پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر – جنسیت و زیبایی شناسی

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است : پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه هنر – جنسیت و زیبایی شناسی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

چكيده:

 

اين رساله شامل ترجمة فصولي از كتاب «جنسيت و زيبايي شناسي» به تأليف كارولين كورس ماير، استاد فلسفه در دانشگاه ايالتي نيويورك و مقدمة مترجم (شيرين شفائي) مي‌باشد.

هر فصل از كتاب به بحث در مورد موضوعات و متفكران مهم در حوزه هنر مي‌پردازد و نقش و تاثير جنسيت در درك ما از مفاهيمي چون خلاقيت، نبوغ و كيفيات زيبايي شناسانه را بررسي مي كند. نظريه‌هاي مربوط به فيلسوفان تأثيرگذاري همچون افلاطون، كانت و هيوم به قصد نشان دادن تأثير تفكر ايشان بر تحول ايده هاي فلسفي جنسيتي، مورد ملاحظه قرار مي گيرند. نظريه هاي معاصر با توجه به ارتباطي كه با فعاليت هاي هنري فمينيستي دارند، ذكر شده اند. در پايان هر فصل، خلاصه‌اي از محتويات آن فصل ارائه شده است و اين كتاب شامل 12 تصوير مي باشد.

مقدمة مترجم نيز شامل خلاصه اي از مفاد كتاب، تاريخچة مختصري از فمينيسم و تاريخ هنر از منظر فمينيسم مي شود.

 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 دانشگاه هنر

دانشكده:

هنرهاي كاربردي

 

پايان‌نامة تحصيلي جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد

 

رشته:

فلسفه هنر

 

موضوع:

جنسيت و زيبايي شناسي

(ترجمه كامل كتاب همراه با مقدمه مترجم)

 

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر محمد رضا ريخته‌گران

 

استادان مشاور:

جناب آقاي دكتر اسماعيل بني اردلان

جناب آقاي شهاب الدين عادل

 

نگارش، تحقيق و ترجمه:

شيرين شفايي

واژه‌نامه

 

A

[امر] فروافتاده، فرومايه، خوار

Abject
فروافتادگي، فرومايگي، خواري Abjection

مطلق

Absolute
زيبايي‌شناسانه Aesthetic
لذت زيبايي‌‌شناسانه Aesthetic pleasure
درك زيبايي‌شناسانه
Aesthetic perception
علم زيبايي‌شناسي
Aesthetics
ارزش زيبايي شناسانه
Aesthetic value
فعاليت
Activity
آماتور، غير حرفه‌اي، مبتدي
Amateure
ضد هنر
Anti – art
آنتي فمينيست، ضد زن گرا
Antifeminist
هنرهاي كاربردي
Applied arts
معماري
Architecture
هنر Art
صنعت‌گر
Artisan
هنرمند
Artist
هنرمند خلاق
Artist – creator
خلاقيت هنري
Artistic creativity
هنرورزي، آفرينش هنري
Art – making

B

توازن
Balance
زيبا
Beautiful
زيبايي
Beauty

C

تراشكاري، سنگ‌تراشي
Carving
هنرپيشگي
Casting
كمدي
Comedy
هنرهاي مفهومي
Conceptual arts
جسمانيت
Corpreality
پيشه
Craft
پيشه‌ور
Craftsman
خلاقيت
Creativity
خالق
Creator


 

 

D

دادا
Dada
رقص Dance
شعف
Delight
لطيف delicate
ميل
Desire
هنرهاي كامپيوتري
Digital arts
اشمئزاز، بيزاري، انزجار
Disgust
[امر] مشمئزكننده
Disgusting
بي‌غرضي
Disinterestedness
ثنويت
Duality

E

خوردن
Eating
آموزش
Education
عاطفه، احساس
Emotion
تجربه‌گرايي
Empiricism
تجربه‌گرا
Empiricist
سرگرمي Entertainment
معرفت‌شناسي
Epistemology
شهواني
Erotic
شهوت‌گرايي
Eroticism
ذات‌گرايي
Essentialism
ذات گرا
Essentialist
علم‌اخلاق
Ethics
بيانگري Expression
نظرية‌بيانگري
Expression theory
بيانگرانه
Expressive

F

احساس (كردن)
Feeling
جسم زنانه
Female body
زنانه
Feminine
تأنيث، زنانگي
Femininity
فيلم
Film
هنرهاي زيبا
Fine arts
غذا، طعام
Food
صوري
Formal
فرماليسم Formalism


 

 

G

مسائل جنسيتي
Gender issues
نبوغ، نابغه 
Genius
خير، نيكي
Goodness

H

وقايع
Happenings
هماهنگي
Harmony
سامعه، شنوايي
Hearing
تاريخ
History
نقاشي‌هاي تاريخي
History paintings
هيستري
Hysteria

I

مسائل هويتي
Identity issues
تخيل
Imagination
خيالي
Imaginative
تقليد
Imitation
امپرسيونيسم
Imperssionism
نظرية نهادي
Institutional theory

L

زبان
Language
هنرهاي آزاد
Liberal arts
پرسپكتيو خطي Linear perspective
ادبيات
Literature

M

ديوانگي، جنون
Madness
نگاه خيرة مردانه
Male gaze
مردانه Masculine
تذكير، مردانگي
Masculinity
ذهني
Mental
ميمسيس، محاكات
Mimesis
هنرهاي تقليدي
Mimetic arts
ذهن
Mind
حداقل‌گرايي
Minimalism
مدرنيسم
Modernism
ارزش‌هاي اخلاقي Moral values
فنا، نابودي
Mortality


 

 

N

هنرهاي روايتي
Narrative arts
طبيعت
Nature
غير عقلاني
Non-rational

O

شيء
Object
عيني، اوبژكتيو
Objective

P

درد، الم
Pain
هنرهاي نمايشي Performance arts
عكاسي
Photography
لذت
Pleasure
لذات حسي Pleasure of sense
تقليد شاعرانه
Poetic mimesis
شعر
Poetry
هنر پاپ، هنر مردمي
Pop art
حرفه‌اي
Professional
تحليل روان‌شناسانه
Psychoanalysis
ناب
Pure

R

اشياء حاضر و آماده
Ready mades
عقل
Reason
تزكيه، پالايش
Refinement

S

علم
Science
مجسمه‌‌سازي، مجسمه
Sculpture
خودبيانگري
Self-expression
صيانت نفس
Self-preservation
حواس
Senses
حساس
Sensitive
جنسيت، تمايلات جنسي
Sexuality
شامه، بويايي Smell
فرديت، ذهنيت، سويژكتيويتي
Subjectivity
والا
Sublime
والايي
Sublimity


 

 

T

ذوق، ذائقه، سليقه
Taste
تخنه Techne
وحشت Terror
لامسه، بساوايي
Touch
تراژدي
Tragedy
سنت
Tradition
هنر حقيقي
True art

U

هنرهاي فايده‌گرا
Utilitarian arts

V

قوة ديد
Aision

W

لطافت طبع
Wit
زنيت، زن بودن
Womanhood
جنبش زنان
Womans’s movement
ترانه‌هاي كارگري
Work songs

 

هنرمندان و هنر

مختصري از تاريخ مفاهيم

 

هنر چيست؟ هنرمند كيست؟ اين ها مفاهيمي هستند كه هر كدام در نسبت با ديگري تعريف مي‌شوند: اينكه آيا شخصي را يك هنرمند مي دانيم يا خير، تا حدودي بسته به آن چيزي است كه او توليد مي كند، و اينكه آيا محصولي، يك اثر هنري است يا خير،‌ بستگي به اين دارد كه چه كسي آن را توليد كرده باشد.

بگذاريد با در نظر گرفتن مفهوم خالق [1] شروع كنيم: ما به كسي واژه هنرمند را اطلاق مي‌كنيم كه دست به خلاقيت هنري بزند، خواه اين هنر شعر باشد و نقاشي و يا كه موسيقي‌، معماري ، مجسمه سازي يا رقص، كه البته با ارائه چنين فهرستي از انواع مختلف هنر، در واقع در مورد مواد بحث آشكارا دست به پيش داوري زده ام، چرا كه جواب ما ]در مورد اينكه هنر چيست و هنرمند كيست[ متفاوت مي بود اگر من شخص قالي باف يا سازندة آثار منبت كاري شده و يا آشپزها را هم اضافه كرده؛ يا شخصي كه ريسندگي، بافندگي و يا سفالگري مي كند،‌ يا آنكه شيشه گر است يا اثاثيه توليد مي كند و يا به صحافي كتاب مي پردازد. همانطور كه طي اين فصل خواهيم ديد، اطلاق واژه هنرمند به افراد مشخص، بسته به تغيير مقولاتي كه به عنوان آثار هنري شناخته مي شدند، در طول تاريخ دستخوش تغييراتي بوده است.

تعريف معاصري كه در مورد يك هنرمند وجود دارد از ايده هايي چون خود بيانگري[2]، تخيل[3] و خلاقيت جداشدني نيست، ] ايده هايي[ كه هر كدام نشانة نوع خاصي از آزادي هستند كه به هنرمند نسبت داده مي شود.

امروزه اغلب هنرمند را زادة يك روح آزاد، و ] داراي شخصيتي[ خود رأي كه خود را محدود به قواعد اجتماعي و يا قوانين بي روح جامعه نمي كند، مي دانند. در بهترين حالت، اين آزادي ] آزادگي[ ممكن است كه مشخصه اي براي نبوغ باشد، هر چند اصالت نبوغ اغلب دچار بدفهمي مي‌شود مگر گذشت زمان حكم صحيح را در مورد آن عرضه كند. بنابراين چنين نگرشي نسبت به هنرمندان، اغلب آن‌ها را به مثابة افرادي كه از نظر عاطفي، منزوي و تنها هستند، تصوير مي‌كند.

در اين فصل از اصل بنيادين و چارچوب مفهومي اي پرسش مي كنيم كه به چنين تصور همگاني اي از هنرمند شكل داده، تا بتوانيم تعيين كنيم كه چرا زنان اندكي در فهرست نوابغ هنري شناخته شده، به چشم مي خورند.

در واقع، خصوصاً در دوره هاي مشخصي از تاريخ، حتي تصور زنان به عنوان هنرمنداني كاملاً مستقل كه فقط به خاطر خلاقيت صرف دست به خلق آثار هنري مي زنند، امري دشوار محسوب مي شده است.

دليل اين امر چيست و اين موضوع چه چيزي را در مورد نقش تمايزات جنسي در مفاهيم مربوط به خلاقيت نشان مي دهد؟

مورخان، تحقيقات قابل توجهي در باب اين نوع محروم سازي ها كرده اند، ] محروم سازي‌هايي[ كه در دوره هاي مشخصي از تاريخ، زنان را از ورود به رشته هاي مختلفي مانند نقاشي، مجسمه سازي يا تأليف موسيقايي منع كرده و پيشرفت و اشتهار آن‌ها را در زمينه هايي چون ادبيات مختل كرده‌اند. ]1[ هر چند تمركز ما اكنون مشخصاً در مورد عدم وجود امكان تحصيل يا ديگر موانع و نواهي اجتماعي نيست؛ اين ها مواردي فرعي هستند كه با گذشت زمان و پيش آمدن موقعيت هاي متفاوت تغيير كرده‌اند.

در اينجا بيشتر متوجه ماهيت پايه اي مفاهيمي هستيم كه فلسفه هنر و قواعد زيبايي شناسي را شكل مي دهند، چارچوب هاي نظري كه اعمال اجتماعي را تحت تأثير خود قرار مي‌دهند. در اينجا ما همچنين، تفاوت هاي جنسي و مفاهيم دشواري مانند «تأنيث[4]» و «تذكير[5]» را در خواهيم يافت.

مباني مفهومي

 

جستجو در مورد اينكه مسأله جنسيت چه نقشي در زيبايي شناسي ايفا مي كند، نيازمند ]‌بيان[ مقدمه اي مي باشد: مروري بر مفروضاتي بنيادين در مورد طبيعت بشر و اينكه چه چيزي دست يابي به فرهنگ و تمدن را ممكن مي سازد.

هنر پديده اي است كه در بردارندة عناصر فرهنگي قابل توجهي مي باشد، و بهترين هنرها، آن هنري است كه نشانگر واكنش‌ها و ديدگاههاي مختلف در مورد زندگي آدمي و معناي آن باشد.

افرادي كه به هنرهايي با ارزش هاي عميق و ماندگار مشغول هستند، چه اين هنر طنز باشد يا تراژدي، كمدي، والا و يا زيبا ، باعث افتخار خاصي هستند و توانسته اند سطحي،‌ رفيع و دشوار از دست آوردهاي بشري را تجسم بخشند.

مفهوم هنرمند خلاق[6] بر پاية عقايدي استوار است كه مشخص كنندة كيفياتي در نوع بشر هستند كه به او توانايي رسيدن به بالاترين سطوح فرهنگي را مي‌دهند؛ بنا به سنت قدما، عقلانيت، توانايي ضروري و ذهني و اساس دست آوردهاي بشري به طور كلي مي باشد.

ديدگاههاي مختلف فمينيستي در مورد عقل و عقلانيت در تمام حوزه هاي فلسفي بيان شده اند، گرچه در حوزة زيبايي شناسي كمتر از آنچه انتظار مي رود به چشم مي خورند، احتمالاً از آنجا كه هنر و ارزش هاي زيبايي شناسانه اغلب و به سادگي با زمينه هاي «غيرعقلاني[7]» روح بشر، چون شهود، تخيل و احساس ارتباط دارند. ولي در عين حال تسلط بر چنين فعاليت هاي ذهني اي، كه الهام را از امور بي معني و رويكرد زيبايي شناسانه را از بي قاعدگي صرف متمايز مي كنند، مستلزم ذهنيتي منظم و محكم است و اعتقاد سنتي بر اين است كه چنين ذهنيتي در قابليت هاي عقلاني ما ريشه دارد.

مفهوم قوه مستقل عقلي اي كه بشر را از حيوان جدا مي كند و به موجب آن طبيعت ذاتي انسان توصيف مي شود، نفوذ گسترده اي در نظريه هاي غربي در مورد معرفت، اخلاق، سياست، طبيعت انسان و فرهنگ دارد؛ در واقع، هيچ محدوده اي از فلسفه از تأثيرات بلند آن مستثني نبوده است.

اين ] مفهوم[ همچنان يكي از پيچيده‌ترين مفاهيم نظري است كه به اشكال متفاوت، در حوزه هاي مختلف عمل مي كند، ] مفهومي [ كه نه تنها تعديل كنندة تفاوت هاي جنسيتي است بلكه به طور كلي تعيين كنندة جايگاه گروههاي فرعي اجتماعي نيز مي باشد.

عقلانيت در شكل گيري ايدة خلاقيت و توانايي كسب دانش در مهارت هاي هنري،‌ و همچنين براي خود مختاري ذهن كه از ملزومات نوآوري و ابتكار مي باشد، اهميت ويژه‌اي دارد، هر چند ]اهميت آن[ غالباً آشكار نيست.

در ابتدا به ملاحظاتي كلي مي پردازيم: از لحاظ سنتي، عقل به عنوان قوه و استعداد ذهني‌اي شناخته مي شود كه باعث تمايز بين اعمال انساني و اعمال غيرانساني مي شود.

اين يك كلي گويي توصيفي و اصولي است، چرا كه اعتقاد بر اين واقعيت است كه تنها بشر قادر به تجربة عقلانيت مي باشد. به عبارتي بشر به موجب چنين قوه اي از قوانين طبيعت فرار مي كند و قادر به ساخت فرهنگ ها و تمدن ها مي شود، و با به كار انداختن اين درجه از اختيار زندگي خود را به پيش مي برد، اختياري كه حيوانات ديگر فاقد آن مي‌باشند. پس مفهوم عقل داراي نوعي بار ارزشي نيز است: چنين خصوصيتي ، نه تنها يك ويژگي ضروري براي انسان است كه او را از لحاظ معنوي به عنوان يك انسان تعريف مي‌كند بلكه بهترين خصوصيت و كيفيت ما نيز مي باشد،‌ ويژگي اي كه امكان دست يابي به دست آوردهاي هنري، انتخاب اخلاقي و معرفت علمي را ميسر مي‌سازد.

اين ادعاهاي كلي در مورد عقلانيت راجع به تمام انسان ها – زن، مرد، گذشته، ‌معاصر، آشنا و بيگانه – صادق است.اما همچنان : مدارج مختلفي از عقلانيت به كرا‎‏ت در شكل دهي تفاوت هاي اجتماعي مؤثر بوده‌اند، و همين مدارج مختلف، در دوره هاي تاريخي مشخصي، برتري “طبيعي” بعضي انسان ها را بر ديگران به اثبات رسانده است، برتري ذهني و فطري اي كه به سلسله هاي قدرت، آموزش و شئون ] مقامات[ اعتبار بخشيده است.

چنين برتري اي به هيچ وجه محدود به برتري مردان نسبت به زنان نبوده؛ تلاشي كه به عنوان مثال براي توجيه برده داري، مي شود و وجود انديشه هاي مبتني بر وجود طبقات و تفاوت هاي اقتصادي و اجتماعي در جوامع، همگي وجود ايده اي مبني بر برتري گروهي بر گروه ديگر را در عمل به اثبات مي رسانند.

براي توضيح تفاوت هاي جنسيتي در مورد نقش ها و توانايي هاي اجتماعي، ذكر چنين استدلالاتي به صورت استوار و نظام مند لازم است چرا كه در شماري از حوزه هاي نظري، عقلانيت به عنوان ويژگي مهمي شناخته مي شود كه باعث ترفيع جنس مذكر بر جنس مؤنث در نوع بشر شده است. اين بدان معناست كه بگوييم، هر چند زنان هم داراي قوة عاقله مي باشند و ليكن از اين قوه نسبت به مردان استفاده كمتري مي كنند، بنابراين، از منظر بسياري از نظام هاي فلسفي و مذهبي تأثيرگذار، زنان كمتر قادر به حكومت بر نفس خود هستند و به همين جهت در تمامي شرايط، از زندگي در خانه گرفته تا سياست به عنوان زيردست طبيعي مردان شناخته مي شوند.]2[ نقش دوگانه عقل – كه نه تنها تفاوت بين انسان و غير انسان را مشخص مي كند بلكه متمايز كنندة افراد مختلف بشر از يكديگر نيز است منجر به ايجاد دستگاهي پيچيده از قراين مفهومي مي‌شود كه عقلانيت را با اعمال و ويژگي‌هاي “مردانه” و بي عقلي را با ]خصوصيات[ “زنانه” مرتبط مي كند.

زنان از آنجا كه انسان هستند، عقلاني نيز مي باشند. و از آنجا كه مؤنث هستند، درون نظامي از سمبول ها كشيده شده اند كه نمايانگر نواحي غير عقلاني ذهن و طبيعت ناقص و كنترل نشدة آن‌ها مي باشد. توجه داشته باشيد كه اين تقسيم بندي در مورد قابليت ها و ويژگي ها، در واقعيت جدا كنندة مردان از زنان نمي باشد. بلكه بيشتر براي جداسازي اموري كه به عنوان ويژگي ها بشر / مذكر ستوده مي‌شوند از سمبول ها و مفاهيم ديگر با برچسب “زنانگي” به كار مي روند. در بعضي مواقع، با پيچيده تر شدن شرايط، منش هايي كه بيشتر به جانب “زنانگي” ميل مي كنند از جانب فاعل مذكر مناسب و درخور تشخيص داده مي‌شوند؛ اين در مورد ارزش هايي است كه با خلاقيت هنري و ذوق مرتبطند،‌ كه به زودي به آن ها خواهيم پرداخت. از آنجا كه ارجاع به حس و واژه هاي مربوط به جنسيت هر دو مي توانند ابهام برانگيز باشند، فهم موارد استفادة آن ها هميشه محتاج توجه دقيقي به زمينه‌هاي تاريخي و اجتماعي شان مي باشد

[1]- Creator

[2]- Self – expression

[3]- Imagination

[4]- Femininity

[5]- Masculinity

[6]- Artist-Creator

[7]- Non-rational

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه هنر – جنسیت و زیبایی شناسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید