پایان نامه پیشبینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان


دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

پیش‌بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان

استاد راهنما:

دکتر نوراله محمدی

فهرست مطالب:

– فصل اول: مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-3-1- هدف کلی.. 6

1-3-2- اهداف جزئی.. 6

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 9

1-6- فرضیه های  تحقیق.. 10

1-7- تعاریف متغیرها 10

1-7-1- تعاریف نظری متغیرها 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 10

2- فصل دوم: پیشینه پژوهش… 12

2-1- مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1-1- مقدمه. 13

2-1-2- افسردگی.. 13

2-1-2-1- افسردگی چیست.. 13

2-1-2-2- اصطلاح افسردگی.. 13

2-1-2-3- ملاکهای تشخیصی حملهافسردگی اساسی DSMIV. 14

2-1-2-4- نشانه های افسردگی.. 16

2-1-2-5- طبقه بندی.. 20

2-1-2-6- شیوع. 20

2-1-2-7- نظریه های افسردگی.. 22

2-1-2-7-1- عوامل بیولوژیک 22

2-1-2-7-2- نظریه های روانکاوی.. 24

2-1-2-7-3- رویکرد شناختی بک.. 26

2-1-2-7-4- نظریه درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس) 29

2-1-2-7-5- نظریه های یادگیری.. 29

2-1-2-7-6- رویکرد پردازش اطلاعات.. 31

2-1-2-7-7- نظریه اسناد. 31

2-1-2-8-7- تفاوت افسردگی کودکان وبزرگسالان. 32

2-1-3- فراشناخت.. 34

2-1-3-1- تعریف فراشناخت.. 35

2-1-3-2- مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی.. 36

2-1-3-3- متغیرهای فراشناخت از دیدگاه ولز. 38

2-1-3-4- نظریه بروئر. 44

2-1-4- افکار ناکارآمد. 46

2-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان. 52

2-2-1- پیشینه پژوهش ها در داخل کشور 52

2-2-2- پیشینه پژوهش ها در خارج کشور 57

2-3- جمع بندی.. 62

3- فصل سوم: روش پژوهش… 68

3-1- مقدمه. 69

3-2- نوع تحقیق.. 69

3-2- قلمرو تحقیق.. 69

3-4- جامعه آماری.. 69

3-5- نمونه و روش نمونه­گیری.. 69

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها  و روایی و پایایی آنها 70

3-6-1- مقیاس نگرش های ناکارآمد. 70

3-6-2- مقیاس فراشناخت کودکان. 70

3-6-3- مقیاس خودسنجی افسردگی.. 71

3-7- روش جمع آوری دادها 72

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 72

4- فصل چهارم: نتایج. 7

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید