پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین اثر توانمند سازی کارکنان بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا


– تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

توانمندسازی: فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان از طریق توسعه تواناییهای افراد و تیمها در حوزه ها و وظایفی که در عملکرد آنها و عملکرد کلی سازمان اثر می گذارد (کینلا[۱]،۱۹۹۵).

احساس معنی دار بودن: به این معنی که کارمند برای مقصود یا اهداف فعالیتی که به آن اشتغال دارد،ارزش قایل باشد و آرمانها و استانداردهای ذهنی اش با آنچه در شغل خود در حال انجام دادن اسـت، متجانس دیده شود (کیم اس کمرون[۲]،۲۰،۱۹۹۳).

احساس شایستگی: احساس کارمند از اینکه قابلیت و تبحر لازم را برای انجام موفقیت آمیز کار خود داراست.

احساس داشتن حق انتخاب: احساس کارکنان از اینکه در اجرا و نظام بخشیدن به فعالیتهای مربوط به شغل خود از آزادی لازم برخوردارند.

احساس موثر بودن: احساس کارمند از اینکه می تواند با فعالیتهای خود بر آنچه در شغلش و محیط کارش اتفاق می افتد، تاثیر بگذارد.

احساس داشتن اعتماد: یعنی اینکه کارمند مطمئن باشد که با وی منصفانه و یکسان و از منظری بیطرفانه رفتار خواهد شد (کیم اس کمرون، ۲۲،۱۹۹۳).

اثربخشی[۳] عملکرد سازمان های هر جامعه وملتی اساس و زیربنای عملکرد آن جامعه وملت را تشکیل می دهد .عملکرد سازمانها در قالب دو مفهوم اساسی اثر بخشی وکارایی اندازه گیری می شود .پیتر دراکر اثر بخشی را انجام صحیح کارها و کارایی را انجام کار درست می داند . کارایی در حقیقت به رابطه بین درون داد و بیرون داد اشاره دارد وبه دنبال حداقل منابع وهزینه هاست (رابینز و اسپنس[۴]،۲۰۰۵).

۱-۷- روش تحقیق

روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی است و همچنین این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد.

۱-۸- قلمرو تحقیق

-قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق مدیریت منابع انسانی است.

– قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق  سازمان فاتح صنعت کیمیا است.

– قلمرو زمانی

این تحقیق از آبان ماه سال۹۳ آغاز و در خرداد ماه سال ۹۴ خاتمه یافته است. ضمناًً بازه زمانی پرسشنامه اسفند ماه سال ۹۳ است.

۱-۹- جامعه و حجم نمونه

برای سنجش عوامل شناختی توانمندسازی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان فاتح صنعت کیمیا می باشد. برای بررسی رابطه میان عوامل توانمندسازی با اثربخشی سازمان، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان می باشند که شامل ۱۷۴ کارمند می باشد.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪهای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ بخشی از جامعه آماری که نماینده کل باشد، معرف نمونه آماری است. برای تعیین حجم نمونه آماری می توان ازفرمول تعیین حجم نمونه کوکران استفاده کرد. تعداد افراد جامعه (N)  ۱۷۴ نفر خواهند بود، با فرض ۰۵/ ۰ E=، ۵/۰ P=، ۹۶/۱Z= حجم نمونه ۱۲۰  نفر به دست می آید.

[۱] -Kynla

[۲] -Kim S. Cameron

[۳]– Effectiveness

[۴] -Robins Spence

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید