پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر

تعداد صفحات پایان نامه: 110 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 گرایش: جامعه شناسی

 عنوان:

بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان(با تأکید بر خانواده ،مدرسه،گروه دوستان و تلویزیون)

 استاد راهنما:

دکتر فریدون وحیدا

استاد مشاور:

دکتر اسماعیل جهانبخش

نگارش:

زهرا فرنیا

چکیده

مهارت هاي اجتماعي يكي از عوامل و اجزاء اصلی اجتماعي شدن افراد درهمه ی جوامع انسانی و فرهنگ ها ست. مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده و مورد پذیرشی است که فرد را توانا می سازد با دیگران رابطه مؤثر و مفید داشته باشد و از رفتار های نامعقول اجتماعی خودداری کند. به طور کلی عوامل مختلفی مانند خانواده، مدرسه، گروه دوستان، رسانه های جمعی و جامعه در یادگیری مهارت هاي اجتماعي نقش دارند ؛که میزان تآثیر هر کدام از این عوامل متفاوت و از جامعه ای تا جامعه ی دیگر نیز یکسان نمی باشد.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان (با تأکید بر خانواده، مدرسه، گروه دوستان و تلویزیون) از طریق یک مطالعه ی توصیفی با استفاده از روش پیمایشی پرداخته شده است .

جامعه آماري، کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان در نظر گرفته شده که تعداد آن ها بر اساس اعلام واحد آمار و بودجه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی 90- 1389 برابر با 46270 نفر می باشد . با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر انتخاب گردید . دانش آموزان با روش‌ نمونه‌گیری تصادفي و با توجّه به نواحي و مناطق شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان ، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته در زمینه ی مهارت های اجتماعی می باشد که از روایی صوری و محتوایی برخوردار بوده و پايايي آن با استفاده از روش ضريب آلفاي كرانباخ برابر با 75/0 محاسبه گردیده که در سطح بالایی می باشد. براین اساس پنج فرضیه تدوین شده، که از طریق آزمون تحلیل واریانس (آنوا) و آزمون تحلیل رگرسیون مورد بررسی و آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است که بر اساس آزمون تحليل واريانس متغیرهای خانواده، مدرسه، گروه دوستان و مهارت های اجتماعی ؛ می توان نتیجه گرفت بين این متغیر ها و متغیر مهارت های اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود دارد و هر سه متغیر بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد. اما بر اساس آزمون تحليل واريانس متغیر تلویزیون و مهارت های اجتماعی به این نتیجه می رسیم كه بين تماشای تلویزیون و مهارت های اجتماعی دختران رابطه ی معني داري وجود ندارد و لذا تلویزیون بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر ندارد.

مقدمه:

اجتماعي كردن صحيح افراد و كسب مهارت هاي اجتماعي لازم ، براي زندگي همواره يكي از اهداف اساسي هرجامعه مي باشد. چـرا كه رشد اجتماعي درجريان اجتمــاعي شدن به وجود مي آيد، باعث سازگاري و برقــراري ارتباط صحيح افراد با ديگران مي شود و آن ها را از اين طريق قادر به شكوفايي استعدادهاي بالقوه شان مي سازد . جريان اجتماعي شدن كه در آن مهارت ها، انگيزه ها ، ارزش ها ، هنجارها و رفتارهاي فرد شكل مي گيرد تا به شكل مطلوب در جامعه رفتار كند ؛ازكودكي آغاز و درطول عمر ادامه مي يابد.

بروز برخي از مشكلات درجامعه ناشي از عدم رشد افراد در زمينه ي تربيت اجتماعي است. پرورش بعد اجتماعيِ افراد در توسعه و رشد ساير ابعاد زندگی فرد نيز مؤثر است. نوجوانان وجوانان جهت رسيدن به ارزش ها و به دنبال آن زندگي سالم و لذّت بخش ، سعي دركسب مهارت هاي اجتماعي دارند. برخي از افراد ، سازمان ها و نهادها در اجتماعي كردن افراد نقش اساسي دارند كه خانواده ابتدا به شكل غير رسمي به اين امر مي پردازد وسپس مدرسه، گروه دوستان و رسانه هاي جمعي مي توانند در كسب مهارت هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان نقش تعيين كننده اي داشته باشند.

بنابراين بديهي است كه هرگونه تلاشي در جهت پرورش مهارت هاي اجتماعي افراد بايستي از خانواده شروع و سپس در برنامه رسمي و غير رسمي مدارس بر اساس رشد دانش آموزان ادامه يافته و در ارتباط با گروه دوستان (به ويژه در دوره ي نوجواني و جواني كه گرايش به مستقل شدن دارند) ، وسپس رسانه هاي جمعي زمينه ي كسب مهارت هاي اجتماعي به شكل مطلوب فراهم آيد.

با توجــّه به مطالب فوق اين پژوهش ، سعي برآن دارد تا تأثيري كه خانواده ، مدرسه ،گروه دوستان و رسانه هاي جمعي به ويژه تلويزيون دركسب مهارت هاي اجتماعي ايجاد مي كنند را مورد بررسي قرار دهد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1ـ1ـ طرح مساله

رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی افراد سایه می افکند و بر سازگاری و شاد کامی بعدی آنها تاثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب، میزان محبوبیت او را در میان والدین ، معلّمان ، همسالان و دیگر افراد جامعه مشخص می کند. اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن هر فرد، دانش و مهارت های اجتماعی لازم را برای مشارکت مؤثر و فعّال در زندگی گروهی و اجتماعی کسب می کند( بروم و سلینک ،1386 ). این فراگرد به افراد این امکان را می دهد تا شخصیّت ویژه ای را برای خود کسب کنند و وارد اجتماع شوند. کسب مهارت های اجتماعی یکی از عناصر اصلی اجتماعی شدن در کلیه فرهنگ ها است که طی دو تا سه دهه اخیر مورد توجّه دانشمندان قرار گرفته است. شخصی که دارای مهارت های اجتماعی است می تواند به انتخاب و ارائه رفتارهای مناسب در زمان و موقعیّت معین دست بزند که جدا از فرهنگ و زمینه اجتماعی فرد نیست. مهارت های اجتماعی عبارتند از رفتارهای انطباقی فراگرفته شده که فرد را قادر می سازد با افراد دیگر روابط متقابل داشته باشد، واکنش های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیآمد منفی دارند اجتناب ورزد . مهارت های اجتماعی رفتارهایی نظیر همکاری، مسئولیت پذیری ، همدلی، خویشتن داری و خود اتکایی را شامل می شوند (کارتلج و میلبرن ،1372: 94).

اجتماعی شدن مهم ترین فرایند کسب مهارت های اجتماعی در کودکان است که متأثر از سطوح مختلف بوم شناختی شامل خانواده، مدرسه و جامعه می باشد .مهارت های اجتماعی افراد می تواند تأثیر شگرفی در کارکردهای انطباقی، تحصیلی، کیفیت زندگی ، ارتباطات با دوستان و توان بالقوه ی آن ها برای زندگی و آموزش در محیط با حداقل محدودیت داشته باشد. ماسن و دیگران چهار عامل اساسی در اجتماعی شدن و کسب مهارت های اجتماعی را خانواده، مدرسه ، هم سالان و تلویزیون می دانند (ماسن ،1370 :56).

لیبرمن و دیویس(1975) در پژوهش خود به این نتیجــه رسیـــدند که بــــرای درمان مراجعــــان خود باید تجربیات خوشایندی از طریق تقویت کننده های وابسته به رفتارهای اجتماعی مناسب فـراهم آورده و آمـــوزش مهـارت های اجتماعی را بیش از حد مورد توجّه قرار دهند.

بیکر و همکاران (1978) در پژوهش خود با نام مهارت های اجتماعی در کودکان سنین پیش دبستانی دارای تأخیر در رشد، نشان دادند که خانواده در کسب مهارت های اجتماعی مؤثر بوده است.

زاک و همکاران (1979) در پژوهش خود در یافتند که آموزش مهارت های اجتماعی و تحصیلی با یکدیگر مرتبط بوده، و وابستگی بالایی با هم دارند.همچنین مدرسه و خانواده به منزله ی یک موقعیّت مهم برای آموزش مهارت های اجتماعی قلمداد می شوند.

کارسورا (1985) نیز در یک مطالعه کاملاً وسیع با نمونه های قابل اطمینان عوامل مؤثر در مهارت های اجتماعی مانند خانواده، همسالان وهم بازی ها را مورد تائید قرار داده است.

فاتـحی زاده و فتـحی (1380) در پـژوهش خود با عنـوان بررسی عملکرد مدرسه در ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی به این نتیجه رسیدند که مدرسه و برنامه درسی نقش مؤثری در ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دارند.

یارعلی(1383 ) در پژوهش خود به نقش برنامه درسی و محتوای کتاب های درسی در کسب مهارت های ارتباطی و اجتماعی اشاره می کند.

 1-2- اهمیت و ضـرورت تحقیق

رفتار اجتماعي بر تمامي جنبه هاي زندگي افراد به ويژه برسازگاري و شادكامي آنان تأثيرمي گذارد. نارسايي درمهارت هاي اجتماعي مي تواند برسازگاري اجتماعي ، تعادل عاطفي ، پيشرفت تحصيلي و درآينده بر پيشرفت شغلي افراد تأثير منفي به جاي گذارد ( متسون، 1384: 10).

تربيت اجتماعي به مجموع واكنش ها و نگرش ها ومهارت هايي اطلاق مي شود كه فرد بايد در مورد خـود ، خانواده ، همسالان ، گروه هاي اجتماعي ، دوستان ، همسايگان ، نهادها ، جامعه ملي و بالاخره ، جوامع انساني و بشريّت كسب كند. هدف نهايي تربيت اجتماعي : جامعه پذيري ،كسب مهارت هاي اجتماعي ، پرورش افراد متفكر و نقاد و تربيت شهروند مطلوب است.

اهميّت مهارت هاي اجتماعي به عنوان مهم ترين عامـل اجتماعي شدن و سـازگاري اجتماعي را هيچ گاه نمي توان از نظردور داشت و بي شك توجه به هوش اجتماعي ، رشد اجتماعي و تربيت اجتماعي دركنار ديگر ابعاد رشد و حيطه هاي تعليم و تربيت ازجايگاه ويژه اي برخوردار است. تاجايي كه “ثوراندايك” هوش را به سه دسته هوش اجتماعي، هوش عيني و هوش انتزاعي قسمت كرده است (متسون ،1384 : 9) .

لذا با در نظر گرفتن اهميّت و نقش مهارت هاي اجتماعي درشكل گيري زندگی اجتماعی فرد، توجّه ویژه ای به این موضوع شده و اين تحقيق دراين زمينه صورت مي پذيرد . ضمناً بررسی میزان و نحوه ی کسب مهارت های اجتماعی و نقش آن در زندگی اجتماعی دختران توسط خانواده ، مدرسه و گروه دوستان برای آینده دختران ضروری به نظر   می رسد.

 1-3- سئوالات تحقیق :

– منظور از رشد اجتماعی، تربیت اجتماعی و جامعه پذیری چیست؟

– منظور از مهارت های اجتماعی چیست؟

– انواع مهارت های اجتماعی در دیدگاه های مختلف کدامند؟

– چه عواملی بر کسب مهارت های اجتماعی دختران نقش دارد؟

 1-4- فرضـیه های تحقیق :

1- خانواده بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد .

2- مدرسه بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد .

3-گروه دوستان بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد.

4- تلویزیون بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد.

5- میزان تاثیر گذاری هر کدام از عوامل فوق در مقایسه با یکدیگر در کسب مهارت های اجتماعی دختران متفاوت می باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید