پایان نامه پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه­ های معنویت


دانشگاه شیراز

واحد بین ­الملل

  پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی بالینی

 پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه­ های معنویت با
واسطه­ گری سلامت­روان در دانشجویان

  استاد  راهنما

دکتر فرهاد خرمایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امیدواری از جمله سازه های مطرح شده در روانشناسی مثبت گرا است که بر اساس پیشینه پژوهش با مفاهیم زیادی در روانشناسی همبسته است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بر اساس رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان است. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود.

جامعه آماری دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه  علامه طباطبایی بودند که 300 نفر نمونه با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارها شامل 1. پرسش نامه سنجش معنویت، 2. پرسشنامه امید به زندگی و 3. پرسشنامه سلامت روان (GHQ) بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که در آن امیدواری متغیر وابسته، معنویت متغیر مستقل و سلامت روان، متغیر میانجی  و داده ها با تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد که معنویت و سلامت روان پیش بینی کننده امیدواری اند، و سلامت روان نقش واسطه ای نسبی برای پیش بینی امیدواری عاملی دارد. سلامت روان نیز توسط معنویت پیش بینی شد.

 کلید واژه­ها: معنویت،امیدواری و سلامت روان

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

1-4-سوال ها و فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-تعاریف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-1-معنویت…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-1-1-تعاریف مفهومی معنویت……………………………………………………………………………. 6

1-5-1-2-تعریف عملیاتی معنویت……………………………………………………………………………. 6

1-5-1-3- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های معنویت…………………………………………………………. 6

1-5-2-سلامت روان …………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-2-1-تعریف مفهومی سلامت روان ……………………………………………………………………. 7

1-5-2-2-تعریف عملیاتی سلامت روان …………………………………………………………………… 7

1-5-2-3- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های سلامت­روان…………………………………………………… 7

1-5-3-امید…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-3-1-تعریف مفهومی امید……………………………………………………………………………….. 7

1-5-3-2-تعریف عملیاتی امید ……………………………………………………………………………… 7

1-5-3-3- تعریف­ عملیاتی مؤلفه­های امید……………………………………………………………… 7

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………… 9

2-1-1-معنویت………………………………………………………………………………………………… 11

2-1-1-1- همپوشی بین معنویت و مذهب…………………………………………………………… 13

2-1-1-2- تعالی……………………………………………………………………………………………… 14

2-1-1-3- تعالی تجربی………………………………………………………………………………….. 14

2-1-1-4- مدل مقابله ای سنجش………………………………………………………………………….. 15

2-1-1-5- مدل مقابله در اصطلاح بالینی……………………………………………………………….. 16

2-1-1-6- کاربردهای مدل مقابله ای در کار بالینی ……………………………………………… 17

2-1-1- 7- سنجش مذهب در بافت دیگر روش های مقابله ……………………………….. 18

2-1-1- 8- مقابله مذهبی مثبت و منفی ………………………………………………………………. 19

2-2-سلامت روان …………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-1-اهمیت سلامت روان ………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-2-عوامل موثر بر سلامت روان ………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-1-وراثت ………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-2-شخصیت…………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-2-3-شرایط زندگی و موقعیت های اجتماعی……………………………………………….. 26

2-2-2-4-درآمد ………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-2-5-ازدواج ……………………………………………………………………………………………………… 27

2-2-2-6-تحصیل……………………………………………………………………………………………………… 27

2-2-2-7-سلامت جسمانی ……………………………………………………………………………………. 28

2-3- امیدواری………………………………………………………………………………………………………. 28

2-3-1-رشد امیدواری……………………………………………………………………………………………………. 31

2-3-2-امید درمانی ………………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-3-خوش بینی………………………………………………………………………………………………………… 33

2-3-4- خوش بینی سرشتی یا گرایشی …………………………………………………………………….. 34

2-3-5- سبک تبیینی خوش بینانه …………………………………………………………………………….. 34

2-3-6-رشد خوش بینی ………………………………………………………………………………………………. 35

2-3-7-باز آموزی اسنادی …………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-8- خطاهای ادراکی مثبت …………………………………………………………………………………… 39

عنوان                                                                                                                      صفحه

2-3-9-خود فریبی…………………………………………………………………………………………………………. 40

2-3-10-انکار و واپس رانی …………………………………………………………………………………………. 40

2-3-11-توجه انتخابی و فراموشی مطلوب ……………………………………………………………….. 41

2-3-12- نادیده گرفتن ناتوانی …………………………………………………………………………………… 41

2-3-13-خود انگاره منفی …………………………………………………………………………………………… 41

2-3-14-رشد خطاهای ادراکی مثبت ……………………………………………………………………….. 42

2-3-15-اصلاح خطاهای ادراکی مثبت …………………………………………………………………….. 43

2-3-16-خوش بینی،امیدواری و سلامت روان …………………………………………………………. 44

2-3-17-پایه­های عصبی زیستی خوش­بینی و امیدواری …………………………………………. 44

2-3-18-عصب زیست شناسی بدبینی ………………………………………………………………………. 44

2-3-19- عصب زیست شناسی رفتار هدفمند خوش بینانه………………………………………. 45

2-3-20- عصب زیست شناسی تعامل اجتماعی خوش بینانه……………………………………. 46

2-4-رابطه معنویت و امید واری …………………………………………………………………………… 47

2-5- رابطه معنویت و سلامت روان …………………………………………………………………….. 47

2-6-رابطه امید واری و سلامت روان …………………………………………………………………… 51

خلاصه………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سوم: روش

3-1-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 59

3-2-جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………… 59

3-3-ابزارهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 60

3-3-1-پرسش نامه سنجش معنویت …………………………………………………………………………… 60

3-3-2-پرسش نامه امید به زندگی ……………………………………………………………………………… 60

3-3-3-پرسش نامه سلامت روان …………………………………………………………………………………. 61

3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………. 62

فصل چهارم:یافته­ ها

4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-توصیف آماری ……………………………………………………………………………………….. 64

4-3-استنباط آماری ……………………………………………………………………………………… 66

عنوان                                                                                                                      صفحه

4-3-1-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………… 66

4-3-2-سوال پژوهش ………………………………………………………………………………………. 66

فصل پنجم :بحث و نتیجه ­گیری

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………. 79

5-2-بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و امید واری…………………. 80

5-3- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و سلامت روان…………… 81

5-4- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه سلامت روان و امید واری……….. 83

5-5- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با نقش واسطه گری

سلامت روان بین معنویت وامیدواری…………………………………………………………. 84

5-6-محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………….. 86

5-7-پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………….. 87

5-7-1-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………….. 87

5-7-2-پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………… 87

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………… 88

منابع انگلیسی   91

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید