پایان نامه پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

دانشگاه هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته ارتباط تصویری

پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی

(دوشه، همیان،میر ملاس، تیمره)

استاد راهنما:

دکتر یعقوب آژند

استاد مشاور:

مصطفی اسد اللهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..ک

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….ل

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………..1

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن………………………………………………………………………2

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………3

1-4 – سوالات و فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..3

1-5 – چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

1-6 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5

1-7 – پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………..5

1- 8 -روش گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..6

1-9 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………6

1-10- منابع پژوهش……………………………………………………………………………………………6

1-11- واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………6

فصل دوم: پیشینه

2-1- مقدمه ای بر هنر صخره ای………………………………………………………………………7

2-2- پیشینه پژوهش در سنگ نگاره های غاری و صخره ای در جهان………………………………..14

2-3- پژوهش در سطح غار های آفریقا و استرالیا………………………………………………………………..16

2-4- پژوهش در سطح غارهای اروپا……………………………………………………………..19

2-5 – پیشینه سنگ نگاره های مناطق مختلف آسیای میانه (مرکزی)……………………………………25

2-6- پیشینه پژوهش و پراکندگی سنگ نگاره ها در ایران…………………………………………………….31

فصل سوم: معرفی مناطق و شرح نقوش

3-1- موقعیت استان لرستان…………………………………………………………………………..39

3-2- شرح، موضوع، اندازه و رنگ نقوش……………………………………………………………………………41

3-2-1- دوشه………………………………………………………………………………………….41

3-2-2- شرح نقاشی ها و اندازه نقوش در غار دوشه…………………………………………………………42

3-2-3- همیان………………………………………………………………………………………………53

3-2-4 – شرح نقاشی های همیان در کوه «کیزه»………………………………………………………………..54

3-2-5- نقاشی های جنوب تنگه «چالگه شله»……………………………………………………………………..57

3-2-6 – میرملاس …………………………………………………………………………………….58

3-2-7 – شرح نقاشی های غار جنوبی دره میرملاس…………………………………………………………..59

3-2-8 – نقاشی های قسمت شمالی تنگه میرملاس…………………………………………………………63

3-3 – معرفی منطقه تیمره…………………………………………………………………………..66

3-3-1- معرفی محل نگاره ها…………………………………………………………………………….67

3-3-2- شرح نقوش سنگ نگاره های تیمره…………………………………………………………………………70

3-4- ملاک انتخاب منطقه برای نگارگری……………………………………………………………………………83

3-5- مقایسه غار های لرستان با غارهای اروپا…………………………………………………………………..84

3-6- مقایسه سنگ نگاره تیمره با سنگ نگاره های دیگر نقاط دنیا……………………………………….87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نقوش

4-1- موضوع نگاره های منطقه ی لرستان………………………………………………………………………….92

4-1-1- نقوش جانوران…………………………………………………………………………………..92

4-1-2- ابزارها ………………………………………………………………………………………93

4-1-3- نقوش گیاهی……………………………………………………………………………….95

4-1-4- تصاویر ناشناخته…………………………………………………………………………………95

4-2- موضوع نگاره های تیمره…………………………………………………………………….95

4-2-1- نقوش جانوران…………………………………………………………………………………….95

4-2-2 پستانداران وحشی………………………………………………………………………95

4-2-3- پرندگان…………………………………………………………………………………………97

4-2-4 -جانوران اهلی……………………………………………………………………………………98

4-2-5- ابزارها……………………………………………………………………………………………..100

4-2-6 چند صحنه کمیاب………………………………………………………………………………….101

4-2-7 نمادها………………………………………………………………………………………104

فصل پنجم: هویت نقوش

5-1- هویت نگارگران……………………………………………………………………………………………………….116

5-2- هدف نگارگران…………………………………………………………………………………………………………116

5-3- تاریخگذاری نسبی سنگ نگاره ها……………………………………………………………………………..121

فصل ششم: مفهوم نقوش

6-1- نماد…………………………………………………………………………………………………127

6-2- نماد و اسطوره………………………………………………………………………………….. 130

6-3- جایگاه حیوانات در اساطیر……………………………………………………………………………………….132

6-3-1- بز و بز کوهی……………………………………………………………………………….134

6-3-2- قوچ……………………………………………………………………………………………….138

6-3-3- اسب…………………………………………………………………………………………139

6-3-4- شتر……………………………………………………………………………………………..141

6-3-5- گاو نر…………………………………………………………………………………………………………………..143

6-3-6- سگ……………………………………………………………………………………………………………………..143

6-3-7- خرگوش………………………………………………………………………………………………………………144

6-3-8- پرنده……………………………………………………………………………………………………………………146

6-3-9- مار ……………………………………………………………………………………………………………………..147

6-3-10- آهو……………………………………………………………………………………………………………………150

6-3-11- شیر………………………………………………………………………………………………………………….150

6-3-12- گراز………………………………………………………………………………………………………………….153

6-3-13- شغال………………………………………………………………………………………………………………..154

6-3-14- گوزن……………………………………………………………………………………………………………….155

6-3-15- روباه…………………………………………………………………………………………………………………156

6-3-16- گرگ………………………………………………………………………………………………………………….156

6-3-17- پلنگ………………………………………………………………………………………………………………….157

6-3-18- ببر……………………………………………………………………………………………………………………158

6-4- مفهوم دیگر نقوش موجود در صخر نگاری ها…………………………………………………………159

6-4-1- شا خه درخت…………………………………………………………………………………………………….159

6-4-2- زن………………………………………………………………………………………………………………………160

6-4-3- دایره…………………………………………………………………………………………………………………..160

6-4-4- مثلث……………………………………………………………………………………………………………………162

6-4-5- مربع……………………………………………………………………………………………………………………164

فصل هفتم: تجزیه و تحلیل ساختاری نقوش به منظوراستفاده گرافیکی

7-1- طبقه بندی و تجزیه و تحلیل ساختاری نقوش انسانی……………………………………………. 170

7-2- طبقه بندی وتجزیه و تحلیل ساختاری نقوش جانوری……………………………………………..175

7-3- طبقه بندی و گونه شناسی نقوش هندسی و نمادین………………………………………………..189

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………194

منابع ومأخذ فارسی………………………………………………………………………………………………..

منابع و مأخذ لاتین………………………………………………………………………………………….

چکیده

لرستان و تیمره از جمله مناطق بسیار غنی هنر صخره نگاری در ایران هستند که مجموعه های فراوانی از آنها شناسایی شده است. تاکنون هیچ گونه تجزیه و تحلیلی از نظر گرافیکی و مفهومی روی این نقوش انجام نشده است.

از جمله مهمترین مواردی که ذهن پژوهنده را درگیر کرده است: انگیزه برای ثبت نقوش، هویت نگارگران، قدمت نگاره ها، مفهوم نقوش، و قابلیت استفاده از این نگاره ها در هنر امروز به خصوص ارتباط تصویری، می باشند.

بنابراین در جستجوی یافتن سوالات و فرضیه های مطرح شده، با مراجعه به کتابخانه و منابع موجود جهت بررسی نقوش، تحقیق میدانی را آغاز نموده و با سفر به برخی از مناطق مورد مطالعه، تهیه عکس، طراحی نقوش و گفتگو با اساتید صاحب نظر به بررسی و تجزیه و تحلیل ساختاری و محتوایی نقوش پرداختم.جداولی به منظور تفکیک نگاره ها از جهات مختلف ارائه شده است.

واژگان کلیدی: دوشه، همیان، میرملاس، تیمره، صخره نگاری_ ارتباط تصویری

مقدمه

هنر صخره ای(Rock art) دارای ابعاد جغرافیایی وسیعی می باشد و در بسیاری از نقاط دنیا بدست آمده است. این هنر از نظر زمانی ، از دوران پیش از تاریخ (پارینه سنگی ، نوسنگی ، برنز )، تاریخی تا سده های جدید را در بر می گیرد و از بدوی ترین هنرهای انسانی محسوب می گردد. هنر صخره ای یک مفهوم عام بوده و کار بر روی سنگ به عنوان بستر و وسیله ای برای انتقال مفاهیم و پیام ها و … را در بر می گیرد. یکی از جنبه های مختلف خاص این هنر، سنگ نگاره است. در واقع سنگ نگاره از عمومی ترین و در عین حال پیچیده ترین جلوه های هنر صخره

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید