پایان نامه پیش بینی سلامت افراد بر اساس مؤلفه های کمال گرایی ، جنسیت ، سطح تحصیلات و سن


تعریف عملیاتی

عملیاتی:منظور از ابعاد کمال گرایی آزمون کمال گرایی چند بعدی فراست است و نمره ای است که شرکت کننده از این آزمون می گیرد .این مقیاس با شش بعد طراحی شده است که شامل:

نگرانی زیاد در موری اشتباهات ، معیارهای شخصی ، انتظارات والدین ، انتقاد والدین ، تردید در مورد فعالیت ها و سازماندهی می باشد . این مقیاس ۳۵ جمله در ۶ بعد است و فراست آلفای کرونباخ کل مقیاس را ۹۱/۰ گزارش کرد و روایی و اعتبار مناسبی را برای آن گزارش نمود (استوبر[۱] ، ۱۹۹۷) .

۱-۶-۲ سیستم های فعال ساز ی / بازداری رفتاری

سیستم بازداری رفتاری (BIS)

تعریف نظریa

این سیستم از لحاظ نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی شامل سیستم سیتوهیپوکامپی ، اعصاب آوران مونوآمینرژیک از ساقه مغز ، و انتشار آن در لوب پیشانی قشر جدید مخ می باشد . گری معتقد است که این مکانیسم فیزیولوژیکی مسول کنترل تجربه ی اضطراب در پاسخ به علایم مرتبط است ( گری ، ۱۹۷۲، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۸۲، ۱۹۸۷ ب ،۱۹۹۰ ، به نقل از کارور و وایت ، ۱۹۹۴ ) . به اعتقاد گری ، BIS به علایم تنبیه ، عدم پاداش ، و جدید بودن حساسیت نشان می دهد و رفتارهایی را که ممکن است منجر به نتایج منفی یا دردناک شود بازداری می کند .بنابراین فعالیت BIS  باعث بازداری حرکت به سمت اهداف می شود . همچنین گری معتقد است که کارکرد BISمسئول تجربه ی احساس های منفی مانند ترس ، اضطراب ، ناکامی و غمگینی در پاسخ به علایم مرتبط با آنها است ( گری ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۷ ب ، ۱۹۹۰ ، به نقل از کارور وایت ، ۱۹۹۴ ) .

در سطح های فردی و شخصیت ، حساسیت بالای BIS مترادف است با آمادگی و گرایش به اضطراب که فرد را برای مواجهه ی مناسب با شرایط محیطی آماده می کند (کارور وایت ، ۱۹۹۴ ) .

به اعتقاد کر (۲۰۰۸ ، ص. ۱۱) BIS سیستمی است که در کل مسئول حل تعارض بین اهداف است (مانند ، تعارض بین BAS- گرایش و FFFS- اجتناب ، تعارض بین BAS و BAS و تعارض بین FFFS و FFFS). این سیستم یک سیستم پسخوراند منفی است که مسئول مقابله با انحراف از وضعیت بدون تعارض است ، و موجب هیجان اضطراب می شود . اضطراب ناشی از فعالیت این سیستم مستلزم بازداری رفتارهای بالقوه تعارض برانگیز ، درگیری با فرآیندهای ارزیابی خطر ، و مرور محتویات حافظه و محیط به منظور حل تعارض موجود می باشد .

۱٫Stoeber ,J.

متن کامل پایان نامه