پایان نامه پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روان شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: تربیتی

عنوان

 

پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اضطراب امتحان و پیش بینی آن بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی و روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 243 نفر محاسبه که جهت اطمینان 250 نفر در مطالعه وارد شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی مشخصات دموگرافیک، مقیاس اضطراب ساراسون، پرسشنامه اضطراب جدایی و آزمون اختلال دلبستگی استفاده شد. با مراجعه به مدارس سطح شهر و انتخاب نمونه ها،  پرسشنامه های مورد نظر به دانش آموزان و والدین آن‌ها داده شده و پس از مهلت یک هفته ای از آنان درخواست گردید که پس از تکمیل به مدرسه محل تحصیل دانش آموز تحویل نمایند. داده‌ها پس از جمع آوری کدگزاری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمونهای آماری توصیفی شامل، فراوانی و میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری استنباطی شامل همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مقایسه اضطراب امتحان در دو گروه جنسیتی، تفاوت اضطراب امتحان میان دو گروه جنسیتی دانش آموزان معنادار بود. در هر دو جنس اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح 05/0> P رابطه معنادار و معکوس داشت. اما رابطه اضطراب امتحان با سبک دلبستگی دلبستگی دوسوگرا در گروه پسران نیز معنادار بود. اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح 05/>0 P نیز رابطه معنادار و معکوس داشت. بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت.  در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب جدایی با اضطراب امتحان ارتباط داشته و پیش بینی کننده معناداری برای آن میباشد. با تغییر سبک‌های فرزندپروری می‌توان اضطراب امتحان و اضطراب درسی دانش آموزان را کاهش داد.

 

واژه های کلیدی: اضطراب امتحان، اضطراب جدایی، سبک دلبستگی، دانش آموز، دوره ابتدایی

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهشصفحه
1-1 مقدمه13
1-2 ضرورت پژوهش15
1-3 اهداف پژوهش16
1-4 فرضیه ها و سؤالات پژوهش16
1-5 تعاریف اصطلاحات:16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
2-1  اختلال اضطراب جدایی   ( separation anxiety)19
2-2 همه گیر شناسی19
2-3 سبب شناسی20
2-4  تشخیص و ویژگی‌های بالینی21
2-5- سیر و پیش آگهی24
2-6 درمان24
2-7 سبک‌های دلبستگی25
2-8  دلبستگی در بزرگسالان26
2-9 پیامد های دلبستگی30
2-10 اضطراب31
2-11  علائم اضطراب36
2-12 بیماری‌هایی که در اثر اضطراب ایجاد می‌شود:37
2-13 نظریه‌های روانکاوی40
2-14 اضطراب امتحان44
2-15 اضطراب امتحان و ویژگی‌های شخصیتی46
فصل سوم: روش اجرا 
3-1 روش و نوع پژوهش:50
3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:50
3-3     ابزار پژوهش و ویژگی‌های روان سنجی50
3-3     روش اجرای پژوهش:51
3-4     تجزیه و تحلیل داده‌ها:54
فصل چهارم: نتایجو

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 
5-1 بحث69
5-2 نتیجه گیری70
5-3 پیشنهادها:70
منایع:71
چکیده انگلیسی75
پیوست‌ها78

 

 فهرست جدول‌ها

 

4-1) ویژگی‌های جمعیت شناختی 
جدول4-2: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه پسران 
جدول 4-3: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه دختران 
جدول 4-4: توزیع فراوانی اضطراب امتحان در دانش آموزان بر حسب جنسیت 
جدول4-5: میانگین و انحراف معیار سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 
جدول4-6 : خلاصه نتایج آزمون تی مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان پسر و دختر 
جدول4-7: ضرایب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت 
جدول4-8: ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه 
جدول 4-9 : شیوع اضطراب امتحان در گروه پسران بر حسب اضطراب جدایی 
بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت (36/0=X2، 2=df، 83/0=P) 
جدول 4-10: شیوع اضطراب امتحان در گروه دختران بر حسب اضطراب جدایی 
جدول 4-11: خلاصه نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی پسران 
جدول 4-12: خلاصه نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی دختران 
جدول 4-13 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرها 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید