پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک مربوط به طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها

تعداد صفحات پایان نامه: 110 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

 فهرست مطالب

عنوان                                                

فهرست علائم

فهرست جداول

فهرست اشكال

 چكيده

 فصل اول

مقدمه و مطالعات پيشين

1-1 مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته

1-1-1 مدل آيروديناميكي

فصل دوم

معادلات حاكم و روش حل عددي

2-1 مقدمه

2-2 محاسبات لايه مرزي

2-2-1 محاسبات لايه مرزي آرام

   2-2-2 محاسبات ناحيه گذرا

   2-2-3 محاسبات لايه مرزي درهم

   2-2-4 روش محاسبه درگ

   2-2-5 معيار جدايش

 فصل سوم

الگوريتم و برنامه به همراه ورودي و خروجي های برنامه

3-1 روند محاسبه درگ

 3-2 الگوريتم محاسبات لايه مرزي آرام

3-3 الگوريتم محاسبات ناحيه گذرا

3-4 الگوريتم محاسبات لايه مرزي درهم و ضريب درگ

3-5 برنامه كامپيوتري به زبان فرترن

3-6 ورودی و خروجی های برنامه برای پروفیل های بدنه شماره 1 تا 7

3-6-1 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 1

3-6-2 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 1

3-6-3 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 2

3-6-4 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 2

3-6-5 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 3

3-6-6 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 3

3-6-7 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 4

3-6-8 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 4

3-6-9 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 5

3-6-10 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 5

3-6-11 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 6

3-6-12 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 7

3-6-13 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 6و7

 فصل چهارم

ارائه نتايج و بحث و مقايسه

4-1 مقدمه

4-2 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 1

4-3 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 2

4-4 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 3

4-5 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 4

4-6 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 5

4-7 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 6و7

4-8 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 1

4-9 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 2

4-10 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 3

4-11 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 4

4-12 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 5

4-13 مقايسه ضريب درگ

فصل پنجم

نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1 نتيجه گيري

5-2 پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده

فصل اول

 1-1 مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته

در طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها نكات زيادي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مهمترين آنها قدرت جلوبرندگي است كه به مقدار زيادي بستگي به درگ اصطكاكي روي بدنه ايرشيپ دارد و 3/2 درگ كل را شامل مي‌شود. كاهش كوچكي در اين درگ باعث صرفه جويي قابل توجهي در سوخت مي‌شود و يا مي‌تواند باعث افزايش ظرفيت حمل و ابعاد ايرشيپ شود.

اولين بهينه سازي عددي شكل، توسط پارسنز  انجام شده است. روش محاسبه در قالب يك پنل كد مي‌باشد كه با يك روش لايه مرزي كوپل شده است. زدان  يك توزيع محوري از چشمه و چاه را براي نشان دادن ميدان جريان اطراف يك جسم معرفي مي‌كند. قدرت (شدت) به صورت خطي روي هر المان طول توزيع مي‌شود.

در روند محاسباتي آيروديناميكي ابتدا يك بدنه دوار با ماكزيمم قطر ثابت و نسبت فايننس  ثابت تعريف مي‌شود.پروفيل بدنه و توزيع سرعت جريان غير لزج توسط روشهاي غير مستقيم حل جريان پتانسيل بدست مي‌آيد. پروفيل اين بدنه بايد به گونه‌اي باشد كه در جريان يكنواخت موازي با محور بدنه، لايه مرزي دچار جدايش نشود. با اين قيد، درگ توسط تغيير در شكل پروفيل بدنه كاهش مي‌يابد. محدوديت در عدم جدايش لايه مرزي باعث حذف درگ فشاري مي‌شود و درگ كلي منحصر به نيروهاي ويسكوز در لايه مرزي مي‌شود. لايه مرزي به سه ناحيه آرام گذرا  و درهم تقسيم مي‌شود. براي محاسبه لايه مرزي آرام از متد توويتس استفاده شده كه بر اساس رابطۀ مومنتوم مي‌باشد. ناحيه گذرا در محاسبات به صورت يك نقطه در نظر گرفته مي‌شود كه در آن ضريب شكل به طور ناگهاني از آخرين مقدار در ناحيه آرام به اولين مقدار در ناحيه درهم تغيير مي‌كند. از آنجا كه محل گذر به عواملي مانند: زبري سطحي، سر و صدا، لرزش و غيره بستگي دارد كه كنترل آنها مشكل است در بيشتر تحقيقات اين ناحيه را به صورت دلخواه بين سه تا ده درصد طول بدنه در نظر مي‌گيرند.

محاسبات لايه مرزي مغشوش بر اساس يك روش ساده انتگرالي معادله مومنتوم بنا شده است، كه توسط شينبروك  و سامنر  براي جريان با تقارن محوري بدست آمده است. از آنجا كه لايه مرزي مجاز به جدايش نيست درگ از نقصان مومنتوم در انتهاي لايه مرزي محاسبه مي‌شود.

حل اين مسأله در ساخت اژدرها، زير دريائي‌ها و ايرشيپ‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بعضي از اين گونه‌ها پروفيل بدنه را به صورت يك يا دو چند جمله‌اي از درجات مختلف نشان مي‌دهند و شامل پارامترهايي مانند شعاع در دماغه و انتهاي دم محل نسبي قطر ماكزيمم و شعاع طولي در آن نقطه و شيب دم هستند. بوسيله تغيير در بعضي يا همه اين پارامترها در شكلهاي مختلف درگ كاهش يافته است. ديگران سعي كرده‌اند كه مستقيما از كپي پروفيل بدنه ماهي‌هاي پرسرعت و پرندگان اين كار را دنبال كنند. نتيجه تمام اين تلاشها منجر به طبقه بندي بدنه هايي با درگ پايين شده است و گرچه از نظر شكل متفاوت هستند ولي ضريب درگهايي خيلي شبيه به هم دارند اين بدنه‌ها در شكل 1-1 آمده است.

1-1-1 مدل آيروديناميكي

جريان اطراف بدنه ايرشيپ با زاويه حمله صفر را به كمك روش سوپر پوزيشن بر روي يك سري توزيع چشمه و چاه كه روي محور بدنه و بصورت المانهايي بطول و با توزيع شدتي كه توسط يك پاره خط مستقيم و روي المان قرار دارد تخمين مي‌زنيم.

خط محوري چشمه و چاه به 20 المان با طول مساوي و در نتيجه به 21 نقطه انتهايي تقسيم مي‌شودكه هر المان توزيع شدت خطي دارد (شكل1-3).با مشخص كردن شدت‌ها در 21 نقطه انتهايي توزيع شدت در همه جا تعريف شده است. پروفيل بدنه بوسيله ي تغيير در مقدار شدت اين 21 نقطه انتهايي تغيير مي‌كند. تركيبات جديدي از اين 21 شدت توليد مي‌شود كه در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد رضا حسن زاده ارائه شده است. ضريب درگ با استفاده از محاسبات لايه مرزي در نزديك سطح بدنه بدست مي‌آيد كه   محاسبات لايه مرزي آرام و درهم و همچنين ناحيه گذرا كه در اين تحقيق بررسي مي‌شود بطور مفصل در قسمتهاي بعدي شرح داده خواهد شد.

اين بدنه جديد به عنوان مبنا قرار مي‌گيرد و مي‌تواند در يك پروسه ي تكاملي بهينه سازي شود تا به پروفيل با كمترين درگ دست يابيم.در چهل سال اخير سيستم‌هاي حل مسأله ي بهينه سازي كه بر اساس تكامل و وراثت بنا شده‌اند مورد توجه قرار گرفتند،استراتژي تكامل ريخنبرگ]6 [يكي از اين روش‌ها مي‌باشد.روش قدرتمند ديگري كه بر پايه تكنيك‌هاي هوش مصنوعي مي‌باشد و قابل استفاده در فضا‌هاي عملكرد بزرگ و توابع چند بعدي و چند وضعيتي (داراي چندين مي‌نيمم)و غير خطي مي‌باشد، روش الگوريتم ژنتيك است.

فصل دوم

معادلات حاكم وروش حل عددي

2-1 مقدمه

مقاومت ويسكوز بدنه اغلب از حل لايه مرزي محاسبه مي‌شود كه براي حل لايه مرزي نياز به دانستن توزيع سرعت در لبه لايه مرزي مي‌باشد كه از حل جريان پتانسيل بدست مي‌آيد. لايه مرزي به سه قسمت آرام،گذرا و درهم تقسيم مي‌شود. براساس معادله مومنتوم در شرايط جريان پايدار،دوبعدي،تراكم ناپذير وويسكوز با گراديان فشار در جهت x داريم.

-2-2 محاسبات ناحيه گذرا

پيش بيني تئوري ناحيه‌اي كه گذر از لايه مرزي آرام به درهم رخ مي‌دهد، به عنوان يكي ازمسائل پيچيده و مشكل در مكانيك سيالات مي‌باشد زيرا ناحيه گذرا به فاكتورهاي زيادي مــانند سروصـدا،لرزش، محيـط، زبري سطحي بدنه وگراديان فشار سطحي بستگي دارد كه تعيين اثرات آنها روي ناحيه گذرا مشكل است. اولين تحقيقات جدي در اين زمينه در اواخر قرن نوزدهم وتوسط رينولدز صورت گرفت.تحقيقات ديگري توسط گرانويل، كربتري صورت گرفت و به خاطر ناتواني اين متد‌ها در بيان تاثيرات سطح بدنه ومحيط روي پديده گذر تعدادي از محققان به صورت دلخواه ناحيه گذرا را بين سه تا ده درصد طول بدنه از دماغه در نظرگرفتند كه در اين روش نيز از همين تجربه استفاده شده است. ناش اين ناحيه را به صورت يك نقطه ودرسه درصد طول بدنه فرض كرده است. در ناحيه گذرا چند تغيير اساسي در لايه مرزي رخ مي‌دهد.اين تغييرات به صورت تغيير در ضخامت جابجايي و ضخامت مومنتوم نشان داده مي‌شودكه منجر به كاهش ضريب شكل مي‌شود. باجايگزين كردن ناحيه گذر به صورت يك نقطه ناش توانست روش مفيدي براي محاسبه مقادير و در آغاز لايه مرزي آرام بدست آورد.مقدار در طول ناحيه گذر تغيير نمي‌كند در حاليكه مقدار در شروع لايه مرزي درهم از رابطه تعادلي ناش بدست مي‌آيد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید