پایان نامه چاه پیمایی رشته ساختارهای زمین شناسی


دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

گزارش چاه پيمايي

چاه به عمق 95 متر متعلق به شركت آب و فاضلاب روستايي واقع در روستاي شير ذيل از توابع شهرستان فومن توسط شركت حفاري قزل اوزن گيل با قطر 12 اينچ در تاريخ 5/12/85 چاه پيمايي گرديد.

بر اساس نتايج و بررسي هاي كاروناژ الكتريكي و كنترل و تطبيق آن با نمونه‌هاي اخذ شده از حفاري لايه هاي اعماق زمين گمانه آب مصرفي روستا چنين استنتاج مي گردد كه به طور كلي حفاري در لايه‌هاي آبرفتي كه نوع رسوبات آن عمدتاً قلوه سنگ، شن درشت و ريز، ماسه و سيلت و رس كه به صورت مخلوط رسوب گذاري شده‌اند و از نفوذپذيري متوسطي برخوردار مي باشد رسوبات حفاري شده تا عمق 16 متري ريزدانه بوده و از عمق 16 الي 24 متري دانه درشت بوده و از عمق 24 الي 28 متري يك لايه كاملاً رسي حفاري گرديده و از عمق 28 الي 55 متري يك لايه مخلوط از نوع رس – شن، ماسه و سيلت حفاري شده و از عمق 55 الي 60 متري يك لايه درشت دانه حفاري شده و نفوذپذير مي باشد و از عمق 60 الي 70 متري سيلت، رس و ماسه حفاري شده و از عمق 70 الي 76 متري يك لايه نفوذپذير حفاري گرديده و از عمق 76 تا 80 متري يك لايه رسي حفاري شده و از عمق 80 الي 85 متري باز هم يك لايه مقاوم حفاري شده و از عمق 85 تا عمق 95 به تدريج به ميزان افزوده مي گردد و از نفوذپذيي ضعيفي برخوردار مي باشد.

نتيجه گيري و پيشنهاد

با تلفيق نمونه هاي حاصل از حفاري و منحني هاي حاصل از كاروتاژ الكتريكي مناسب ترين شبكه بندي به شرح زير پيشنهاد مي‌شود.

از عمق 0متر تا 18 متر برابر 18 متر لوله كور

از عمق 18متر تا 24 متر برابر 6متر لوله مشبك

از عمق 24متر تا 36متر برابر 12 متر لوله كور

از عمق 36متر تا 60متر برابر 24متر لوله مشبك

از عمق 60متر تا 70متر برابر 10 متر لوله كور

از عمق 70متر تا 76متر برابر 6 متر لوله مشبك

از عمق 76متر تا 80 متر برابر 4 متر لوله كور

از عمق 80متر تا 86 متر برابر 6متر لوله مشبك

از عمق 86متر تا 92 متر برابر 6 متر لوله كور و رسوبگر

از عمق 92متر تا 95 متر برابر 3 متر لوله‌گذاري پيشنهاد نمي‌گردد (بدليل رس زياد)

گشاد كردن چاه با قطر بزرگ و استفاده از گراول مناسب و شستشوي چاه به طور كامل انجام مي شود و توضيح اينكه جهت واضح و گويا بودن منحني هاي رزوسيتوتيه دوباره تهيه گرديد.

گزارش چاه پيمايي

چاه به عمق 60 متر متعلق به آب و فاضلاب روستايي استان گيلان واقع در روستاي آج بوزايه از توابع شهرستان رشت توسط شركت حفاري خواجگي با قطر 12 اينچ و مختصات جغرافيايي x=37N2014 و ALT= 15m 49E4649 جهت مصرف شرب در تاريخ 8/6/85 چاه‌پيمايي شد.

نحوه چاه‌پيمايي از پايين به بالا

سطح گل حفاري در زمان چاه‌پيمايي 5/1 متر

سطح گل حفاري پس از آزمايش 5/1 متر

مقاومت گل حفاري 71/5 اهم متر در 25 درجه سانتي گراد

هدايت الكتريكي گل حفاري 1751 ميكرو مهوس بر سانتي متر

عمق در شروع چاه‌پيمايي 60 متر

عمق در پايان چاه‌پيمايي 6 متر

گزارش كاروتاژ الكتريكي

چاه به عمق 60 متر متعلق به سازمان آب و فاضلاب روستايي استان گيلان واقع در روستاي آج بوزايه از توابع شهرستان رشت توسط شركت حفاري خواجگي با قطر 12 اينچ حفر و نمونه هاي حاصل از حفاري اوليه بر اساس دانه بندي و مواد تشكيل دهنده آنها عبارتند از:

از عمق 0 تا عمق 2 متر: ماسه دانه ريز و سيلت

از عمق 2 تا عمق 6 متر: رس قهوه اي رنگ همراه با درصدي سيلت و ماسه

از عمق 6 تا عمق 18متر: رس قهوه اي متمايل به خاكستري همراه با ماسه و سيلت

از عمق 18 تا عمق 23 متر: مخلوطي از رس و سيلت و ماسه و درصدي شن

از عمق 23 تا عمق 28 متر: شن همراه با قطعات خرد شده قلوه سنگ و مقداري ماسه

از عمق 28 تا عمق 35متر: ماسه دانه ريز تا متوسط همراه با سيلت و قطعات خرد شده و قلوه سنگ

از عمق 35 تا عمق 37 متر: شن همراه با قطعات خرد شده قلوه سنگ

از عمق 37 تا عمق 42 متر: ماسه ريز دانه و سيلت و درصد ناچيزي شن

از عمق42 تا عمق 44 متر: ماسه متوسط تا درشت همراه با سيلت و شن خرد شده

از عمق 44 تا عمق 49 متر: ماسه متوسط نادرشت همراه با شن و قطعات خرد شده قلوه سنگ در خميره رسي

از عمق 49 تا عمق 60 متر: قطعات خرد شده شن و قلوه سنگ همراه با درصد ناچيزي ماسه و سيلت

از عمق 60 تا عمق 70متر: عمدتاً رس به رنگ قهوه اي متمايل به خاكستري همراه با درصدي سيلت

نتيجه گيري و پيشنهاد:

پيشنهاد مي شود از سطح زمين تا عمق 60 متر برقو شود.

با تلفيق نمونه هاي حاصل از حفاري و منحني هاي حاصل از كار وتاژ الكتريكي مناسب ترين بشكه بندي به شرح زير پيشنهاد مي شود.

از عمق 0 متر تا 20 متر برابر 20 متر لوله كور

از عمق 20 متر تا 26متر برابر 6 متر لوله مشبك

از عمق 26 متر تا 30 متر برابر 4 متر لوله كور

از عمق 30 متر تا 32 متر برابر 2 متر لوله مشبك

از عمق 32متر تا 49متر برابر 17متر لوله كور

از عمق 49 متر تا 51متر برابر 2 متر لوله مشبك

از عمق 51 متر تا 56 متر برابر 5 متر لوله كور

از عمق 56 متر تا 58 متر برابر 2 متر لوله مشبك

از عمق 58 متر تا 60 متر برابر 2 متر لوله كور و رسوبگير

تذكر: شستشو و پيستون زني با آب صاف و به ميزان مورد نياز انجام شود. ريختن شن دانه بندي شده جهت انجام گراول پك توصيه مي‌شود.

لازم بذكر است آبدهي يك چاه فقط پس از پايان عمليات حفاري و لوله گذاري و پس از انجام آزمايش پمپاژ تعيين مي گردد. پيشنهاد مي‌گردد در صورت لوله گذاري چاه عمليات گراول ريزي به طور كامل انجام و مراحل توسعه و شستشوي چاه با نظارت كامل انجام گيرد.

يادآوري مي شود ميزان آبدهي چاه علاوه بر قابليت انتقال و نفوذ نسبي لايه ها و مقاومت الكتريكي آنها به تغذيه جانبي و ميزان گسترش لايه آبدار نيز بستگي دارد. منحني هاي كاروتاژ الكتريكي و اصولاً چاه‌پيمايي يك بررسي كيفي است و لوله گذاري پيشنهادي و صرفاً به منظور كمك به كارشناس محترم امور آب ارائه شده است و كارشناس مي بايست با بررسي نقشه هاي ژئوفيزيكي و هيدروژئولوژي منطقه و بررسي چگونگي تغذيه جانبي لايه آبدار و تجربيات قبلي ميزان آبدهي احتمال چاه را تخمين بزند. ضمناً متذكر مي شود مقدار آبدهي واقعي چاه فقط پس از لوله گذاري و انجام آزمايش پمپاژ مشخص خواهد گرديد.

نتيجه گيري: پس از پيلو نمودن مختصات جغرافيايي چاه بر روي نقشه زمين شناسي قزوين –رشت ، مشخص مي گردد چاه در تشكيلات عصر حاضر به چينه شناسي رسوبات آبرفتي دلتائي بدون جدائي (بدون نشستگي) (Undivided) جاي دارد. به لحاظ ليتولوژي و ستون چينه شناسي از عمق 26-20 متري شامل شن همراه با قطعات خرد شده قلوه سنگ و مقاومت الكتريكي (68-40) اهم متر حاوي آب شيرين و از عمق 32-30 متري شامل ماسه دار و شن دانه درشت با مقاومت الكتريكي (75-50) اهم متر حاوي آب شيرين و از اعمق (51-49) حامل قطعات خرد شده شن و قلوه سنگ و درصد ناچيزي سيلت با مقاومت الكتريكي حدود 30 اهم متر و از عمق 56 متري به بعد شامل شن دانه ريز و ماسه دانه درشت با مقاومت نزديك 50-40 اهم متر و احتمالاً تحت فشار ديده مي شود.

گزارش چاه‌پيمايي

چاه به عمق 80 متر متعلق به سازمان جهاد كشاورزي واقع در روستاي كپورچال از توابع شهرستان بندر انزلي توسط شركت حفاري صدر آب ساحل با قطر 12 اينچ و مختصات جغرافيايي x=341760 و y=4153780 جهت مصرف كشاورزي در تاريخ 6/5/85 چاه‌پيمايي گرديد.

نحوه چاه‌پيمايي از پايين به بالا

سطح گل حفاري در زمان چاه‌پيمايي 2 متر

سطح كل حفاري پس از آزمايش 2 متر

مقاومت الكتريكي گل حفاري 15/10اهم متر و در 25 درجه سانتي‌گراد

هدايت الكتريكي گل حفاري 985 ميكرو مهوس بر سانتي متر

عمق در شروع چاه‌پيمايي 80 متر

عمق در پايان چاه‌پيمايي 6 متر

گزارش كاروتاژ الكتريكي

چاه به عمق 80 متر متعلق به سازمان جهاد كشاورزي واقع در روستاي كپورچال از توابع شهرستان بندر انزلي توسط شركت حفاري صدر آب ساحل با قطر 12 اينچ حفر و نمونه هاي حاصل از حفاري اوليه بر اساس دانه بندي و مواد تشكيل دهنده آنها عبارتند از:

از عمق 0 تا 4 متر: عمدتاً رس با چسبندگي بالا

از عمق 4 تا 10متر: عمدتاً رس به رنگ خاكستري با چسبندگي زياد

از عمق10تا 16 متر: مخلوطي از ماسه و سيلت (ماسه دانه درشت)

از عمق 16 تا 23 متر: شن و ماسه دانه درشت و درصد ناچيزي سيلت

از عمق 23 تا 30 متر: عمدتاً رس

از عمق 30 تا 34 متر: مخلوطي از شن و ماسه دانه درشت

از عمق 34 تا 36 متر: مخلوطي از سيلت و رس با چسبندگي زياد

از عمق 36 تا 40 متر: مخلوطي از رس و ماسه و سيلت

از عمق 40 تا 57 متر: عمدتاً رس با چسبندگي زياد

از عمق 57 تا 71 متر: شن دانه درشت تا بسيار دانه درشت

از عمق 71 تا 76 متر: مخلوطي از شن و ماسه و سيلت در خميره رسي

از عمق 76 تا 80 متر: مخلوطي از شن و رس با چسبندگي زياد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه چاه پیمایی رشته زمین شناسی