پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

موضوع:

بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد کشور

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر اعظم رحیمی نیک

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جمشید عدالتیان شهریاری

 

موضوع:

بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در اقتصاد کشور

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1

   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 3

فصل اول: کلیات تحقیق

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

بیان مساله………………………………………………………………………………………………… 4

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

روشهای جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………. 6

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. 7

واژه ها و اصطلاحات کلیدی………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

بخش اول

تشکلهای صنفی……………………………………………………………………………………….. 10

 

عنوان                                                                                              صفحه

تاریخچه سندیکاهای صنفی……………………………………………………………………….. 11

اهمیت واحدهای صنفی در کشور……………………………………………………………….. 11

نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه…………………………………….. 12

تعاریف…………………………………………………………………………………………………… 13

نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه………………………………………………….. 16

تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی……………………………………………………. 18

تعاون………………………………………………………………………………………………………. 25

تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی………………………………………………………. 28

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 35

الگویابی…………………………………………………………………………………………………… 36

بخش دوم

اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………………………………………………. 43

اتاق بازرگانی و صنایع کره…………………………………………………………………………. 47

اتاق بازرگانی و صنایع ملی مالزی……………………………………………………………….. 60

اتاق بازرگانی لندن……………………………………………………………………………………. 67

جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورهاا…………………………………………….. 75

ویژگیهای اصلی یک اتاق بازرگانی ایده آل…………………………………………………… 86

 

عنوان                                                                                              صفحه

پارامترهای اصلی برای مقایسه اتاقهای بازرگانی…………………………………………….. 88

جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاقهای بازرگانی پیشرفته دنیا……….. 89

ویژگیهای ساختاری محتوایی و عملکردی اتاق بازرگانی ایده آل و سنتی………….. 90

بودجه اتاق بازرگانی………………………………………………………………………………….. 91

کارکنان اتاق بازرگانی………………………………………………………………………………… 92

فصل سوم: جامعه آماری

تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران………………………………………………. 94

سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران…………………………………… 105

قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(1348)……………………………. 108

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران(1373)……………… 115

کمیسیونهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران…………………………………………. 120

آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران…………………. 121

نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران…………………………………….. 124

فهرست شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران………………………………………. 125

فهرست اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان…………………… 126

فهرست بخش های بازرگانی سفارتخانه های خارجی که با اتاق بازرگانی ایران

همکاری دارند………………………………………………………………………………………….. 127

 

عنوان                                                                                              صفحه

بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران……………………………………… 128

فهرست اتحادیه ها و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند………. 129

شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی…………………………………………… 131

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی………………………………………………………….. 132

فهرست اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………. 134

مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………. 137

فصل چهارم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 138

روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………. 138

معیارهای مقبولیت تحقیق………………………………………………………………………….. 140

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………….. 143

ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (نمودار)…………………………………………………….. 145

ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (جداول)…………………………………………………….. 146

نمودار نتایج نظرسنجی از اعضاء اتاق بازرگانی……………………………………………… 149

فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 150

فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 153

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………… 154

 

عنوان                                                                                              صفحه

خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (نمودار)…………………………………….. 155

خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (جدول)…………………………………….. 156

وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (نمودار)……………….. 157

وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (جدول)……………….. 158

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 159

معایب و نواقص اتاق بازرگانی……………………………………………………………………. 160

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 179

بازتاب تحقیق اتاق بازرگانی در رسانه ها……………………………………………………… 181

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. 182

ضمائم و پیوستها……………………………………………………………………………………….

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
پایان نامه با فرمت ورد مربوط به رشته اقتصاد

 پایان نامه های مدیریت

 

دانلود پایان نامه بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی به همراه تمام ضمائم نظیر پرسشنامه و…

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل ها اینجا کلیک کنید.

Author: آرتین جوهری

1 thought on “پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید