پایان نامه کارشناسی رشته محیط زیست در مورد طراحی سیستم جمع آوری شیرابه


دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته محیط زیست با فرمت ورد word

اطلاعاتي در مورد شيرابه در مدفن پسماند

كيفيت و كميت توليد شيرابه طي دورة فعال زندگي و پس از دفن پسمانددر كنترل دفن پسمانداهميت دارد.بعلاوه كيفيت شيرابه تصفيه آن بسيار مهم است شيرابه بدليل تراوش يا نفوذ آب و ديگر مواد پسماند و فشرده شدن اين پسماندها در اثر وزن خودشان بوجود مي آيد.بنابراين شيرابه را ميتوان بعنوان مايعي تعريف كرد كه وقتي آب يا ديگر مايعات با مواد زائد تماس پيدا مي كنند،بوجود مي آيد.شيرابه يك مايع آلوده است كه حاوي مواد معلق و محلول است.بخشي از نزولات آسماني(برف و باران) كه بر روي پسماندها مي ريزند از نظر شيميايي و فيزيكي با اين پسماندها واكنش مي دهند و به پايين نفوذ مي كنند.در زمان نفوذ،اين آب بعضي مواد شيميايي در پسماندرااز طريق واكنش شيميايي حل مي كند.آب نفوذ كرده ممكن است همچنين آبي را كه از فشرده شدن پسماندبدليل وزنشان ايجاد شده را هم حل كند.مطالعات و بررسيهاي زيادي انجام شد تا نقش فعاليتهاي ميكروبي در تجزية پسماندهای شهري و ايجاد شيرابه مشخص شود.

(Rovers and Farquhar,1973;caffrey and Ham,1974;CWPCB,1961)

درپسماندهاي شهري متان،دي اكسيد كربن،آمونياك،سولفيد هيدروژن به دليل تجزية بي هوازي اين پسماندها تشكيل مي شود.اين گازها ممكن است در آب حل شوند و با پسماندها يا اجزاء تشكيل دهندة محلول در آب نفوذ كرده،واكنش دهند.بعنوان مثال،دي اكسيد كربن با آب تركيب مي شود تا اسيد كربنيك ايجاد شود و سپس مواد معدني پسماندها را حل كند.

[American public works Associotion (APWA).1966]

چندين واكنش شيميايي ديگر بيشتر انجام مي شود كه بسته به نوع پسماند رنج وسيعي از مواد شيميايي را پخش مي كند.اين آب نفوذي نقش مهمي در ايجاد شيرابه دارد بايد توجه داشت كه حتي وقتي هيچ آبي نتواند به پسماند رسوخ كند پيش بيني مي شود مقدار كمي از مواد مايع آلوده كننده بدليل واكنش هاي شيميايي و بيولوژيكي تشكيل شود.

به نظر مي رسد تركيبات شيميايي در چنين مايعي بسيار بالا باشد.نفوذ و نشست آب پسماندها،مواد آلوده كننده را رقيق مي كند و به تشكيل آنها نيز كمك مي كند.مقدار شيرابه بدليل نفوذ آب افزايش مي يابد،ولي در همان زمان آب رسوخ كرده غلظت مواد آلوده كننده را كمتر و آنها را رقيق تر مي كند.كميت و كيفيت شيرابه موضوع مهم در برنامة دفن پسمانداست.بطور كلي براي كاهش تشكيل شيرابه و به منظور جلوگيري از نفوذ آب به داخل مدفن پسماندبايد يك پوشش نهايي بر روي مدفن ايجاد كرد ولی پيشنهاد شده كه ساخت پوشش آخري به تعويق افتد.مزيت ساخت فوري پوشش نهايي كاهش چشمگير ميزان شيرابه در كوتاه مدت است.ضرر و زيان ساخت فوري پوشش آخري اين است كه شيرابه چند سال پس از بستن،توليد مي شود.گرچه تصورات كنوني بر اين است كه شيرابه 40 سال پس از بستن مدفن پسماندتشكيل نخواهد شد ولي هيچ دادة مشخصي براي تأييد اين موضوع وجود ندارد.در مطالعة اخير در مورد مدفن پسماندميزان كافي از مواد زيستي تجزيه پذير،حدود40 سال پس از انهدام شناخته شده است.       (suflita et al.,1992) .اين عدم قطعيت بدليل طول زمان است زيرا ايجاد شيرابه عواقب و پيامدهاي اقتصادي و قانوني دارد.مزيت عدم ساخت فوري پوشش نهايي پس از رسيدن به سطح نهايي يا آخري اين است كه به نظر مي رسد كه مواد آلوده كنندة پسماندها خيلي زود با جريان آب شسته شوند.گرچه داده هايي در مورد مدفن پسمانددر دست نيست،ولي نتايج سه تست سلولی بزرگ كه توسط Lechner و همكارانش گزارش شده است نشان مي دهد مواد زيستی تجزيه پذير بطور چشمگيري طي 21 ماه پس از انهدام پسماندكاهش مي يابند.زيان عدم ساخت فوري پوشش نهايي اين است كه گاز توليد شده از مدفن پسماندرا نمي توان بطور مناسب جمع آوري كرد،همچنين پيش بيني مي شود بوي اين مدفن هاي پسماند،باز مشكلاتي ايجاد كند.در بسياري از کشورهاي اروپايي فقط پسماندهای تصفيه شده اجازه دفن در زمين را دارند.

آب در مواد پوششي: مقدار آبي كه با مواد پوششي وارد مي شود،بستگي به نوع و منبع مواد پوششي و فصل سال دارد.حداكثر مقدار رطوبتي كه مي تواند در مواد پوششي شامل شود،با ظرفيت و گنجايش زمينه اي (FC) مواد تعريف مي شود.ظرفيت زمينه ای به عنوان مايعي تعريف مي شود كه در فضاي سوراخدار باقي ميماند تا كشش جاذبه را تحت كنترل در آورد.ارزشهاي واقعي براي محدودة خاك،از 6 تا 12 درصد،براي شن و 23 تا 31 درصد براي خاك هاي رسي و سفالي است.

آبهايي كه از بالا مي آيند: براي لاية بالايي مدفن پسماندآبي كه از بالا مي آيد آبي است كه از طريق مواد پوششي نفوذ كرده است.براي لايه هاي زير لاية بالايي،آبي كه از بالا مي آيد،آبي است كه از طريق و از ميان پسماند جامد بالاي لايه نفوذ مي كند.در محل دفن پسماندبا گردش مجدد شيرابه،آبي كه از بالا مي آيد،نيز شيرابه گردشي است.يكي از مهم ترين و بحراني ترين جنبه ها در آماده سازي تعادل آب براي يك مدفن پسماند تعيين مقدار بارش باران است كه در واقع از ميان لايه پوششي مدفن پسماندرد مي شود و نفوذ مي كند،جائيكه غشاي زمين بكار نميرود، مقدار بارش باران كه از ميان پوشش مدفن پسماندرد مي شود،مي تواندبا استفاده از آخرين مدل ارزيابي هيدرولوژيك اجراي مدفن پسماند(Help) تعيين شود(Schroeder et al.,1984a.b) آبي كه در شكل گيري گاز محل دفن پسمانداز بين مي رود: آب در طول تجزيه نا هوازي سازنده هاي ارگانيك در MSW مصرف مي شود.مقدار آب مصرفي هر متر مكعب گاز توليد شده در واقع در ترتيبي از 015/-012/ گاز است.

آبي كه بعنوان بخار آب از بين مي رود: گاز مدفن پسماند،معمولاً در بخار آب اشباع مي شود.كميت بخار آب كه از مدفن پسماندمي رود،با فرض اينكه گاز با بخار آب اشباع مي شود،تعيين مي شود.ارزش ارقامي مقدار بخار آب هر متر مكعب از گاز مدفن پسمانددر 90 درجه فارنهايت حدود0022/ گاز است.

آبي كه بخاطر تبخير از بين مي رود: مقداري آب و رطوبت كه بعنوان پسماند تبخير مي شود،در زير خاك دفن مي شوند.مقادير زياد نيستند و اغلب چشم پوشي مي شود.تصميم به مشمول كردن اين متغيرها در تحليل تعادل آب به شرايط محلي بستگي خواهد داشت.

آبي كه از زير بجا ميماند: آبي كه از ته اولين حفره دفن پسماندبه جا ميماند شيرابه ناميده مي شود.بطوريكه قبلاً ذكر شد،آبي كه از ته دومين حفره و حفره هاي بعدي ميماند،مطابق آبي است كه از بالا وارد حفرة زير آن مي شود.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه کارشناسی رشته محیط زیست در مورد طراحی سیستم جمع آوری شیرابه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید