل بارگذاري سيستم است كه بتواندحافظه پردازش داده در تجهيزات شبكه هاي نصب شده مطابق با استاندارد IEEE802 را

بارگذاري نمايد . علاوه براين تعاريف زير نيز در دامنه كاربرد اين استاندارد آمده است :

الف ) تعريف الگوي واحد داده پروتكل (PDU) براي بارگذاري يك سيستم انتهايي

ب ) تعريف پروتكل براي بارگذاري يك سيستم انتهايي

پ ) توصيف خدمات مورد انتظاراز سيستم انتهايي بارگذاري شده (دستگاه بارپذيرLD ) بمنظور تكميل موفق عمليات بارگذاري

ت) توصيف خدمات موردانتظاراز سيستم انتهايي بارگذاري تامين كننده بار( سرويس گر بار يا LS) بمنظور تكميل موفق عمليات بارگذاري

ث ) تعريف قواعد دستوري اشياء مديريت شونده LSوLD كه دستكاري پارامترهاي عملياتي   ماشين هاي حالت LDو LS ، اعلان سرويس گرهاي بارگذاري، و مقداردهي اوليه بارگذاري طرف سوم را ميسر مي سازد.

ج)تعريف قواعد نگارشي مورد استفاده در هنگام اجراي عمليات مديريت از طريق پروتكل مديريت LAN/MAN استاندارد ISO/IEC802.1B

چ ) تعريف قواعد نگارشي مورد استفاده در هنگام اجراي عمليات مديريت از طريق پروتكل مديريت سيستم CMIP (استاندارد ISO/IEC 9596-1 ).

مشخصات اين پروتكل در مورد LS به اندازه اي وارد جزئيات مي شود كه مورد نياز پروتكل

بارگذاري است .تصميمهاي LS و مديريت (از قبيل آنهايي كه بايستي به عنوان نتيجه رويداد هاي LD يا LS انجام شوند يا وقتي كه LS يا مدير خراب مي شود)موارد مربوط به پياده سازي LS و مدير بوده كه خارج از حوزه و دامنه كاربرد اين استاندارد مي باشد.

اين پروتكل چگونگي حمل تصاويري را مشخص مي كند كه شامل داده هاي ( در بلوك ها ) با قالب نا معين است. محتويات و قالب بلوك هاي داده از جمله موارد مختص كاربردهستند. اين استاندارد هيچ قيدي بر موارد زير اعمال نمي كند :

الف ) شكل ، محتويات يا مفهوم تصاويري كه ممكن است بوسيله پروتكل حمل شود.

ب ) روشي كه در آن بلوك هاي داده بعد از دريافت توسط يك دستگاه بارپذير پردازش مي شوند .

اين استاندارد ملي پروفورماي PICS را براي تطابق پروتكل بارگذاري سيستم منطبق با نيازمنديهاوراهنمايي هاي مناسب ارائه شده در استاندارد ISO/IEC9646-2 فراهم مي كند.

2   كليات

ايستگاهها در يك شبكه در هر زمان ممكن است به بخشي از فضاي حافظه قابل آدرس

دهي خود نياز داشته باشند تا اطلاعات ايستگاههاي راه دور را درون آن بارگذاري و نگهداري

نمايند. در يك شبكه اي كه در ايجاد آن چندين شركت يا گروه مشاركت دارند پيش بيني

ساز وكارهاي استاندارد به منظور دستيابي به اين كاركرد لازم است .

بمنظور بارگذاري كارآمد و بطور همزمان ايستگاههاي چندگانه داراي اطلاعات يكسان با راندمان بالا ، بهتر آن است تسهيلاتي براي اجراي فرآيندبارگذاري بر مبناي چند بخشي و نقطه به نقطه فراهم شود . پروتكل بارگذاري سيستم هر دو قابليت را فراهم مي كند.پروتكل فرض مي كند در هر عمليات بارگذاري دو نوع دستگاه بارگذاري وجود دارد :

الف – دستگاه بارپذير (LD ) كه توانايي قبول يك بار را از سرويس گر بارگذاري دارد

ب – سرويس گربارگذاري LS)  ) كه توانايي تامين باري را براي دستگاه بارپذيردارد.

عمليات بارگذاري مي تواند بصورت هاي زير آغاز شود .

الف ) درخواست اطلاعات از LS توسط LD .

ب ) درخواست قبول اطلاعات از طرف شخص سومي از LD واز طريق درخواست مديريت ، با استفاده از عمليات بارگذاري مشخص شده در بند 9 ، و بطور خاص در بند 9-2-1-3 و در شرح عمليات بارگذاري . هنگاميكه يك LD چنين درخواستي را قبول كند . اطلاعات از LS  بروش معمولي درخواست مي شود .

به داده بارپذير به اصطلاح تصوير گفته مي شود.يك تصوير به گروه هايي كه خود شامل بلوك هاي پشت سر همي هستند ، شكسته مي شود . پروتكل قابليت انعطاف در انتخاب تصويرو اندازه بلوك را ممكن مي سازد . تعداد گروه ها در يك تصوير يا تعداد هشته ها در يك بلوك توسط پروتكل بيان نمي شود .

پروتكل بارگذاري سيستم ، برمبناي كنترل لينك منطقي (LLC استاندارد ( IEEE802.2 سرويس هاي نوع1( استاندارد ISO8802 –2 را بينيد ) قرار دارد كه روي هر لايه ي فيزيكي و MAC سازگاركار مي كند.

پروتكل بارگذاري سيستم استفاده ازاستاندارد IEEE802 .1B مديريت شبكه هاي LAN/MAN( استاندارد ( ISO/IEC DIS 15802-2 را به منظور مديريت عملياتي ممكن مي سازد .اين نوع كاربري در بند 9-3 توصيف شده است . بعلاوه اشياء ، مديريت شونده بطريقي تعريف شده اند كه استفاده از CMIP ( استانداردISO/IEC9596 ) را بعنوان پروتكل مديريت و بر طبق شرح ارائه شده در بند 9-4 ممكن مي سازد .

پروتكل بارگذاري سيستم مي تواند با سايرپروتكل هاي مديريت بصورت تركيبي استفاده شود.اين پروتكل يك توانمندي بارگذاري را فراهم مي كند كه بوسيله پروتكل هاي مديريت همه منظوره تامين نشده است .پروتكل هاي مديريت همه منظوره توانمنديهاي دستكاري پارامترها، گزارش رخداد و فراخواني كنشي را فراهم مي كنند كه تسهيلات بارگذاري را پشتيباني نموده و بهبود مي دهد. بطور مثال بارگذاري يك سيستم ممكن است بوسيله سيستم ديگري و از طريق دخالت مديريت فراخوانده شده باشد.

بندهاي زير شرح داده خواهند شد.

الف ) معماري بارگذاري سيستم

ب ) خدماتي كه بوسيله بارگذاري سيستم فراهم مي شود.

پ ) قواعد دستوري و نگارشي پروتكل بارگذاري سيستم شامل ماشين هاي حالت كه عمليات ماشين پروتكل بارگذاري سيستم را توصيف مي كند.

ت ) قواعد دستوري اشياء مديريت شونده مرتبط با بارگذاري

پيوست پ اطلاعات بيشتري در مورد كاربرد پروتكل ارائه مي دهد .

بمنظور ارزيابي مطابقت يك پياده سازي با استاندارد خاص ، لازم است كه اظهار نامه اي از توانمنديها واختيارات براي يك پروتكل پياده شده معين وجودداشته باشد.چنين اظهار نامه اي ، بنام اظهار نامه مطابقت پياده سازي پروتكل ( PICS ) ناميده مي شود . پيوست الف براي اين استاندارد ملي حاوي پرفورماي PICS براي پروتكل بارگذاري سيستم مي باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کامپبوتر درباره فن آوري اطلاعات و ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سیستم ها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید