پایان نامه پیش بینی سلامت افراد بر اساس مؤلفه های کمال گرایی ، جنسیت ، سطح تحصیلات و سن

ارسال شده در سایت پایان نامه

تعریف عملیاتی

عملیاتی:منظور از ابعاد کمال گرایی آزمون کمال گرایی چند بعدی فراست است و نمره ای است که شرکت کننده از این آزمون می گیرد .این مقیاس با شش بعد طراحی شده است که شامل:

نگرانی زیاد در موری اشتباهات ، معیارهای شخصی ، انتظارات والدین ، انتقاد والدین ، تردید در مورد فعالیت ها و سازماندهی می باشد . این مقیاس ۳۵ جمله در ۶ بعد است و فراست آلفای کرونباخ کل مقیاس را ۹۱/۰ گزارش کرد و روایی و اعتبار مناسبی را برای آن گزارش نمود (استوبر[۱] ، ۱۹۹۷) .

۱-۶-۲ سیستم های فعال ساز ی / بازداری رفتاری

سیستم بازداری رفتاری (BIS)

تعریف نظریa

این سیستم از لحاظ نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی شامل سیستم سیتوهیپوکامپی ، اعصاب آوران مونوآمینرژیک از ساقه مغز ، و انتشار آن در لوب پیشانی قشر جدید مخ می باشد . گری معتقد است که این مکانیسم فیزیولوژیکی مسول کنترل تجربه ی اضطراب در پاسخ به علایم مرتبط است ( گری ، ۱۹۷۲، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۸۲، ۱۹۸۷ ب ،۱۹۹۰ ، به نقل از کارور و وایت ، ۱۹۹۴ ) . به اعتقاد گری ، BIS به علایم تنبیه ، عدم پاداش ، و جدید بودن حساسیت نشان می دهد و رفتارهایی را که ممکن است منجر به نتایج منفی یا دردناک شود بازداری می کند .بنابراین فعالیت BIS  باعث بازداری حرکت به سمت اهداف می شود . همچنین گری معتقد است که کارکرد BISمسئول تجربه ی احساس های منفی مانند ترس ، اضطراب ، ناکامی و غمگینی در پاسخ به علایم مرتبط با آنها است ( گری ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۷ ب ، ۱۹۹۰ ، به نقل از کارور وایت ، ۱۹۹۴ ) .

در سطح های فردی و شخصیت ، حساسیت بالای BIS مترادف است با آمادگی و گرایش به اضطراب که فرد را برای مواجهه ی مناسب با شرایط محیطی آماده می کند (کارور وایت ، ۱۹۹۴ ) .

به اعتقاد کر (۲۰۰۸ ، ص. ۱۱) BIS سیستمی است که در کل مسئول حل تعارض بین اهداف است (مانند ، تعارض بین BAS- گرایش و FFFS- اجتناب ، تعارض بین BAS و BAS و تعارض بین FFFS و FFFS). این سیستم یک سیستم پسخوراند منفی است که مسئول مقابله با انحراف از وضعیت بدون تعارض است ، و موجب هیجان اضطراب می شود . اضطراب ناشی از فعالیت این سیستم مستلزم بازداری رفتارهای بالقوه تعارض برانگیز ، درگیری با فرآیندهای ارزیابی خطر ، و مرور محتویات حافظه و محیط به منظور حل تعارض موجود می باشد .

۱٫Stoeber ,J.

متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مقایسه دانشجویان با عملکرد تحصیلی بالا و پائین در سبک تفکر اجرائی
پایان نامه معیار های مشابه ی فقها در مورد تحقق قتل عمد
پایان نامه بررسی تاثیر پرتفولیو بر ریسک غیر سیستماتیک سهم عادی
پایان نامه بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
پایان نامه عناصر تربیت اخلاقی (اهداف، مبانی، روش ها …….) با توجه به مفاهیم ومضامین اخلاقی در قرآن کر...