پایان نامه کارشناسی ارشد: مبانی فقهی بیماریهای جدید به عنوان عامل فسخ نکاح در توسعه عیوب مجوز فسخ نکاح

پایان نامه بررسی مبانی فقهی بیماریهای جدید به عنوان عامل فسخ نکاح در توسعه عیوب مجوز فسخ نکاح

فسخ نکاح:

1 ـ 1 ـ 1 ـ فسخ از لحاظ لغوی:

فسخ از نظر لغوی عبارت است از «برهم زدن معامله و پیمان» می‌باشد.

فیروزآبادی آورده است: فسخ به معنای ضعف، فاسد کردن رأی و گسستن و جدایی انداختن و کم عقل و سست بدن است.

فیومی‌گفته: فسخ کردم بیع را و امر را نقض کردم و به صورت لازم و متعدی استعمال می‌شود[1]

و ابن فارس گفته: افسخت الشی نسیتها (فراموش کردم چیز را) و تفسخ الشی نقضها (نقض کرد آن را).[2]

1 ـ 1 ـ 2 ـ فسخ در معنای اصطلاحی (حقوقی):

فسخ (مدنی ـ فقه) ایقاعی است از ایقاعات که دارای خصوصیات زیر است:

اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع (در حدود امکان و قدرت) بر می‌گرداند. فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها، رجوع در عده‌ را فسخ طلاق نامیده‌اند و طلاق از ایقاعات است.[3]

در معنای حقوقی، ایقاعی است که صرفاً به اراده صاحب حق واقع می‌شود فسخ نکاح نیاز به انجام تشریفات خاص و رجوع به دادگاه ندارد و با تصمیم صاحب حق واقع می‌شود امّا اراده باطنی تا زمانی که به وسیله‌ای اعلام نشده است هیچ اثری در انحلال نکاح ندارد.

1 ـ 2 ـ طلاق:

طلاق در لغت به معنای گشودن رها کردن و از بند آزاد شدن است[4] در اصطلاح حقوقی عبارت است از «ازاله قید نکاح با رعایت شرایط خاص»[5]

برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گرد طلاق نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشا و رضای یک طرف (زوج) دارای اثر حقوقی می‌گردد.[6]

1 ـ 3 ـ فرق‌های طلاق با فسخ:

1- فسخ از عدد طلاق چیزی کم نمی‌کند،امّا اگر طلاق واقع شد از عدد 3 طلاق کم می‌شود بنابراین با دو بار طلاق دیگر حرمت پیدا می‌شود. مراد از این مطلب این است که اگر کسی زنش را سه بار طلق دهد و بعد از هر طلاق رجوع کند پس از انجام سه طلاق زن بر مرد حرام می‌شود و برای حلال شدن زن بر مرد قانون تحلیل باید اعمال شود و اگر کسی زنش را دوبار طلاق دهد و آنگاه رجوع کند و بعد فسخ نماید و یا اولین بار نکاح را فسخ کند و دوباره زن را با عقد جدید به نکاح خود درآورد این فسخ طلاق محسوب نمی‌شود و زن بر مرد حرام نمی‌شود. این یکی از مهمترین نکته‌های امتیاز بین طلاق و فسخ است.[7]

2- طلاق را باید شوهر اعمال کند و این قانون بر اساس احادیث بسیاری است که از پیامبر اسلام (ص) و خاندان عصمت و طهارت (ع) رسیده و حدیث معروف و مشهور نبوی که فرموده: «طلاق به دست کسی است که ساق را می‌گیرد (طلاق در دست مرد است) یکی از قواعد مهم فقه می‌باشد»[8]

در حالی که طلاق فقط به دست شوهر صادر یا لغو می‌شود. فسخ دامنه‌ای وسیع دارد و چنانکه شوهر می‌تواند علقه زوجیت را بگسلد زن نیز می‌تواند علقه زوجیت و نکاح را برهم زند. اشتراک زن و مرد در بر هم زدن زندگی و فرار از آن باعث امتیاز بین طلاق و فسخ می‌شود.

3- طلاق زمانی درست است که زن دارای شرایط خاصی باشد.

و زن طلاق داده شده نیز باید دارای شروطی باشد:

الف) زوجه باشد ب) عقد دائم باشد ج)طهارت از حیض و نفاس داشته باشد د) استبراء شده باشد یعنی زن را در طهری که مواقعه در آن صورت گرفته طلاق نداده باشد) مطلقه مشخص باشد.[9]

4 ـ فسخ موجبات ویژه خود را دارد و طلاق اسباب خاص خود را و هر کدام از یک باب نشأت می‌گیرند و به سویی می‌روند برص و جذام از اسباب فسخ هستند در حالی که در طلاق می‌تواند به واسطه هر امری که ناخوشنودی مرد از زن را فراهم کند باعث جدایی آن دو شود. اسباب فسخ محدود است ولی نمی‌توان برای طلاق سبب‌های خاصی را ذکر نمود.[10]

5 – وقوع طلاق از نظر زمان سبب تغییر در استحقاق مهر می‌شود و از این رو فقیهان براساس روایات فرموده اند اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق دهد زن نصف مهر را مستحق است امّا فسخ اینگونه نیست. هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.[11]

طلاق نیز همانند فسخ، ایقاع[12] است و هر کدام دارای شرایطی است؛ امّا انجام آن منوط به رعایت تشریفات خاص نمی‌باشد. همچنین بر خلاف فسخ نکاح در طلاق وجود حالت خاص در زن (در طهر غیر مواقعه بودن) ضروری است چنانچه فرد زن خود را طلاق بدهد، زن مستحق نصف مهر است و اگر مهر در عقد معین نشده باشد، زن می‌تواند مطالبه «مهرالمتعه» نماید امّا در فسخ طلاق ماده 1101 قانون مدنی صرفاً در صورتی که علت فسخ عنن باشد نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد تفاوت دیگر فسخ نکاح و طلاق در اختصاص طلاق به عقد دائم است در حالی که فسخ نکاح در انحلال عقد نکاح دائم و منقطع موثر می‌باشد.

1 ـ 4 ـ انواع عیوب موجب حق فسخ نکاح:

1 ـ 4 ـ 1 ـ عیوب ویژه مرد:

ماده 1121 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن واهد بود:

1- خصاء؛

2- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛

3- مقطوع بودن آلت تناسلی به‌اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

آنچه در قانون مدنی درباره محدودیت عیوب مرد در خصاء عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی آمده اجمالاً با قول مشهور مذهب امامیه انطباق دارد.

1 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ خصاء:

(فقه ـ مدنی) به کسر خاء عبارت است از اخته بودن مرد از طریق دخل و تصرف و عملیات مادی در بیضه او. چنین کسی را خصی (بفتح اول) گویند.[13]

1 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ عنن:

(فقه ـ مدنی) بیماری است در مرد که قوه‌ی نشر آلت تناسلی مرد را تا حدی ضعیف می‌کند که مانع نزدیکی می‌شود. این بیماری را عنن می‌گویند.[14]

1 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ جب:

(فقه ـ مدنی) بفتح جیم مقطوع بودن آلت تناسل را گویند و آن کس که این صفت را داراست مجبوب نامیده می‌شود. این صفت اگر باعث سلب توانایی جماع (ولو به قدر حشفه) گردد موجب پیدایش حق فسخ نکاح برای زوجه است.[15]

1 ـ 4 ـ 2 ـ عیوب ویژه زن:

ماده 1123 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 1- قرن؛ 2- جذام؛ 3- برص؛ 4- افضاء؛ 5- زمین گیری؛ 6- نابینایی از دو چشم» آنچه در این ماده بعنوان عیوب زن ذکر شده با قول مشهور امامیه موافق است.[16]

1 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ قرن (عفل):

(به فتح عین وفاء) در فقه زائده گوشتی است در عضو تناسلی زن که مانع انجام لقاح است و اگر به صورت استخوان باشد آن را قرن (بر وزن عفل) نامند.[17]

1 ـ 4 ـ 2 ـ 2 ـ افضاء:

مصدر باب افعال است مشتق از فضا، و فضا به معنی گشادگی زمین، گستردگی زمین، آب روان بر روی زمین یا مشتق از فضو به معنی فراخ شدن است.

افضاء یعنی فراخ کردن و در اصطلاح فقه یکی کردن جلو و عقب، یا احتمالاً یکی کردن شبکه بول و حیض است.

افضاء موجب حرمت ابدی افضاء شده، بر افضاء کننده می‌شود.[18]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید