پایان نامه کامپیوتر بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) الگوهای آماری

 مطالب این پست : پایان نامه رشته کامپیوتر درباره : بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری 250 ص

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

 

-11 ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10

1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي

2-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

3-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

4-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

5-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي

6-1-1 ‪ Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g

2-1 اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

1-2-1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

3-1 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ

1-3-1- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده

. 4-1 از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ارﺗﺒﺎط –موجوديت (E-R)استفاده نکنيد

1-4-1 ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎد

3-4-1 ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ

4-4-1ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي)

5-4-1 ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰن

5-1 ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

1-5-1معماري سرويس دهنده:

2-5-1معماري پايگاه داده اراکل

فصل دوم : ابزار هاي انبار اراكل

1-2: کدام ابزار

2-2: سازنده انبار اوراکل یا OWB

1-2-2: تنظیم سازنده انبار

2-2-2: مشتری سازنده انبار اراکل

3-2-2: اهداف و منابع داده ها:

4-2-2: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان

5-2-2: ایجاد ابعاد

6-2-2: ایجاد یک مکعب

7-2-2: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:

8-2-2: تایید طرح

9-2-2: ایجاد طرح

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

 

10-2-2: استقرار طرح

3-2: کاشف اراکل

1-3-2: چرا Discoverer؟

2-3-2: تنظیم محیط

3-3-2: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:

4-2: گزارشات اراکل 10g

1-4-2: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش

2-4-2: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل

3-4-2:انتشار گزارش

5-2: خلاصه

فصل سوم : انبار داده و وب

1-3: بررسی بیشتر

1-1-3: اینترنت و اینترانت

2-1-3: نرم افزار اراکل برای انبار داده

2-3: سرور کاربردی اراکل10g

1-2-3: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟

2-2-3: پرتال AS Oracle

1-3-3: Discoverer

2-3-3:انتشار یک پورت لت

3-3-3: ایجاد گزارش استاتیک

4-3: خصوصی سازی اراکل

5-3: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

1-4: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟

1-1-4: کاربردهای OLAP

2-1-4: ROLAP و MOLAP

3-1-4: اراکل OLAP

2-4: معماری اراکل OLAP

3-4: فضاهای کاری آنالیزی

1-3-4: مدل چند بعدی

2-3-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی

1-4-4: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

 

2-4-4:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن

5-4: مدیر فضای کاری آنالیزی

1-5-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی

2-5-4: تجدید فضای کاری آنالیزی

3-5-4: ایجاد یک طرح تجمعی

4-5-4: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی

6-4: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی

1-6-4: DML OLAP

2-6-4: بسته DBMS-AW

3-6-4: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی

4-6-4: OLAP API و اجزاء BI

7-4: خلاصه

فصل پنجم : داده كاوي اراكل

5.1: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10

5.2. :روش های داده کاوی اوراکل

5.2.1 : قوانین پیوستگی

5.2.2 : گروهبندی

5.2.3 : استخراج ویژگی

5.2.4 : طبقه بندی

5.2.5 : بازگشت

5.2.6 : استاندارد PMML

5.3.1 : فرمت داده

2-3-5 آماده سازی داده

4-5: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل

1-4-5: نصب و پیکربندی

2-4-5: روند آنالیز داده کاوی

3-4-5: مثالی با استفاده از جاوا API

4-4-5: مثال استفاده از روال های PL/SQL

5-5: خلاصه

فصل ششم: قابليت دسترسي بالا و انبار داده

1-6: مقدمه

2-6: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟

1-2-6: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

2-2-6: نقش بهترین تجربیات عملکردی

3-6: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل 10g با ویژگی قابلیت دسترسی بالا

4-6: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری

1-4-6: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)

2-4-6: ذخیره سازی مطمئن

3-4-6: آشکار سازی و نمایش خط:

4-4-6: مدیریت منابع

5-6: حفاظت در برابر فقدان داده

1-5-6: بازیابی از نقص(خطا) متوسط

2-5-6: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:

3-5-6: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده

4-5-6: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل

5-5-6: حفاظت متا داده

6-6: مدیریت زمان برنامه ریزی شده

1-6-6: پیکربندی مجدد نمونه پویا

2-6-6: حفظ آنلاین

3-6-6: تعریف مجدد آنلاین:

4-6-6: ارتقاء درجه

7-6: مدیریت طول عمر اطلاعات

8-6: خلاصه:

ضميمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

شکل 1-2: سازنده انبار- مراحل تنظیم یا به راه اندازی

شکل 2-2: میز فرمان مشتری OWB

شکل 3-2: سازنده انبار- ایجاد یک مدول

شکل 4-2: سازنده انبار- ایجاد یک منبع پایگاه داده اراکل

شکل 5-2: سازنده انبار- اهداف و منابع داده های تعریف شده

شکل 6-2: سازنده انبار- ورود جدول

شکل 7-2: سازنده انبار- به طور دستی جدول را تعریف کنید

شکل 8-2: سازنده انبار- سلسله مراتب بعد

شکل 9-2: سازنده انبار- ایجاد مکعب

شکل 10-2: ویرایش گر نقشه

شکل 11-2: ویرایشگر نقشه کشی همراه با اتصالات

شکل 12-2: جستجوی کلید محصول

شکل 13-2: فیلترسازی داده های منبع

شکل 14-2: تایید طرح

شکل 15-2: ایجاد طرح

شکل 16-2: رمز ایجاد شده توسط سازنده انبار اراکل

شکل 17-2: مدیر استقرار

شکل 18-2: مدیریت استقرار- گزارش پیش استقراری

شکل 19-2: بخش مدیر کار،اهداف OWB استقرار یافته را نشان می دهد

شکل 20-2: وضعیت مدیر استقرار (Deployment Manager)

شکل 21-2: پیکربندی طرح فیزیکی

شکل 22-2: Discoverer و Oracle Portal

شکل 23-2: Viewer Discoverer- اجرای پرس و جوی ما

شکل 24-2: Viewer Discoverer- فهرست فروش کشور Category sales by Country

شكل 25-2- Viewer Discoverer

شکل 26-2: Viewer Discoverer-Drill Drown

شکل 27-2: Administrator Discoverer- ایجاد یک EUL

شکل 28-2: Administrator Discoverer- انتخاب شِما

شکل 29-2: Administrator Discoverer- انتخاب جدول و دیدگاه ها

شکل 30-2: Administrator Discoverer- اتصالات خودکار

شکل 31-2: مدیر- نامگذاری ناحیه تجاری

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

شکل 32-2: Administrator Discoverer- فهرست کار

شکل 33-2: Administrator Discoverer- تنظیم ناحیه تجاری

شکل 34-2: Administrator Discoverer- تغییر جزئیات آیتم

شکل 35-2: Administrator Discoverer- ایجاد یک آیتم محاسبه شده

شکل 36-2: Administrator Discoverer= تعریف اتصال

شکل 37-2: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- تعریف سلسله مراتب

شکل 38-2: Administrator Discoverer- کلاس آیتم

شکل 39-2: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- خلاصه سازی

شکل 40-2: Administrator Discoverer- تجدید خلاصه

شکل 41-2: Administrator Discoverer- ویزارد خلاصه

شکل 42-2: مدیر- اجازه دسترسی به ناحیه تجاری

شکل 43-2: مدیر کاشف (administrator Discoverer)- ناحیه تجاری

شکل 44-2: Plus Discoverer- فهرستی از پایگاه داده ها برای اتصال

شکل 45-2: Plus Discoverer – استفاده از کتاب کاری

شکل 46-2: Plus Discoverer- انتخاب داده برای نمایش

شکل 47-2: Plus Discoverer- آرایش جدول

شکل 48-2: Plus Discoverer- گزینه های پرس و جو

شکل 49-2: Plus Discoverer- عنوان های فرمت

شکل 50-2: Plus Discoverer- انواع داده ها

شکل 51-2: Plus Discoverer- تعریف کل ها

شکل 52-2Plus Discoverer- گزارش

شکل 53-2: Plus Discoverer- بازرس SQL

شکل 54-2: Plus Discoverer- Drill up/down داده

شکل 55-2: Plus Discoverer- گزارش در سطح ماهانه

شکل 56-2: Plus Discoverer ویزارد نمودار

شکل 57-2: Plus Discoverer- نمودار فروش های سالانه

شکل 58-2: Plus Discoverer- انتخاب داده های خاص

شکل 59-2: Plus Discoverer- گزارش با استفاده از شرایط

شکل 60-2: گزارشات اراکل- انتخاب وسیله گزارش

شکل 61-2: انتخاب شیوه گزارش و عنوان

شکل 62-2: گزارشات اراکل- انتخاب منبع داده ها

شکل 63-2: گزارشات راکل- مشخص سازی پرس و جو SQL

عنوان                                                                                                                                                                          صفحه

 

شکل 64-2: گزارشات اراکل- استفاده از سازنده پرس و جو

شکل 65-2: گزارشات اراکل- ستون ها برای نمایش

شکل 66-2: گزارشات اراکل- محاسبه کل ها

شکل 67-2: گزارشات اراکل- مشخص سازی عرض های ستون

شکل 68-2: گزارشات اراکل- گزارش نهایی

شکل 69-2: گزارشات اراکل- گزارش ماتریس

شکل 70-2: گزارشات اراکل- گزارش شرطی

شکل 1-3: sign in شدن به پرتال Oracle AS

شکل 2-3: پرتال Oracle AS- نمایش استاندارد

شکل 3-3: یک نگاه کلی به پرتال Oracle AS

شکل 4-3: ایجاد یک صفحه وب EASYDW در پرتال AS Oracle

شکل 5-3: پرتال EASYDW

شکل 6-3: مدیریت سرور کاربردی اراکل 10g

شکل 7-3: ایجاد یک اتصال عمومی

شکل 8-3: مشخص سازی جزئیات پورت لت

شکل 9-3: استفاده از نوارها برای آغازیک گزارش استاتیک

شکل 1-4: معماری پایگاه داده اراکل 10g OLAP

شکل 2-4: پایه سطح در برابر جدول بعد والدینی- فرزندی

شکل 3-4:نسخه مفهومی متغیر

شکل 4-4: ابعاد در مدیرکاری اراکل

شکل 5-4: ویرایش گزینه های OLAP برای یک بعد

شکل 6-4: متاداده CWM برای بعد

شکل 7-4: ایجاد معکب در مدیرکاری اراکل

شکل 8-4: اضافه شدن ابعاد به مکعب

شکل 9-4: یک واحد اندازه گیری را به مکعب اضافه کنید

شکل 10-4: تعریف تجمعات برای مکعب

شکل 11-4: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل 12-4: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه هدف

شکل 13-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی- نام گذاری فضای کاری آنالیزی

شکل 14-4: انتخاب مکعب برای فضای کاری آنالیزی

شکل 15-4: انتخاب گزینه های ساخت برای فضای کاری آنالیزی

شکل 16-4: گزینه های ذخیره سازی پیشرفته و نامگذاری

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

شکل 17-4: اسکریپت ایجاد فضای کاری آنالیزی را در یک فایل ذخیره سازید

شکل 18-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل 19-4: فضای کاری آنالیزی در دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل 20-4: ایجاد یک بعد مرکب

شکل 21-4: اضافه کردن ابعاد به یک ترکیب

شکل 22-4: مشخص سازی ترتیب ابعاد در یک ترکیب

شکل 23-4: مشخص سازی اندازه های segment وترتیب بعد

شکل 24-4: فضای کاری آنالیزی- منوی راست کلیک

شکل 25-4: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب مکعب ها

شکل 26-4: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب ابعاد

شکل 27-4: تجدید فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل 28-4: ویزارد طرح تجمعی- انتخاب اندازه تجمع

شکل 29-4: انتخاب سطوح برای تجمع

شکل 30-4: مرور طرح تجمعی

شکل 31-4: دسترسی به فضای کاری آنالیزی

شکل 32-4: کاربرگ OLAP در مدیر فضای کاری اوراکل

شکل 5.1 : قوانین پیوستگی

شکل 5.2 : گروه بندی

شکل 5.3 : طبقه بندی

شکل 5.4 : ماتریس اختلال

شکل 5.5 : استفاده از آنالیز ارتقاء برای اعلان های هدفمند

شکل5.6 : درخت تصمیم گیری شبکه تطبیقی Bayes

شکل 5.7 : فرمت های جدول برای داده کاوی

شکل 1-6: ویژگی های قابلیت دسترسی بالای پایگاه داده اوراکل 10g

شکل 2-6: پیکربندی گارد داده

شکل 3-6: صفحه مدیریت کنترل شبکه

شکل 4-6: تنظیم پیکربندی گارد داده

شکل 5-6: اضافه کردن یک پایگاه داده ی جانشین

شکل 6-6: انتخاب نوع back up

شکل 7-6: مشخص سازی گزینه های پشتیبانی

شکل 8-6: مشخص سازی Oracle Home برای جانشین

شکل 9-6: مشخص سازی موقعیت های فایل جانشین

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

 

شکل 10-6: مشخص نمودن پیکربندی جانشین

شکل 11-6: فرایند ایجاد جانشین

شکل 12-6: پیکربندی گارد داده

شکل 13-6: نمایش عملکرد گارد داده

شکل 14-6: عملکرد switchover

شکل 15-6: switchover کامل

شکل 16-6: ساختار با حداکثر قابلیت دسترسی

شکل 17-6: سیاست های مدیریت ذخیره سازی برطبق رده داده ها

 

 

 

 

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه کامپیوتر بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری 250 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید