پایان نامه چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم


دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

 

عنوان:‌

چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و

 حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم

 

اساتید راهنما:

دکتر عبداله‌زاده

دکتر جهانگشای رضایی

 

 

اسفند ماه 1393

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

        

فصل اول(مقدمه، تعاریف و کلیات)                ……………………………………………………………..1
1-1 مقدمه                                                                  ………………………………………………………………………….2
1-2 تعاریف محوری                                                  ………………………………………………………………………….2
1-2-1 چشم‌انداز                                                        …………………………………………………………………………..2
1-2-2 سیستم پویا                                                        ………………………………………………………………………….3
1-2-3  سطح سرویس                                ………………………………………………………………………………………….4
1-2-4 نقش‌های محوری معابر شهری          …………………………………………………………………………………………4
1-2-5  توسعه‌ی پایدار                                   ………………………………………………………………………………………5
1-2-6 محیط زیست                                  …………………………………………………………………………………………..6
1-2-7 فضای سبز شهری                           …………………………………………………………………………………………..6
1-2-8 آلودگی محیط زیست                                     ……………………………………………………………………………6
1-2-8-1 آلودگی آب                             ……………………………………………………………………………………………6
1-2-8-2 آلودگی خاک                           …………………………………………………………………………………………..7
1-2-8-3 آلودگی هوا                             …………………………………………………………………………………………….8
1-2-8-3-1کاهش آلودگی محیط زیست    ………………………………………………………………………………………..8
1-2-8-3-2  روش‌های کاهش آلودگی هوا             ……………………………………………………………………………..9
1-9 جنگل                                              ……………………………………………………………………………………………9
1-10 فرضیات تحقیق                               ……………………………………………………………………………………………10
1-11سوالات تحقیق                                 ……………………………………………………………………………………………10
1-12 اهداف تحقیق                                  ……………………………………………………………………………………………10
1-13 کاربردهای تحقیق                           ……………………………………………………………………………………………11
فصل دوم ( پیشینه و تاریخچه تحقیق)        ……………………………………………………………………12

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

2-1 مقدمه                                                ……………………………………………………………………………………………13
2-2 پیشینه و تاریخچه‌ی تحقیق                 ……………………………………………………………………………………………13
فصل سوم(روش تحقیق)                          ……………………………………………………………………16
3-1 مقدمه                                ………………………………………………………………………………………………………….17
3-2روش تحقیق                                                        …………………………………………………………………………..17
3-2-1 شناخت و تعریف مسئله …………………………………………………………………………………………………………..17
3-2-2 مفهوم سازی مدل            ………………………………………………………………………………………………………..20
3-2-2-1 نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسیدکربن و آلودگی هوا   …………………………………20
3-2-2-2 میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروها                                            ……………………………………………21
3-2-2-3 آثار کاشت، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های شهری                     ……………………………………………22
3-2-2-4 میزان آب مصرفی درختان جنگلی                                                  ……………………………………………27
3-2-2-5 چگونگی تولید اکسیژن توسط درختان                                            ……………………………………………28
3-2-2-6 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هرخودرو                              …………………………………………..29
3-2-2-7 میزان اکسیژن مورد نیاز برای هر انسان                                           ……………………………………………..29
3-2-2-8 تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هر انسان                             ……………………………………………..30
3-2-2-9 میزان آلودگی هوای ناشی از شهرنشینی انسان                               ………………………………………………30
3-2-2-10 نقش انسان                                                                  …………………………………………………………..31
3-2-2-11 نقش جنگل                                                              ……………………………………………………………..31
3-2-2-12 نقش خودرو                                                            ……………………………………………………………..32
3-2-3 تبیین و تدوین مدل                                                         ……………………………………………………………..33
3-2-4 شبیه‌سازی و اعتبارسنجی                                                 ……………………………………………………………..37
3-2-5 تحلیل سیستم و ارائه راهکار و پیشنهادات                         ……………………………………………………………..43

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

3-2-6 پیاده‌سازی و اجرا                                                            ……………………………………………………………..43
فصل چهارم (  بحث )                             …………………………………………………………………..44
4-1 عوامل اصلی ایجاد ترافیک شهری                                       ……………………………………………………………..45
4-1-1 عابرین پیاده شهری                                                         ……………………………………………………………..45
4-1-2 وسایل نقلیه شهری                                   …………………………………………………………………………………..45
4-1- 3 معماری شهری                                     …………………………………………………………………………………….45
4-2 شکل‌ها و نمودارهای حاصل از نرم‌افزار    ………………………………………………………………………………………45
فصل پنجم (  نتیجه‌گیری)                 ……………………………………………………………………..58
5-1 نتیجه‌گیری(ویژگی‌های چشم‌انداز تعامل انسان+ جنگل+ خودرو)       …………………………59
5-2 پیشنهادات                                       ……………………………………………………………………..60
5- 2-1 تفکیک سطح‌گذر و فضای سبز           ……………………………………………………………………………………..60
5- 2- 2 ایجاد اختلاف ارتفاع مابین معابر          ……………………………………………………………………………………..60
5- 2- 3 بلوک بندی در معماری شهری           ………………………………………………………………………………………61
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………63
پیوست 1 ……………………………………………………………………………………………………………..67
پیوست 2 ……………………………………………………………………………………………………………..68
پیوست 3 ……………………………………………………………………………………………………………..69

 

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید