پایان نامه پروژه پایان تحصیلی کارتوگرافی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

مقدمه اي بر جنراليزاسيون

ما در دنياي پيرامون خود مي توانيم بي نهايت اطلاعات شامل عوارض و پديده هاي جغرافيايي مشاهده كنيم. بخشي از اين عوارض و پديده ها به طور مستقيم قابل رويت بوده و بخشي ديگر از آنها مستقيما قابل مشاهده نبوده بلكه به صورت غير مستقيم و با استفاده از روش هاي خاص، قابل درك هستند. چنانچه بخواهيم به تمامي اين اطلاعات و يا قسمتي از آنها را روي نقشه نمايش دهيم نمايش تمام جزئيات مربوط به اين اطلاعات روي نقشه امكان پذير نخواهد بود. زيرا ما محدود به يك سري شروط و قيود در تهيه نقشه مي باشيم كه مهمترين آن صحيح بودن، خوانا و گويا بودن نقشه است. بنابراين بايد تصميم گرفت چه چيزي را لازم است نمايش دهيم و چه چيزي بايد حذف شود اين انتخاب به عبارت ساده جنراليزه ناميده مي شود.

به عبارت ديگر مي توان عمل جنراليزه را به صورت زير تعريف نمود.
(Keates 1989, p.38):

جنراليزه عبارت است از تحديد و انتخاب عوارض و اطلاعات نقشه مبنا براي حفظ گويايي و خوانايي نقشه مشتقه:

در فرايند جنراليزه خونايي و گويايي نقشه عامل اصلي كنترل مي باشد. هر چه فضائي كه براي نمايش اطلاعات در روي نقشه وجود دارد بيسشتر باشد اين عامل كنترل تاثير كمتري خواهد داشت. بنابراين مي توان به وضوح گفت كه جنراليزه كردن اطلاعات مستقيما با مقياس نقشه ارتباط دارد. هر چه مقياس نقشه كوچكتر باشد جهت حفظ خوانايي و گويايي نقشه مجبور به جنراليزه بيشتر جزئيات عوارض و اطلاعات مي باشيم. براي اينكه عمل جنراليزه به نحو احسن انجام پذيرد، به گونه اي كه خوانايي و گويايي نقشه حفظ شود علاوه بر رعايت قواعد و اصول كارتوگرافي دانش و تجربه كارتوگرافي نيز لازم و ضروري مي باشد.

بسياري از افراد به دليل عدم اطلاع از علم كارتوگرافي جنراليزه را تنها حذف اطلاعات مي دانند در صورتي كه جنراليزه تنها شامل حذف اطلاعات نبوده و خود در برگيرنده موارد ذيل مي باشد:

  • از آنجائي كه نقشه تصوير خلاصه شده اي از سطح زمين در مقايس كوچكتر مي‌باشد لذا به دليل كافي نبودن فضاي خالي امكان نمايش همه عوارض موجود در روي سطح زمين وجود ندارد. لذا مي بايست عوارض مناسب با هدف و موضوع نقشه را انتخاب نمود (انتخاب). پس از انتخاب اين عوارض به منظور جلوگيري از شلوغي نقشه و همچنين خوانايي و گويايي نقشه تعدادي از عوارض حذف مي گردند (حذف).
  • به علاوه به دليل اينكه با توجه به مقياس نمي توان توامي جزئيات عوارض را نمايش داد، لذا لازم است تا عوارض بر روي نقشه به صورت ساده شده نمايش داده شود. بگونه اي كه اولا خصوصيت و شكل اصلي عارضه و ثانيا تعادل و هم آهنگي بين عوارض مجاور حفظ شود (ساده كردن).
  • هنگامي كه دسته‌اي از عوارض مشابه با فاصله كمي در كنار هم قرار گرفته باشند مي توان اين فاصله ها را با يكي كردن عوارض به صورت ساده تر نمايش داد (تركيب).
  • برخي از عوارض در اثر كوچك شدن مقياس وضوح و اهميت خود را از دست مي دهند. برا ياينكه اين عوارض اهميت خود را به دست آورند لازم است تا اين عوارض بزرگتر از اندازه واقعي خود نمايش داده شوند. (بزرگنمايي) اين عمل بر روي عوارض مجاور نيز اثر گذاشته و جهت جلوگيري از تداخل عوارض حفظ ارتباط عوارض و خصوصيات شكل منطقه لازم است عوارض مجاور از موقعيت اوليه خود جابجا گردند. (جابجائي).
  • در اثر كوچك شدن مقياس، تمامي عوارض را نمي توان با ابعاد واقعي آنها نمايش داد. براي برخي از عوارض كه اهميت آنها زياد است مي توان عمل بزرگنمايي را انجام داد. ليكن براي برخي از عوارض به دليل عدم وجود فضاي كافي و جهت جلوگييري از تداخل عوارض و حصول خوانايي نقشه لازم است علائم و نمادهايي را براي نمايش اين عوارض انتخاب نمود (انتخاب علائم و نمادها) بگونه اي كه اين نماد به شكل واقعي عارضه نزديك باشد.

البته مفهوم اصلي نماد يا علامت يك مفهوم كلي و پيچيده مي باشد. هر نمايشي از خطوط و سطوح را مي توان يك نماد در نظر گرفت. اما در اينجا منظور زماني است كه نمايش عارضه واقعي در روي سطح زمين به صورت نقطه اي در نقشه نمايش داده مي‌شود.

  • همچنين با كوچك شدن مقياس نقشه، امكان نمايش تمامي تقسيمات و طبقات داخل عوارض در روي نقشه وجود ندارد و لازم است طبقه بندي و تقسيمات عوارض را با توجه به طبيعت و خصوصيات عوارض تغيير دارد. (طبقه بندي عوارض).

به قول يكي از صاحب نظران تنها كسي كه تسلط كافي بر موضوع دارد و توانسته باشد آنچه را كه در مغزش به صورت ايده آل بسته به صورت ايده آل خلق كند توان ارائه يك جنراليزه خوب را دارد به هر حال مهم است كه بدانيم چه وقت كجا و چگونه جنراليزه كنيم. براي حصول يك جنراليزه مطلوب رعايت يك سري شرايط براي نقشه ضروري مي باشد كه عبارتند از:

  • × حفظ خصوصيات نقشه
  • × حفظ اطلاعات (اهيمت عوارض)
  • × تعادل و هماهنگي بين اطلاعات در نقشه مشتقه

 

با توجه به اينكه نقشه هاي پوششي در مقياس كل كشور تهيه شده است و به موازات آن نقشه هاي كل كشور در حال تهيه است. براي استفاده بهتر از نقشه‌ها و با توجه به اصول جزاليزه كه باختصار توضيح خواهيم داد نقشه هاي را تهيه مي كنيم علت استفاده از روش جنراليزسيون اول هزينه و سپس زمان يكي از پارامترها مي باشد با توجه به اينكه اگر بخواهيم از روش عكسبرداري و فتوگرامتري نقشه هاي راتهيه كنيم بسيار پرهزينه و زمان بر مي باشد حال آنكه ما نقشه هاي با دقت مناسب در اختيار داريم پس با يك مرحله واسطه جنراليزه كه محصول آن نقشه‌هاي ميباشد به نقشه هاي با مقياس  مي رسيم اين نقشه ها بيشتر كاربردي و مطالعاتي مي باشد اگر بخواهيم مطالعه در يك محل داشته باشيم نيازي نيست 96 عدد نقشه در مقياس يا 24 عدد برگ نقشه داشته باشيم مي توانيم از 6 برگ نقشه و يا يك برگ نقشه جنراليزه داراي چهار مايل رنگ قهوه اي، آبي، مشكي سبز و يك فايل بر در و يك فايل لژاندهتيم عوارض و نوع جنراليزه به اختصار توضيح داده شده است.

  • بحراني از بحرانها

   آينده براي انسانيت از هر وقت ديگري در تاريخ هم روشنتر و هم تاريكتر است. ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه به خاطر اينكه ميان رسالت زوال تكنولوژي گير كرده است پوچ به نظر مي آيد. ما ملياردها خرج مي كنيم كه يك عده انگشت شمار را به ماه برسانيم و تازه اهميت حفاظت تنوع زندگي بر روي اين كره آبي قشنگ كه خانه ماست پي مي بريم، يك چهارم جمعيت دنيا سعي بر مصرف بيش از بيش منابع دنيا دارند، اما پسمانده حاصله موقعيت ثروتمندان و اميد فقيران را به خطر مي اندازد. با وجود رسانه هاي گروهي ما اكنون راجع به امور گيتي بيش از ويژگي هاي همسايگان خود واقفيم. ما با استفاده از علم جديد پزشكي ميزان مرگ و مير ناشي از امراض را كاهش داده ولي در عوض مواجه با انفجار جمعيت شده ايم. كودهاي شيمايي و مواد شيميايي دفع آفات بيش از هر موقعي ياري دهنده ما در افزايش آذوقه هستند ولي اينها در عين حال عامل به هلاكت رساندن پرندگان و ماهي ها (Garson 1962) و آلوده كردن غذا و آب نيز مي باشند. سوزاندن سوخت فسيلي كه در تهيه الكتريسيته خنك و گرم كردن ساختمان ها به جريان انداختن صنايع و حمل و نقل به كار مي رود نيز در آلوده كردن هوا و زمين دست داشته و سلامت ما را تهديد مي‌كند.

   در حالي كه تكنولوژي بسياري از مسائل را حل مي‌كند خود نيز مشكلات جديدي به بار مي آورد كه براي حل آنها نياز به تخصص هاي پيچيده و تكنولوژي گرانتر است. در نتيجه قسمت اعظم پول، منابع و انرژي و خلاقيت ما صرف رفع مشكلات مي شود تا صرف شكوفا كردن روح انسانيت كه با ارزش ترين منبع ماست اما با وجود بحران در عين حال فرصتي است براي تغيير طرز فكر و عمل.

2-1- جمعيت

يكي از مهمترين مسائل كه امروزه روي زندگي ما اثر مي گذارد آن است كه ما به حدود خم منحني J شكل يا منحني تصاعدي افزايش جمعيت رسيده ايم. منحني الي آخر تصاعدي و يا هندسي ازدياد حاصل م ينمايد.

ميزان خالص تولد روي زمين اينك 232 نوزاد در دقيقه يا حدود 334000 نفر در روز است. در حالي كه ميزان خالص مرگ و مير فقط در حدود 97 انسان در دقيقه يا 000،140 در روز است. به عبارت ديگر ميزان توليد 4/2 برابر ميزان مرگ و مير است. رشد جمعيت براي تمام زمين از اختلاف بين اين دو محاسبه مي شود.

   به تمام اين مسافرين تازه وارد بايد غذا لباس و مسكن داده شود. هر كدام از منابعي استفاده مي كنند و در نتيجه به آلودگي جهان مي افزايند. سازمان ملل تخمين مي زند كه بين يك سوم تا نصف مسافرين ما يا گرسنه اند و يا سوء تغذيه دارند. سه نفر از چهار نفر نه مسكن كافي دارند و نه آب سالم و كافي.

   نكته مهم اين است كه هنوز 71 ميليون نفر در سال به جمعيت اضافه مي شود. اگر با اين ترتيب پيش رويم، جمعيت جهان بعد از 41 سال دو برابر خواهد شد.

   اما رشد جمعيت تنها مشكل ما نيست، ما مواجه با مشكلات محيط زيست از قبيل نقصان منابع و آلودگي نيز هستيم.

منبع چيست؟

ظرفيت يك منبع خاص تا حدودي بستگي به آن دارد كه منبع را چگونه تعريف كنيم. در تعريف عام يك منبع يا منبع طبيعي چيزي است كه مورد احتياج موجود زنده، جامعه و يا بوم باشد. به عبارت ديگر منبع يك چيز فايده آور است. اما در رابطه با امور انساني اصل مفيدبرودن و يا مضر بودن هر چيزي مي تواند به خاطر تكنولوژي، اقتصاد و نحوه بهره برداري از محيط متغير باشد.

   تكنولوژي نمي تواند يك منبع حيواني منقرض يا يك سرزمين طبيعي را كه در آن جاده سازي شده است به حالت اوليه برگرداند، ولي مي تواند استفاده از منابع را با بهبود بخشيدن استفاده منطقي و يا دوباره سازي آنان توسعه بخشد.

   گاهي اوقات تكنولوژي مي تواند راهگشاي مشكل وجود يك منبع كمياب يا جابجائي يا جايگزين كردن آن با منبع ديگري باشد.

علاوه بر تكنولوژي، ماهيت منبع براي انسان بستگي به اقتصاد دارد. چيزي مي تواند منبع مفيدي باشد كه قابل دسترسي به يك هزينه منطقه باشد.

هرگاه هزينه پيدا كردن و دستيابي به يك منبع افزايش يابد به همان اندازه بر قيمت آن منبع افزوده مي گردد.

بازسازي هم يك محدوديت اقتصادي دارد. بازسازي معمولاً اندازه ارزانتر از استخراج مواد بگراست، در صورتي كه موادي كه بايد بازسازي شوند زياد پراكنده نباشند.

   استفاده مداوم از يك منبع همچنين بستگي به اثرات وارده از استخراج آن بر محيط زيست دارد. حتي اگر تهيه يك منبع از نظر اقتصادي به صرفه باشد استفاده از آن (حداقل براي بعضي مصارف) ممكن است به خاطر ضرري كه به سلامت انسان و ساير موجودات زنده مي رساند، متوقف گردد. مثلاً استفاده از مواد خيلي سمي كه حاوي سرب جيوه و يا كادميوم هستند بايد محدود شود. در مورد استفاده از انرژي اتمي نيز بحثهاي زيادي در بين است زيرا زائدات راديواكتيو حاصله نياز به حمل و نقل و انبار كردن با درجه اطمينان مطلق براي هزاران سال دارد (فصل 14). گاهي اوقات اثرات منفي استفاده از منبع را مي توان به حداقل رساند و يا به كلي پاك كرد. اما چنين كاري احتياج به هزينه دارد و در بعضي موارد اين هزينه چنان زياد است كه استفاده از منبع را غير اقتصادي مي سازد.

   به اين ترتيب مي بينيم كه تعريف يك منبع و موارد دسترسي به منبع بستگي به تغييرات تكنولوژي، اقتصادي و اثرات منتجه از بهره برداري آن بر محيط زيست دارد. به طور عملي چيزي به صورت منبع در مي آيد و يا باقي مي ماند كه يك دستگاه و يا روشي آن را قابل دسترسي و براي بهره برداري با هزينه هاي منطقي مطمئن بسازد.

نوع منابع- منابع معمولاً به دو گروه قابل تجديد و غير قابل تجديد تقسيم مي شوند (Skinner 19876a) (شكل 3-1) منابع قابل تجديد از نظر تئوري هميشگي و بايد (شكل 3-1) منابع قابل تجديد از نظر تئوري هميشگي و پايدارند. آنها يا مشتق با بازسازي شوند. به طور مثال محصولات نباتي و حيواني حيات وحش، جنگل ها و ساير موجودات زنده همچنين هواي تازه آب شيرين و خاك حاصلخيز قابل تجديدند در صورتي كه نحوه استفاده از آنها عاقلانه باشد. اشكال اصلي در اين است كه ما ممكن است از منابع قابل تجديد سريعتر از زمان لازم براي بازسازي آنان بهره برداري كنيم و يا در نتيجه بهره برداري، اثرات جنبي استفاده باعث به خطر انداختن محيط زيست و زندگي شوند (Mendows et al 1972) مثلاً اگر يك گونه يا اگر يك گونه زنده در اثر شكار بيش از اندازه صيد بي اندازه و يا در اثر محدود شدن محيط زندگي منقرض شود، يا اگر يك منطقه طبيعي تبديل به بازار شود، يا اگر حاصلخيزي خاكي بر اثر استفاده بيش از حد و با سياست هاي نارساي حفاظت خاك نقصان حاصل نمايد در اين صورت اين منابع قابل تجديد تبديل به منابع غير قابل تجديد خواهند شد.

   منابع غير قابل تجديد مي توانند تماماً مورد بهره برداري قرار گرفته و يا حداقل به حدي نقصان حاصل نمايند كه بازسازي مجدد آنان به صرفه نباشد. اكثر منابع غير قابل تجديد منابع كاني هستند. كه يا به مقدار معين در زمين وجود دارند (مثل آهن و مس) و يا قابل احياء بعد از يك مدت خيلي طولاني هستند. (مثل سوخت فسيلي) كه در اين صورت به آن سرعتي كه بهره برداري مي شوند نمي توانند احياء گردند)

   گونه هاي ژنتيكي (قابل توارث) نمونه هاي مهم از منبع قابل تجديد به شمار مي روند كه به سادگي مي توانند در اثر استفاده ناموزون انسان و يا جهالت وي تبديل به منابع غير قابل تجديد گردند.

انواع ژنتيكي موجود در نژادهاي مختلف گياهان وحشي را مي توان دورگه گيري كرده و نژادهاي جديد مناسب براي تغذيه به وجود آورد (همان طوري كه در مورد گندم اعمال شده است). اما اگر بيش از اندازه به قطع يكسره جاده سازي و توليد آلودگي در سطح زمين مبادرت ورزد تنوع ژنتيكي بر اثر اينكه نژادهاي وحشي جانوران و گياهان درنتيجه اعمال فوق منقرض مي شوند نقصان پيدا مي‌نمايد. جانوران و گياهان بايد حفظ شوند، زيرا آنها براي ما منبع غذا و داروهاي جديد طبي بوده به عنوان واحد كنترل بيولوژيكي در دفع آفات به ما خدمت مي نمايد و يا به ما مي آموزد كه چطور دنياي طبيعي (شامل انسان) مي تواند حفاظت شود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه پروژه پایان تحصیلی کارتوگرافی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید