پایان نامه پیشبینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

پیش‌بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان

استاد راهنما:

دکتر نوراله محمدی

فهرست مطالب:

– فصل اول: مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-3-1- هدف کلی.. 6

1-3-2- اهداف جزئی.. 6

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 9

1-6- فرضیه های  تحقیق.. 10

1-7- تعاریف متغیرها 10

1-7-1- تعاریف نظری متغیرها 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 10

2- فصل دوم: پیشینه پژوهش… 12

2-1- مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1-1- مقدمه. 13

2-1-2- افسردگی.. 13

2-1-2-1- افسردگی چیست.. 13

2-1-2-2- اصطلاح افسردگی.. 13

2-1-2-3- ملاکهای تشخیصی حملهافسردگی اساسی DSMIV. 14

2-1-2-4- نشانه های افسردگی.. 16

2-1-2-5- طبقه بندی.. 20

2-1-2-6- شیوع. 20

2-1-2-7- نظریه های افسردگی.. 22

2-1-2-7-1- عوامل بیولوژیک 22

2-1-2-7-2- نظریه های روانکاوی.. 24

2-1-2-7-3- رویکرد شناختی بک.. 26

2-1-2-7-4- نظریه درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس) 29

2-1-2-7-5- نظریه های یادگیری.. 29

2-1-2-7-6- رویکرد پردازش اطلاعات.. 31

2-1-2-7-7- نظریه اسناد. 31

2-1-2-8-7- تفاوت افسردگی کودکان وبزرگسالان. 32

2-1-3- فراشناخت.. 34

2-1-3-1- تعریف فراشناخت.. 35

2-1-3-2- مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی.. 36

2-1-3-3- متغیرهای فراشناخت از دیدگاه ولز. 38

2-1-3-4- نظریه بروئر. 44

2-1-4- افکار ناکارآمد. 46

2-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان. 52

2-2-1- پیشینه پژوهش ها در داخل کشور 52

2-2-2- پیشینه پژوهش ها در خارج کشور 57

2-3- جمع بندی.. 62

3- فصل سوم: روش پژوهش… 68

3-1- مقدمه. 69

3-2- نوع تحقیق.. 69

3-2- قلمرو تحقیق.. 69

3-4- جامعه آماری.. 69

3-5- نمونه و روش نمونه­گیری.. 69

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها  و روایی و پایایی آنها 70

3-6-1- مقیاس نگرش های ناکارآمد. 70

3-6-2- مقیاس فراشناخت کودکان. 70

3-6-3- مقیاس خودسنجی افسردگی.. 71

3-7- روش جمع آوری دادها 72

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 72

4- فصل چهارم: نتایج. 7

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید