پایان نامه پیش ­بینی مشکلات رفتاری دانش ­آموزان با اختلال‌های یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین


دانشگاه شیراز

دانشکده علوم ­تربیتی و روان­شناسی

پایان­ نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

عنوان:

پیش ­بینی مشکلات رفتاری دانش ­آموزان با اختلال‌های یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین

استاد راهنما:

دکتر قربان همتی علمدارلو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اوّل: مقدمه

1-1- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- هدف­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-1- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2- هدف­های جزئی…………………………………………………………………………………………………… 7

1-5- سؤال­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6- تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-1- تعریف مشکلات رفتاری………………………………………………………………………………………. 8

1-6-2- تعریف سبک­های فرزندپروری…………………………………………………………………………….. 9

1-6-3- تعریف اختلال یادگیری………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوّم: ادبیات پژوهش

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………… 11

2-1-1- تعریف اختلال­های یادگیری……………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-1- تعریف دولت فدرال…………………………………………………………………………………… 11

2-1-1-2- تعریف انجمن مشترک ملی از اختلال­های یادگیری……………………………… 12

2-1-2- ویژگی­های دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری……………………………………………….. 13

2-1-2-1- ویژگی­های شناختی………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2-2- مشکلات ادراکی و پردازش اطلاعات……………………………………………………….. 14

2-1-2-3- ویژگی­های ادراکی- حرکتی…………………………………………………………………….. 15

2-1-2-4- ویژگی­های زبانی………………………………………………………………………………………… 15

2-1-2-5- ویژگی­های تحصیلی………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-6- ویژگی­های اجتماعی- سازشی…………………………………………………………………. 16

2-1-3- علل اختلال­های یادگیری……………………………………………………………………………………. 17

2-1-3-1- ساختار مغزی…………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-3-2- ژنتیک………………………………………………………………………………………………………… 18

2-1-3-3- عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………… 18

2-1-3-4- عوامل دارویی…………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-4- مشکلات رفتاری………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-4-1- تعریف دولت فدرال…………………………………………………………………………………… 19

2-1-4-2- تعریف شورای کودکان استثنایی……………………………………………………………… 20

2-1-5- طبقه­بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-5-1- نظام طبقه­بندی روانپزشکی……………………………………………………………………… 21

2-1-5-2- نظام طبقه­بندی ابعادی…………………………………………………………………………….. 21

2-1-5-2-1-اضطراب…………………………………………………………………………………………….. 22

2-1-5-2-2-پرخاشگری………………………………………………………………………………………… 23

2-1-5-2-3-اختلال­های سلوک……………………………………………………………………………. 24

2-1-5-2-4- رفتارهای بزهکارانه………………………………………………………………………….. 25

2-1-5-2-5-نارسایی توجه- بیش ­فعالی……………………………………………………………….. 26

2-1-5-2-6-اختلال­های روان­تنی………………………………………………………………………… 27

2-1-6- رویکردهای نظری مربوط به مشکلات رفتاری…………………………………………………… 27

2-1-6-1- رویکرد زیستی……………………………………………………………………………………………. 28

2-1-6-2- رویکرد روان­پویایی……………………………………………………………………………………… 28

2-1-6-3- رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………………. 28

2-1-6-4- رویکرد شناختی…………………………………………………………………………………………. 29

2-1-6-5- رویکرد سیستمی……………………………………………………………………………………….. 29

2-1-7- سبک­­های فرزندپروری………………………………………………………………………………………… 30

2-1-7-1- نظریه سبک­های فرزندپروری دیانا بامریند………………………………………………. 33

2-1-7-2- نظریه سبک­های فرزندپروری مک­کوبی و مارتین…………………………………… 36

2-1-7-3- نظریه سبک­های فرزندپروری شیفر…………………………………………………………. 37

2-1-7-4- نظریه سبک­های فرزندپروری کرون و پولساک……………………………………….. 38

2-2- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 39

2-2-1- پژوهش­های پیشین در زمینه مشکلات رفتاری کودکان با نیازهای ویژه و سبک‌های فرزندپروری والدین….39

2-2-2- پژوهش­های پیشین در زمینه مشکلات رفتاری کودکان و سبک­های فرزندپروری والدین……………… 40

2-2-3- پژوهش­های پیشین در زمینه مشکلات رفتاری کودکان با اختلال­های یادگیری…………………….. 47

2-2-4- پژوهش­های پیشین در زمینه سبک­های فرزندپروری والدین کودکان با اختلال­های یادگیری……… 47

2-3- نتیجه گیری از پژوهش­های پیشین…………………………………………………………………………….. 48

فصل سوّم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 51

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….. 52

3-5- تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………….. 52

3-5-1- مشکلات رفتاری………………………………………………………………………………………………….. 52

3-5-2- سبک­های فرزندپروری………………………………………………………………………………………… 53

3-5-3- دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری………………………………………………………………….. 53

3-6-ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………… 53

3-6-1- پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین…………………………………. 53

3-6-1-1- روایی و پایایی پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین………….. 55

3-6-1- 2- روایی و پایایی پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز در پژوهش حاضر……. 56

3-6-2- پرسشنامه سبک­های فرزندپروری رابینسون……………………………………………………… 57

3-6-2- 1- روایی و پایایی پرسشنامه سبک­های فرزندپروری رابینسون…………………. 58

3-6-2-2- روایی و پایایی پرسشنامه سبک­های فرزندپروری در پژوهش حاضر…….. 59

3-7- شیوه اجرا…………………………………………………………………………………………………………… 60

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………….. 60

فصل چهارم: یافته‌ها

4-1- داده­های توصیفی…………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-آماراستنباطی…………………………………………………………………………………………………………… 63

4-2-1- سؤال اول: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در دانش ­آموزان با اختلال‌های­ یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟……………………….. 63

4-2-2- سؤال دوم: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در دختران با اختلال­های  یادگیری و  سبک­ فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟………………………………………………. 65

4-2-3- سؤال سوم: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در پسران با اختلال­های یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟…………….. 66

4-2-4- سؤال چهارم: آیا میزان مشکلات سلوک در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری به  وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش‌بینی است؟……………. 67

4-3-5- سؤال پنجم: آیا میزان مشکلات اضطراب‌خجالتی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش­بینی است؟……………. 68

4-2-6- سؤال ششم: آیا میزان مشکلات روان­تنی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش‌بینی است؟………………………………………………………………………… 69

4-3-7- سؤل هفتم: آیا میزان مشکلات اجتماعی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش­بینی است؟………………………………………………………………………… 70

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1- بحث و نتیج ­گیری………………………………………………………………………………. 72

5-1-1- سؤال اوّل: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در دانش ­آموزان  با اختلال­های­ یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟……………………….. 72

5-1-2- سؤال دوّم: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در دختران با اختلال­های یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟…………………….. 75

5- 1-3- سؤال سوّم: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در پسران با اختلال­های یادگیری و سبک فرزندپروری والدین رابطه وجود دارد؟………………………….. 76

5- 1-4- سؤال چهارم: آیا میزان مشکلات سلوک در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش­بینی است؟……………. 77

5- 1-5- سؤال پنجم: آیا میزان مشکلات اضطراب­خجالتی در دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل پیش­بینی است؟…………………………………… 78

5-1-6- سؤال ششم: آیا میزان مشکلات روان­تنی در دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله  انواع سبک­های فرزندپروری والدین قابل

 پیش­بینی است؟……………………………. 80

5- 1-7- سؤال هفتم: آیا میزان مشکلات اجتماعی در دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری به وسیله انواع سبک­های فرزندپروری والدین

 قابل پیش­بینی است؟…………………………………………………….. 81

5-2- خلاصه و نتیجه ­گیری نهایی………………………………………………. 83

5-3- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………….. 84

5-4- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………. 84

5-5- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………… 85

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 86

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………….. 92

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی مشکلات رفتاری دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین آنها بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه والدین دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری بود که فرزندان­شان در سال تحصیلی 92-1391 در مراکز ویژه اختلال­های یادگیری شهر شیراز به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از والدین دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری شهر شیراز بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین و پرسشنامه سبک­های فرزندپروری رابینسون، ماندلکو، السن و هارت استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آماری همبستگی و رگرسیون چند­گانه استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سبک­ فرزندپروری استبدادی و سهل­گیرانه والدین با مشکلات رفتاری(مشکلات سلوک، اضطراب­خجالتی، روان­تنی و مشکلات اجتماعی) دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین سبک فرزندپروری اقتداری با مشکلات رفتاری دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری همبستگی معناداری مشاهده نشد. همچنین تحلیل­ رگرسیون چندگانه برای پیش­بینی مشکلات رفتاری دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری نشان داد که سبک فرزندپروری سهل­گیرانه مهم­ترین پیش­بینی­کننده مشکلات رفتاری در این دانش­آموزان است. با توجه به یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که اگر به والدین دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری آموزش داده شود که از سبک­های فرزندپروری استبدادی و سهل­گیرانه استفاده نکنند، مشکلات رفتاری فرزندان آنها کاهش خواهد یافت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید