پایان نامه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند


دانشگاه بیرجند

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ بیرجند

استاد راهنما:

دکتر محسن آیتی

فهرست مطالب:

-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4 اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2 اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-1 سؤال کلی……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2 سؤالات جزئی……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6 فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7 تعریف اصطلاحات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1 تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2 تعاریف و مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2 مفاهیم پایه در مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-3 مفهوم داده…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4 مفهوم اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-5 مفهوم دانش………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-6 انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 معناسازی و دانش آفرینی…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4 مفهوم مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-5 عوامل مؤثر در مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………… 22

2-5-1 نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 22

2-5-2 نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 23

2-5-3 نقش مدیریت در مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 24

2-6 شیوه­های (مؤلفه­های) مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 24

2-7 ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-7-1   مدیریت دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-7-2  مدیریت دانش شخصی……………………………………………………………………………………………………… 28

2-8 جایگاه و ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی…………………………………. 30

2-9 پیامدهای اقتصادی، فنی و اجتماعی مدیریت دانش در آموزش عالی …………………………………….. 33

2- 10 نقش مدیریت دانش در برنامه­ریزی درسی و فعالیت­های آموزشی اعضای هیأت علمی……… 35

2- 11 مرور پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 40

2- 12 نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-2 نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………. 46

3-4 ابزار و روش­های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 48

3-5 روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….. 49

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………….. 50

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-2 داده­های جمعیت­شناختی…………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-1 مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2-2 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

4-2-3 رتبه دانشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………. 54

4-2-4 دانشکده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-5 سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

4-2-6 فعالیت در حوزه تحصیلات تکمیلی………………………………………………………………………………….. 57

4-3 تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-3-1 ارائه اطلاعات توصیفی…………………………………………………………………………………………………………. 58

4-3-1-1 پاسخ به پرسش 1 (شکل­گیری دانش)………………………………………………………………………….. 58

4-3-1-2 پاسخ به پرسش 2 (سازماندهی دانش)………………………………………………………………………….. 61

4-3-1-3 پاسخ به پرسش 3 (تبادل و انتشار دانش)…………………………………………………………………… 62

4-3-1-4 پاسخ به پرسش 4 (کاربرد دانش)………………………………………………………………………………… 63

4-3-2   تحلیل استنباطی داده­ها………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-2-1 آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………. 64

4-3-2-2 آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-2-3 آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………….. 65

4-3-2-4 آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………….. 66

4-3-2-5 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک رتبه دانشگاهی…………. 68

4-3-2-6 بررسی تفاوت مدیریت دانش اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت…………………….. 71

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و بحث

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

5-2 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

5-3 خلاصه نتایج حاصل از پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیه­های پژوهش…………………………………….. 74

5-3-1 پرسش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-3-2 خلاصه نتایج فرضیه­های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 75

5-4     بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………… 76

5-4-1 بحث و بررسی نتایج مربوط به کل دانشگاه………………………………………………………………………. 76

5-4-2 بحث و بررسی مؤلفه­های مدیریت دانش در دانشکده­ها………………………………………………….. 84

5-4-2 بحث و بررسی فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………….. 87

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-6 محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید