پایان نامه پلی (آمید-اتر) های آروماتیک جدید فلوئوردار سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول و حل پذیری و گرماتابی و بلورینگی


دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد

شیمی گرایش آلی

عنوان:

پلی(آمید-اتر)های آروماتیک جدید فلوئوردار: سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول، حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

استاد راهنما :

دکتر حسین بهنیافر

استاد مشاور:

دکتر آقاپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………….1    

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول : کلیات و مروری بر پژوهش‌های اخیر

1-1-پلی‌آمیدهای آروماتیک با عملکرد بالا………………………………………………………………3

1-2-پلی‌آمیدهای آروماتیک تجاری………………………………………………………………………..4

1-3-عوامل موثر در بهبود فرایندپذیری پلی‌آمیدها……………………………………………………….7

1-4-کاربرد پلی‌آمیدهای آروماتیک………………………………………………………………………11

1-5-روش های سنتز پلی‌آمیدهای آروماتیک…………………………………………………………..13

1-5-1- سنتز در محلول‌های با دمای پایین……………………………………………………………..13

1-5-2- سنتز در محلول‌های با دمای بالا……………………………………………………………….16

1-5-3- روش های دیگر پلیمریزاسیون…………………………………………………………………..19

1-6- مروری بر پژوهش های اخیر……………………………………………………………………….20

1-6-1- پلی‌آمیدهای آروماتیک حاوی گروههای CF3 …………………………………………………

1-6-2- پلی‌آمیدهای آروماتیک حاوی گروههای نفتالن……………………………………………….38

1-7-هدف پژوهش جاری………………………………………………………………………………….44

فصل دوم: فصل تجربی

2-1- مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………..45

2-2- دستگاهوری………………………………………………………………………………………….45

2-3- سنتز مونومر…………………………………………………………………………………………46

  2-3-1- سنتز 5،1- ‌بیس‌(2-نیترو-4-تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BNFPN)……………………46

  2-3-2- سنتز 5،1- ‌بیس‌(2-آمینو-4-تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BAFPN)……………………47

2-4- سنتز پلی‌(آمید-اتر)ها………………………………………………………………………………48

2-5- تعیین حل پذیری پلیمرها……………………………………………………………………………48

2-6- تعیین گرانروی درونی محلول پلیمرها…………………………………………………………49

2-7- سایر آنالیزها……………………………………………………………………………………….49

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- سنتز مونومر………………………………………………………………………………………..50

  3-1-1- سنتز5،1- بیس( 2- نیترو-‌4-‌تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BNFPN)………………….50

  3-1-2- سنتز5،1- بیس(2- آمینو-4-‌تری‌فلوئورومتیل‌فنوکسی)نفتالن(BAFPN)…………………..54

3-2- سنتز پلی(آمید-اتر)ها…………………………………………………………………………….59

3-3- بررسی برخی خواص پلیمرها…………………………………………………………………….64

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..70

پیوست…………………………………………………………………………………………………..71

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..74

چکیده:

دسته‌ی جدیدی از پلی(آمید-اتر)های فلوئوردار کاملا آروماتیک، بوسیله پلیمریزاسیون تراکمی مستقیم یک دی آمین بر پایه نفتالن به نام 5,1- بیس(2-آمینو-4-تری­فلوئورومتیل­فنوکسی)نفتالن (BAFPN) با چهار دی اسید مختلف شامل ترفتالیک اسید(TPA)، ایزوفتالیک اسید (IPA)، 2،5-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید(2,5-PDA)  و 6،2-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید (2,6-PDA) با موفقیت سنتز شدند و تاثیر حضور گروههای فلوئوردار CF3 و حلقه های صلب نفتالن بر خواص پلیمرها از قبیل حل پذیری، بلورینگی و پایداری گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مونومر و پلیمرهای سنتز شده توسط طیف سنجی FT-IR و NMR بررسی و تایید شدند. میزان بلورینگی پلیمرها با مطالعاتXRD  بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد گروههای CF3 متصل به زنجیره ها نظم ساختاری پلیمرها را به مقدار زیادی مختل کرده و منجر به کاهش بلورینگی شده است. همچنین پلیمرها از حل پذیری خوبی در حلال های آلی برخوردار بودند. بررسی مورفولوژی پلیمرها بوسیله تصاویر SEM به وضوح نشان داد که ساختار ماکرومولکولها به صورت میکروپلیت بودند. ترموگرام TGA پلیمرBAFPN/2,6-PDA  ، نشان داد که این پلی(آمید-اتر) دارای پایداری گرمایی بسیار خوبی است. همچنین مقدار Tg این پلیمر نیز با استفاده از نمودار DSC تعیین و مشخص شد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید