پایان نامه کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی


دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی

بخش مهندسی عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش سازه های هیدرولیکی

کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی با استفاده از مدل فیزیکی

استاد راهنما:

دکتر غلامعباس بارانی

 

چکیده:

امواج دریا در جلوی دهانه بندر میشکنند و باعث به تعلیق در آمدن رسوبات بستر دریا میگردند.این رسوبات در اثر امواج ضعیف دریا و یا حرکت کشتی ها به داخل بندر راه یافته و نهایتاً در آنجا ته نشین میگردند و دراثر ادامه این فرایند از عمق مفید ناحیه داخل بندر کاسته شده و برای سرویس دهی پیوسته بندر نیاز به عملیات لایروبی کف میباشد که این عملیات به دلیل حجم بسیار زیاد رسوب مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار گزافی میباشد.

از آنجاکه صفحات مستغرق درکانالهای آبگیر مورد استفاده قرارگرفته وبه طرزقابل ملاحظه ای در انتقال عرضی رسوب وکنترل ورود رسوب به داخل آبگیر موثر بوده است، لذادر این تحقیق با استفاده از مدل فیزیکی و شبکه بندی محوطه بندر و اطراف آن و شبیه سازی امواج دریا توسط دستگاه موجساز در محیط آزمایشگاه ابتدا میزان رسوب ورودی در نقاط مختلف شبکه بندی بندردر حالت بدون استفاده از صفحات مستغرق، اندازه گیری شده و سپس با کار گذاشتن صفحات مستغرق ،با آرایش مختلف، در جلوی دهانه ورودی بندرمجدداً میزان رسوب در نقاط شبکه بندی اندازه گیری شده است و نتایج با حالت بدون کار گذاشتن صفحات مستغرق مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج حاصل از این آزمایشات حاکی ازآن است که نصب صفحات مستغرق با آرایش مختلف در دهانه ورودی بنادر موجب انتقال عرضی رسوب و در نتیجه عدم ورود رسوب به داخل بندر می گردد.

کلید واژه:بندر،رسوب،صفحات مستغرق

فهرست

فصل اول: مقدمه وهدف از این تحقیق  1. 1- مقدمه
       1 . 1. 1-  مهندسی دریا       1. 1. 2- تاریخچه مطالعات
    1 . 2- هدف از این تحقیقفصل دوم: بنادر صیادی
   2 .1- تعریف بنادر  صیادی   2. 2- شرایط حاکم بر طراحی بندر
      2. 2. 1- شرایط اقتصادی      2. 2. 2- شرایط فیزیکی
      2. 2. 3-  شرایط کشتیرانی          2 . 2. 3. 1- اثر باد
         2. 2. 3. 2- اثر موج         2. 2. 3. 3- اثر جریانها
2. 3 –  شرایط مربوط به حفظ عمق در قسمتهای مختلف بندر                                                           2. 4- انواع موج شکن ها
2. 4. 1- موج شکن منقطع یا پایدار2. 4. 2- موج شکن شناور
2. 4. 3- موج شکن هوایی2 . 4. 4-  موج شکن یکسره
فصل سوم: صفحات مستغرق
3. 1- مقدمه 3. 2- تئوری صفحات مستغرق
3. 3- مطالعات انجام شدهفصل چهارم: مکانیک امواج و هیدرودینامیک لنگرگاه
 4. 1- مقدمه 4. 2- امواج منظم
 4. 2. 1- تعریف پارامتر های موج 4. 2. 2- تئوری موج خطی
              4. 2. 2. 1- فرضیات
              4. 2. 2. 2- سرعت ، طول و پریود موج  4. 2. 2. 3- پروفیل امواج سینوسی
              4. 2. 2. 4- برخی توابع مفید و کاربردیفصل پنجم:  شرح مدل فیزیکی
     5. 1- حوضچه مدل     5. 2-  بندر
     5. 3- دستگاه تولید موج یکنواخت 5. 3. 1-  الکترو گیر بکس
         5 . 3. 2-بازوی پیستونی         5. 3. 3-  پاروی موج ساز
 5. 4- دستگاه رسوب سنج5. 4. 1- سنسور
       5. 4. 2- مانیتور   5. 5-  رسوب مورد استفاده
5. 5. 1- براده چوب5. 5. 2- تراشه آلومینیوم
       5. 5. 3- ماسه
فصل ششم: شرح آزمایش های انجام شده ونتیجه گیری  6. 1- شرح آزمایش ها
      6. 1. 1- آزمایش شماره یک      6. 1. 2-  آزمایش شماره دو

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید