پایان نامه پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه آموزشی مشاوره

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره

عنوان :

پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه

استاد راهنما :

دکتر بهمن بهمنی

فهرست مطالب:

-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….2

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………4

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………..9

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………..12

1-5- سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………..13

1-6- تعریف واژگان……………………………………………………………………………………14

1-6-1طرحواره های ناسازگار اولیه……………………………………………………………14

1-6-2سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………….14

فصل دوم (پیشینه تحقیق )

2-1طرحواره………………………………………………………………………………………………16

تعریف طرحواره…………………………………………………………………………………………..16

ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه………………………………………………………..17

ریشه های تحولی طرحواره ها ……………………………………………………………………….18

نیازهای هیجانی اساسی………………………………………………………………………………….18

تجارب اولیه زندگی…………………………………………………………………………………………19

خلق وخوی هیجانی……………………………………………………………………………………………………20

انواع طرحوارهای ناسازگار اولیه وحوزه های مربوطه………………………………………………….21

حوزه اول :بریدگی /طرد…………………………………………………………………………….21

رهاشدگی /بی ثباتی………………………………………………………………………………….22

بی اعتمادی /بدرفتاری……………………………………………………………………………….22

محرومیت هیجانی………………………………………………………………………………………23

نقص/شرم…………………………………………………………………………………………………….23

انزوای اجتماعی /بیگانگی…………………………………………………………………………….23

حوزه دوم :خودگردانی وعملکرد مختل………………………………………………………….23

وابستگی /بی کفایتی………………………………………………………………………………………24

آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری…………………………………………………………24

گرفتار /خودتحول نیافته …………………………………………………………………………………………..24

شکست…………………………………………………………………………………………………………25

حوزه سوم :محدودیت های مختل ……………………………………………………………………………25

استحقاق /بزرگ منشی……………………………………………………………………………………………….25

خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی…………………………………………………………….26

حوزه چهارم :دیگر جهت مندی……………………………………………………………………..26

اطاعت……………………………………………………………………………………………………………27

ایثار ………………………………………………………………………………………………………………27

تأییدجویی /جلب توجه………………………………………………………………………………..28

حوزه پنجم :گوش به زنگی بیش از حد وبازداری ……………………………………….28

بدبینی /منفی گرایی……………………………………………………………………………………29

بازداری هیجانی…………………………………………………………………………………………29

معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی…………………………………………………30

تنبیه…………………………………………………………………………………………………………..30

عملکرد طرحواره های ناسازگار اولیه …………………………………………………………30

تداوم طرحواره ……………………………………………………………………………………………30

بهبود طرحواره ………………………………………………………………………………………………31

طرحواره های شرطی درمقابل طرحواره های غیر شرطی …………………………….33

بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه ……………………………………………………………34

سیستمهای مغزی درگیردرشرطی شدن ترس وحوادث آسیب زا…………………35

2-2سازگاری اجتماعی …………………………………………………………………………………..36

تعریف سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………….37

ملاکهای سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………….42

ویژگی های افراد دارای سازگاری اجتماعی ……………………………………………………43

رویکردهای مبتنی برسازگاری اجتماعی………………………………………………………….44

تاریخچه بررسی سازگاری اجتماعی……………………………………………………………….56

ابعاد سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..57

سازگاری در خانواده ……………………………………………………………………………………..57

سازگاری درمدرسه……………………………………………………………………………………….58

سازگاری باهمسالان …………………………………………………………………………………….59

عوامل تاثیر گذار برسازگاری اجتماعی…………………………………………………………60

انواع ناسازگاری………………………………………………………………………………………….64

ناسازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………65

اختلالات سازگاری………………………………………………………………………………………66

عوامل مستعد کننده براختلال سازگاری…………………………………………………….68

2-3تحقیقات انجام شده درایران وخارج از ایران ……………………………………….72

فصل سوم (روش تحقیق)

3-1نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………86

3-2جامعه ونمونه وروش نمونه گیری…………………………………………………….86

3-3ابزارجمع آوری داده ها…………………………………………………………………………86

– پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل…………………………………………………………..86

–پرسشنامه طرحواره یانگ………………………………………………………………………87

3-4روش اجرا……………………………………………………………………………………………90

3-5روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………………..90

فصل چهارم(یافته های تحقیق)

4-1آمار توصیفی……………………………………………………………………………………….92

4-2آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….102

فصل پنجم (نتیجه گیری )

5-1پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………112

5-2 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………112

-فهرست منابع………………………………………………………………………………………………113

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید