پایان نامه پیش‌بینی الگوی پراکنش کفزیان مهم اقتصادی آبهای استان هرمزگان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکتـرونیکی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات(M.Sc)

 موضوع:

پیش‌بینی الگوی پراکنش کفزیان مهم اقتصادی آبهای استان هرمزگان براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با استفاده از شبکه‌های عصبی

 استاد راهنما:

دکتر تورج ولی نسب

 استادان مشاور:

دکتر فرهاد کی‌مرام و دکتر محمدعلی افشارکاظمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول- کلیات
1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2-  طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………………..5
1-3-  اکولوژی خلیج‌فارس………………………………………………………………………………………………..5
1-4-  ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….7
1-5-  قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7
1-5-1- محدوده مکانی نمونه‌برداری آبزیان………………………………………………………………….7
    1-5-2-  منطقه مورد بررسی و ایستگاههای نمونه‌برداری فیزیکی وشیمیایی آب ………………..7
1-6-  محدوده زمانی نمونه‌برداری آبزیان و آبشناسی………………………………………………………….10
1-7- سؤالات و فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………..10
1-7-1-  سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….10
1-7-2-  فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………10
1-8-  تعاریف واژه‌ها………………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم- پیشینه تحقیق، چارچوب‌ها و مبانی و مستندات
2-1- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- معرفی ده گونه ماهیان کفزی …………………………………………………………………………………….13
2-2-1- حسون معمولی  Saurida tumbil ……………………………………………………………….13
     2-2-2- حلوا سفید Pampus argenteus…………………………………………………………………14
2-2-3- حلوا سیاه Parastromateus niger …………………………………………………………..15
     2-2-4- سپر ماهیان (Rays)………………………………………………………………………………………..16
2-2-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan…………………………………………………………16
2-2-6- شوریدهOtolithes ruber…………………………………………………………………………….17
2-2-7- کوسه ماهیان Sharks…………………………………………………………………………………….18
2-2-8- گربه ماهی بزرگ  Arius thalassinus………………………………………………………….18
     2-2-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicus ………………………………………………19
     2-2-10- یال اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus  ………………………………………………….20
2-3-  شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………..21
     2-3-1- تاریخچه هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………21
     2-3-2- پرسپترون چند لایه‌ای…………………………………………………………………………………….22
فصل سوم: مواد و روش‌ها و روش اجرای تحقیق
3-1- ابزار و روشها…………………………………………………………………………………………………………..25
     3-1-1- ابـزار و تجهیـزات………………………………………………………………………………………….25
3-1-1-1- تجهیزات موجود در شناور ……………………………………………………………………..25
3-2- روش کار………………………………………………………………………………………………………………..27
    3ـ2ـ1ـ منطقه مورد بررسی و تعیین ایستگاه‌های نمونه‌برداری…………………………………………….27
3-3- روش نمونه‌برداری……………………………………………………………………………………………….29
     3-3-1ـ روش محاسبـه میـزان CPUA و تـوده زنـده……………………………………………………33
     3-3-2- روش اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب…………………………………………..34
3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….35
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1-  عمق ایستگاه‌های نمونه‌برداری آب……………………………………………………………………….39
4-2- توزیع عمودی و افقی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب ……………………………………………..39
     4-2-1- دمای آب………………………………………………………………………………………………………40
     4-2-2- هدایت الکتریکی…………………………………………………………………………………………….41
     4-2-3- شوری…………………………………………………………………………………………………………..43
     4-2-4- چگالی………………………………………………………………………………………………………….45
     4-2-5- اکسیژن محلول……………………………………………………………………………………………….46
     4-2-6- pH………………………………………………………………………………………………………………48
     4-2-7- کلروفیلa………………………………………………………………………………………………………49
     4-2-8- کدورت…………………………………………………………………………………………………………50
4-3-  میزان CPUA و توده زنده کل آبزیان ترال کف در خلیج‌فارس و دریای عمان……………….54
     4-3-1- میزان CPUA سال 1387…………………………………………………………………………………54
     4-3-2- میزان توده زنده سال 1387………………………………………………………………………………56
     4-3-3- میزان CPUA سال 1388…………………………………………………………………………………59
     4-3-4- میزان توده زنده سال 1388………………………………………………………………………………61
4-4- توده زنده، CPUA و پراکنش آبزیان به تفکیک گونه، سالهای 1387 و 1388………………….63
     4-4-1- حسون معمولیSaurida tumbil ………………………………………………………………….63
          4-4-1-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………64
     4-4-2- حلوا سفید Pampus argenteus ……………………………………………………………….66
          4-4-2-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………68
     4-4-3- حلوا سیاه Parastromateus niger……………………………………………………………69
         4-4-3-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..71
     4-4-4- سپر ماهیانRays  ………………………………………………………………………………………….72
         4-4-4-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..74
     4-4-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan  ……………………………………………………….75
         4-4-5-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..77
     4-4-6- شوریده  Otolithes ruber…………………………………………………………………………..78
        
4-4-6-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..
80
     4-4-7- کوسه ماهیان  Sharks …………………………………………………………………………………..81
         4-4-7-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..83
     4-4-8- گربه ماهی بزرگ  Arius thalassinus …………………………………………………………84
         4-4-8-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..86
     4-4-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicas………………………………………………..87
         4-4-9-1- تحلیل شبکه عصبی………………………………………………………………………………..89
     4-4-10- یال‌اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus…………………………………………………..90
         4-4-10-1- تحلیل شبکه عصبی……………………………………………………………………………..92
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب …………………………………………………………………………….95
     5-1-1- دمای آب ……………………………………………………………………………………………………..95
     5-1-2- هدایت الکتریکی …………………………………………………………………………………………..97
     5-1-3- شوری ………………………………………………………………………………………………………….98
     5-1-4- چگالی………………………………………………………………………………………………………….100
     5-1-5- اکسیژن ………………………………………………………………………………………………………..102
     5-1-6- pH………………………………………………………………………………………………………………103
     5-1-7- کلروفیل a…………………………………………………………………………………………………….104
     5-1-8- کدورت ……………………………………………………………………………………………………….106
5-2- توده زنده، CPUA و پراکنش آبزیان به تفکیک گونه، سال‌های 1387 و 1388………………….107
     5-2-1-  حسون معمولیSaurida tumbil …………………………………………………………………107
    5-2-2- حلوا سفید Pampus argenteus ………………………………………………………………….108
    5-2-3- حلوا سیاه Parastromateus niger………………………………………………………………109
    5-2-4- سپر ماهیانRays  ……………………………………………………………………………………………111
    5-2-5- سنگسر معمولیPomadasys kaakan  …………………………………………………………112
    5-2-6- شوریده  Otolithes ruber…………………………………………………………………………….112
    5-2-7- کوسه ماهیان  Sharks …………………………………………………………………………………….113
    5-2-8- گربه ماهی بزرگ  Arius thalassinus …………………………………………………………..114
    5-2-9- گوازیم دم رشته‌ای Nemipterus japonicas………………………………………………….116
    5-2-10- یال‌اسبی سربزرگ Trichiurus lepturus……………………………………………………117
پیشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………………………..119
منابع:…………………………………………………………………………………………………………………………………120
پیوست‌ها:………………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده

به منظور بررسی و پیش‌بینی الگوی پراکنش کفزیان مهم اقتصادی، داده‌های صید 10 گونه شامل:  1- حسون معمولی(Saurida tumbil) 2- حلوا سفید (Pampus argenteus)  3- حلوا سیاه (Parastromateus niger) 4- سپر ماهیان[1] (Rays) 5- سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) 6- شوریده (Otolithes ruber)  7- کوسه ماهیان1 (Sharks) 8- گربه ماهی بزرگ (Arius thalassinus) 9- گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) و 10- یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus)  مربوط به سال‌های 1387 و 1388 در حوزه آبهای استان هرمزگان مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفتند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید