پایان نامه پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه ­های حقیقی با­‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید


فهرست

عنوان                                                                     صفحه

چکیده

فصل اول:  داروی پنتوپرازول

  • پنتوپرازول                                                                                          2
  • دارو های مهارکننده پمپ پروتون                2                                                               

1-2-1 توضیحات دارو                                                                                     2

1-2-2 مکانیسم اثرپنتوپرازول                                                                             3

1-2-3 مصرف در دوران بارداری و شیر دهی                                                           3

1-2-4 اشکال دارویی پنتوپرازول                                                                         3

1-2-5 تداخل دارویی                                                                                      3

1-2-6 عوارض جانبی                                                                                      4

1-2-7 ساختار، نام آیوپاک و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پنتوپرازول               4

  • تاریخچه برخی از اندازه گیری هایی که روی داروی پنتوپرازول صورت گرفته است 5

فصل دوم :نانوذرات مغناطیسی و استخراج فاز جامد

مقدمه ای بر فناوری نانو                                                                13

2-1 نانوذرات مغناطیسی                                                                                  14

2-2 مزایای نانو ذرات مغناطیسی                                                                        15

2-3 کاربرد های نانو ذرات مغناطیسی اکسید اهن                                                    16

2-4 استخراج با نانو ذرات به عنوان فاز جامد                                                         17

2-5 اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی                                                                 18

2-5-1 پوشش دهی پلیمری                                                                              19

2-5-2 پوشش های معدنی                                                                               19

2-5-3 پوشش دهی سورفکتانت ها                                                                     19                                                                  

2-6 سورفکتانت ها                                                                                        20

2-7 دسته بندی سورفکتانت ها                                                                      21

2-8 طبقه بندی سورفکتانت ها بر اساس نوع یون                                                21

2-8-1 سورفکتانت های یونی                                                                     22

2-8-1-1 سورفکتانت های کاتیونی                                                              22

2-8-1-2 سورفکتانت های آنیونی                                                               23

2-8-1-3 سورفکتانت های آمفوتریک                                                            25

2-8-2 سورفکتانت های غیر یونی                                                                 26

2-9 خواص سورفکتانت ها                                                                         27

2-10 کاربرد سورفکتانت ها                                                                       28

2-11 ستیل تری متیل آمونیوم برماید(CTAB)                                                  28

2-12 نانوذرات مغناتیسی Fe3O4                                                                 29

2-13 روش های سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن                                           30

2-13-1 روش سل-ژل                                                                               31

2-13-2 روش هم رسوبی                                                                            32

2-13-3 روش ریز امولسیون                                                                         32

2-14 روش های مشخصه یابی نانو ذرات                                                           33

2-14-1 روش های پرتو ایکس                                                                     34

2-14-1-1 پراش پرتو X (XRD)                                                                 34

2-14-1-1-1 مزایای پرتو ایکس(XRD)                                                        35

2-14-1-1-2 معایب پرتو ایکس(XRD)                                                         35

2-14-1-1-3 کاربرد های پرتو ایکس(XRD)                                                   35

2-14-2 میکروسکوپ الکترونی                                                                     36

2-14-2-1 میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)                                             36

2-14-2-1-1 اجزائی دستگاه SEM                                                              39

2-14-3 میکروسکوپ پروبی روبشی                                                               39

2-14-4 روش های اندازه گیری خواص مغناطیسی                                               39

2-15 تاریخچه کاربرد Fe3O4                                                                 40

2-16 مقدمه ای بر استخراج فاز جامد                                                               42

2-17 تاریخچه استخراج فاز جامد                                                                   43

2-18 مقایسه ی استخراج فاز جامد با استخراج مایع-مایع                                       44

2-19 مراحل استخراج با فازجامد                                                                    45

2-20خصوصیات فاز جامد                                                                            46

2-21 انواع فاز های جامد                                                                             46

2-22 کاربرد های استخراج با فاز جامد                                                             47

2-23 عوامل موثر براستخراج فاز جامد                                                             47

2-24 خواص مطلوب ذرات جاذب در استخراج فاز جامد                                       47

2-25 انواع قالب بندی های جاذب برای استخراج فاز جامد                                     47

فصل سوم:بخش تجربی

مقدمه                                                                                                      50

3-1 مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاهی                                                     51

3-1-1 تجهیزات                                                                                        51

3-1-2 مواد شیمیایی                                                                                   51

3-2 انتخاب طول موج ماکسیمم جذبی در ناحیه UV داروی پنتوپرازول                      52

3-3 مشخصه یابی نانو ذرات اکسیدآهن                                                             53

3-3-1 تصاویر SEM نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4                                              54

3-3-2 پراش پرتوX (XRD)                                                                        57

3-4 روش کار                                                                                           59

3-4-1 اثرpH                                                                                          60

3-4-2 اثر مقدار سورفکتانت (CTAB)                                                           60

3-4-3 اثر زمان استخراج                                                                              61

3-4-4 اثر مقدار جاذب                                                                               61

3-4-5 اثر نوع حلال                                                                                   62

3-4-6 اثر مقدار حلال                                                                                62

3-4-7 اثر زمان واجذب                                                                               63

3-4-8 اثر حجم محلول                                                                               63

3-4-9 نمونه های حقیقی                                                                              64

3-4-9-1 نمونه های آب                                                                              64

3-4-9-2 نمونه ی پلاسما انسان                                                                     64

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید