پایان نامه کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وابسته به جهاد دانشگاهی

(غیر دولتی- غیر انتفاعی)

گروه ارشد پژوهش هنر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی

استاد راهنما:

دکتر مجید پویان

استاد مشاور:

دکترفؤاد نجم الدین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول معرفی پایان نامه………………………………………………………………………………1

1- 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….2

  • 2 هدف تحقیق………………………………………………………………………………………..3
    • بیان مسئله و موضوع تحقیق…………………………………………………………….. 3
  • 4 اهمیت مساله تحقیق(ضرورت تحقیق)…………………………………………………….4
  • 5 انگیزه محقق در انتخاب موضوع…………………………………………………………….5
  • 6 قلمرو تحقیق و مشخص کردن واحد تجزیه و تحلیل…………………………………5
  • 7 تعیین سوال پژوهش…………………………………………………………………………….6

فصل دوم سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………7

2- 1 نشانه شناسی ………………………………………………………………………………………..8

2- 1 -1 تاریخچه نشانه شناسی……………………………………………………………………………8

2-1- 2 تعریف نشانه ………………………………………………………………… 9

2-1-3 فردینان دو سوسور …………………………………………………………. 10

2-1-4 محورهای هم‌نشینی و جانشینی…………………………………………………. 12

2-1-5 نشانه شناسی در آمریکا………………………………………………………… 13

2-1-6 تحولات نشانه شناسی بعد از سوسور ………………………………………………… 14

2-1-7 نشانه و کارکرد آن در سینما …………………………………………………………………… 15

2-1-8 نشانه‌های تصویری در سینما……………………………………………………………. 17

2-1-9 خوانش متن …………………………………………………………………………………… 18

2-2 اسطوره………………………………………………………………………………………………….19

2-2-1 تعریف اسطوره …………………………………………………………………………… 19

2-2-2 اهمیت و کارکرد اساطیر………………………………………………………………….. 20

2-2-3 شخصیت‌های اسطوره‌ای……………………………………………………………… 21

2-2-4 اساطیر ایران……………………………………………………………………………………. 21

2-2-5 تحلیل اسطوره‌شناختی………………………………………………………………………. 22

2-2-6 کارکرد اسطوره در سینما………………………………………………………………….. 22

2-2-7 اسطوره و ادبیات………………………………………………………………………………. 24

2-2-8 نقد اسطوره شناختی…………………………………………………………………….25

2-2-9 ناخودآگاه جمعی………………………………………………………………………………. 26

2-2-10 کهن الگوها………………………………………………………………………………………. 26

2-2-10-1 نمونه‌هایی از کهن الگوها………………………………………………………………..27

2- 3نماد…………………………………………………………………………………………………………….28

2- 3- 1 تعریف نماد……………………………………………………………………………………..28….

2-3-2 کلمه سمبول ……………………………………………………………………………….. 30

2-3-3 نماد در نشانه‌شناسی……………………………………………………………………… 30

2-3-4 نمادگرایی…………………………………………………………………………….33….

2-3-5 سمبولیسم در ادبیات…………………………………………………………………….33..

2-3-6 دیدگاه یونگ درباره نماد ……………………………………………………………..34

2-3-7 نماد در سینما ……………………………………………………………………………35

2- 4 بهرام بیضایی……………………………………………………………………..36

2-4-1 زندگی نامه و آثار…………………………………………………………………37

2-4-2 جایگاه بیضایی در سینمای ایران……………………………………………44

2-4-3 نگاه منتقدان به آثار بهرام بیضایی…………………………………………45

2-4-4 فیلم‌شناسی توصیفی آثار بیضایی ………………………………………………..48

2-4-4-1 چریکه تارا…………………………………………………………………………………48

2-4-4-2 مرگ یزدگرد…………………………………………………………………………….49

2-4-4-3 باشو، غریبه‌ای کوچک…………………………………………………………51

2-4-4-4 مسافران………………………………………………………………………………53

2-4-4-5 سگ کشی…………………………………………………………..57

فصل سوم تجزیه و تحلیل استنتاج………………………………………………….59

3-1 فیلمنامه……………………………………………………………………………… 60

3-2 تدوین…………………………………………………………………………………. 62

3-3 اسطوره در سینمای بهرام بیضایی…………………………………………..63

3- 3-1 مهر / میترا ……………………………………………………………………….63

3- 3-2 ناهید / اناهید ………………………………………………………………………..63

3-4بن‌مایه‌های مشترک در آثار بیضایی…………………………………………… 64

3- 4-1 زن در آثار بیضایی ……………………………………………………………………. 64

3-4-1-1 زن و طبیعت…………………………………………………………..75

3-4-1-1-2 درخت ……………………………………………………………………………. 75

3-4-1-3 فضای شهری………………………………………………………………………..77

3- 4-2 مرگ (جدایی)………………………………………………………………. 78

3- 4-3 آیینه…………………………………………………………………………………. 85

3-5 کارکرد نمایش در آثار سینمایی بیضایی……………………………………….. 88

3- 5-1 نشانه شناسی مکان در تعزیه…………………………………………….. 95

3-6 نشانه‌های شمایلی……………………………………………………………….. 97

3-7 نشانه‌های فرهنگی………………………………………………………………..97

فصل چهارم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها………………………..100

4-1 خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………101

4-2 پیشنهادها…………………………………………………………………..103

4-3منابع و مآخذ………………………………………………………….104

4- 3-1 مقاله ها……………………………………………………………………………104……

4- 3-2 کتاب ها……………………………………………………………………106

4- 3-3 پایان نامه ها …………………………………………………………….108

چکیده

نشانه شناسی،دانش عمومی مطالعه نشانه ها، در سالها ی میانی دهه 60 در سدۀ بیستم بر پایه نظریات فردینان دو سوسور، زبان شناس سوئیسی، پدید آمد. پس از آن بزرگانی چون پیرس، بارت، اکو، متز و… آن را توسعه بخشیدند و امروزه یکی از شاخه های مهم در رشته‌ های مختلف از جمله هنر است، قابل ذکر است که نشانه‌شناسی در ایران یک موضوع نو و تقریبا تازه است که هنوز در بسیاری از زمینه ها جای کار و تحقیق و بررسی دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید