پایان نامه پیش¬بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه¬های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A)

عنوان:

پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

استاد راهنما:

دکتر محمد ابراهیم مداحی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1- کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله…………………. ……………………………………………….2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1 -3-هدف‌های تحقیق.. 10

1-4-فرضیه‌های تحقیق.. 11

1-5-تعاریف عملیاتی.. 11

1-5-1-اضطراب اجتماعی……… 11

1-5-2-حساسیت اضطرابی  12

1-5-3-عدم تحمل بلاتکلیفی.. 12

1-5-4-ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل 2-  مروری بر پیشینه­های نظری و پژوهشی

2-1-مقدمه……………….. 15

2-2-مروری بر تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی.. 15

2-3-تعریف و ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی.. 18

2-3-1-انواع اختلال اضطراب اجتماعی.. 20

2-3-2-پیوستار اضطراب اجتماعی.. 21

2-3-3-همبودی اختلال اضطراب اجتماعی با سایر اختلالات روانپزشکی.. 22

2-3-4-اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی.. 23

2-3-5-شیوع……………  24

2-4-تفاوت­های جنسیتی و بین فرهنگی.. 25

2-5-پیامدهای اختلال اضطراب اجتماعی.. 27

2-6-سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 28

2-6-1-عوامل ژنتیکی…………………. 28

2-6-2-عوامل شناختی……………  29

2-6-3-نقص مهارت‌های اجتماعی.. 30

2-6-4-عوامل محیطی…………….  33

2-6-4-1-تعامل والد/ کودک…………. 33

2-6-4-2-تجارب اجتماعی ناخوشایند. 34

2-7-آسیب­شناسی شناختی اختلال اضطراب اجتماعی.. 36

2-8-مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 38

2-8-1-مدل کلارک و ولز  (1995) 38

2-8-2-مدل رپی و هیمبرگ (1997) 39

2-8-3-مدل بارلو و هافمن (2002) 40

2-8-4-مدل رپی و اسپنس(2004) 41

2-8-5-مدل جامع و خاص اختلال اضطراب اجتماعی؛ هافمن(2007) 43

2-8-6-مدل کیمبرل برای اختلال اضطراب اجتماعی تعمیم یافته (2008) 45

2-8-7-مدل شناختی اختلال اضطراب اجتماعی کلارک و بک (2010) 46

2-9-حساسیت اضطرابی.. 49

2-10-عدم تحمل بلاتکلیفی.. 52

2-11-ذهن آگاهی……….  55

2-12-پیشینه پژوهشی.. 59

فصل 3-  فرآیند روش­شناختی پژوهش

3-1-مقدمه……………….. 69

3-2-نوع تحقیق………………………… 69

3-3-آزمودنی‌ها………………….. 69

3-3-1-جامعه پژوهش………… 69

3-3-2-نمونه و روش نمونه­گیری.. 69

3-4-ابزارهای تحقیق  71

3-4-1-مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN) 71

3-4-2-شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R) 72

3-4-3-مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) 73

3-4-4-پرسشنامه ذهن آگاهی(FFMQ) 74

3-5-شیوه انجام تحقیق.. 75

3-6-شیوه تحلیل داده­ها 76

فصل 4-  نتایج پژوهش

4-1-مقدمه………………. 78

4-2-یافته­های توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها 78

4-3-یافته­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 80

4-4-بررسی فرضیه­های پژوهش… 84

4-4-1-فرضیه اول…………………………….. 84

4-4-2-فرضیه دوم……………… 84

4-4-3-فرضیه سوم……………………… 84

4-4-4-فرضیه چهارم………….. 84

4-4-5-فرضیه پنجم…………  84

4-5-نتایج تکمیلی مربوط به یافته­های پژوهش… 92

4-5-1-همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی……..  92

4-5-2-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی) و اضطراب اجتماعی (کل دانشجویان) 94

4-5-3-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی (دانشجویان پسر) 96

4-5-4-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی(دانشجویان دختر) 98

4-5-5-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش… 100

4-5-6-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای پژوهش…. … 101

فصل 5-  بحث و نتیجه‌گیری

5-1-مقدمه……………. 104

5-2-خلاصه نتایج….  106

5-3-بحث و نتایج….  106

5-4-جمع‌بندی……..  117

5-5-محدودیت‌ها…. 118

5-6-پیشنهادات…….. 119

5-6-1-پیشنهادات پژوهشی…………  119

5-6-2-پیشنهادات کاربردی  119

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..120

پیوست­ها

پیوست الف. پرسشنامه حساسیت اضطرابی………………………………………………………………………………133

پیوست ب. پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی……………………………………………………………………………..135

پیوست ج. پرسشنامه ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………137

پیوست د. پرسشنامه اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………………141

 

فهرست جداول
جدول 3-1 اطلاعات مربوط به جامعه و تعداد نمونه ارائه شده…………………………………………………….70

جدول 4-1 توزیع گروه نمونه براساس جنسیت………………………………………………………………………….79

جدول 4-2 توزیع گروه نمونه براساس سن……………………………………………………………………………….79

جدول 4-3 توزیع گروه نمونه براساس دانشکده محل تحصیل……………………………………………………..79

جدول 4-4 توزیع گروه نمونه براساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………80

جدول 4-5 توزیع گروه نمونه براساس مقطع تحصیلی………………………………………………………………..80

جدول 4-6  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان………………………….81

جدول 4-7  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در پسران………………………………………82

جدول 4- 8 شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دختران…………………………………….83

جدول 4-9 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان……………………………………….85

جدول 4-10 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر……………………………………85

جدول 4-11 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر…………………………………..85

جدول 4-12 خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………86

جدول 4-13 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در کل دانشجویان……………………………………………………………………………………………………………………………..86

جدول4-14 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….88

جدول 4-16 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………….88

جدول4-17 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………….89

جدول 4-18 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….90

جدول 4-19 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول 4-20 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………..91

جدول 4-21 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های حساسیت اضطرابی…………………………92

جدول 4-22 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های عدم تحمل بلاتکلیفی……………………..93

جدول 4-23 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های ذهن آگاهی……………………………………93

جدول4-24 خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………..94

جدول4-25 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول4-26 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس خرده­ مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در کل دانشجویان…………………………………..95

جدول 4-27  خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………..96

جدول4-28 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..96

جدول4-29 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده­ مقیاس­های مربوط به  متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر………………………………….97

جدول 4-30 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….98

جدول4-31 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..98

جدول4-32 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده ­مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر………………………………………………99

جدول4-33 مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….100

جدول 4-34 مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاس­های مربوط به متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………101

چکیده

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر قرآن و روایات
پایان نامه بهینه سازی فرآیند خشک کردن حلقه های پیاز با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ و مایکروویو
پایان نامه نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری ...
پایان نامه ارشد بررسی رابطه الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها
پایان نامه رابطه میان قابلیت اطمینان در شعب بانک اقتصاد نوین و رضایتمندی مشتریان