پایان نامه پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت


عنوان کامل پایان نامه : پیش‌بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان

۲-۱-۲-۷-۶ـ رويكرد پردازش اطلاعات :

اين رويكرد از سالهاي ۱۹۶۰ بعنوان انقلابي شناختي در روانشناسي رخ داده كه با انقلاب فن شناختي در صنعت هماهنگ است . انقلاب فن شناختي با كامپيوتر و پردازش اطلاعات همراه است . در الگوي انقلاب شناختي ، انسان موجودي است پيچيده ، هوشمند ، اگر چه جايز الخطا و پردازشگر اطلاعات . چون اين رويكرد بيش از دو دهه از عمرش نمي گذرد واضح است كه هنوز به عنوان يك نظرية شخصيت در حال شكل گرفتن است .

۲-۱-۲-۷-۷ـ نظرية اسناد[۱] :

اگر رفتار فرد تحت تأثير ادراكي باشد كه از محيط بدست مي آورد ، بايد توجه خود را به اين نكته معطوف كرد كه چگونه مردم دربارة موقعيتها به سازماندهي اطلاعات مي پردازد و چگونه آن اطلاعات را طبقه بندي مي كنند .

يكي از اين ديدگاهها مربوط به نظرية اسنادها مي باشد .

مطابق نظرية اسناد افراد افسرده بصورت خاصي در مقايسه با افراد غيرافسرده ، ميل به اسناد پيامدهاي موفقيت آميز به علل خارجي و اختصاصي و بي ثبات دارند . با اين وجود آنها تمايل به اسناد شكست به علل دروني ، ثابت و فراگير دارند . وقتي افراد افسرده «موفق» مي شوند ،‌موفقيت را به عواملي مثال شانس ، سادگي ، مهارت و … اسناد مي دهند . وقتي شكست مي خورند خودشان را ملامت مي كنند (نجاريان و ديگران ۱۳۷۵). به طور خلاصه نظرية اسناد ،‌اگر چه در تكامل نظرية درماندگي آموخته شدة‌ سليگمن پرداخته شده است ،‌اما به دليل اينكه در اين ديدگاه انسان بعنوان دانشمند اجتماعي داراي شهود ، سعي دارد به جمع آوري و سازماندهي داده هايي بپردازد كه در پيش بيني و مهار رويدادها مؤثر است ، در قلمرو نظريه هاي مربوط به پردازش اطلاعات محسوب مي گردد (معنوی،۱۳۸۵).

[۱]– theory in attribution

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا پرسشنامه افکار ناکارآمد از قابلیت اعتبار و روایی لازم در نوجوانان ایرانی برخوردار است؟
  2. آیا پرسشنامه فراشناخت از قابلیت اعتبار و روایی لازم در نوجوانان ایرانی برخوردار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیش‌بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان