پایان نامه پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار

ارسال شده در سایت پایان نامه

چکیده:

 

به منظور بررسی تغییرات فصلی پراکنش و تنوع گاماروسها به تفکیک جنسیت در سواحل ، نمونه برداری بصورت فصلی در ده ایستگاه (از بابلسر تا فریدون کنار) به مدت یکسال ازمرداد 1392 لغایت اردیبهشت 1393 با کوادرات 50×50 سانتیمتر بصورت تصادفی و برداشت کامل تمامی نمونه ها در طول سواحل شنی انجام گرفت. در مطالعات صورت گرفته فقط گونه Pontogammarus maeoticus مشاهده شد. میانگین طول در نمونه های نابالغ و جنسهای نر و ماده بترتیب 1/4، 5/8 و 3/8 میلیمتر و وزن بترتیب 0068/0، 0303/0 و 0282/0 گرم برآورد شد، نرها دارای طول و وزن بیشتری از ماده هستند، حداکثر طول نر و ماده در این گونه 14 میلیمتربدست آمد از مجموع 1906 نمونه شمارش شده در آزمایشگاه 673 (30/35 %) نر ، 873 (80/45%) ماده ، 360 (9/18%) نابالغ بدست آمد. نسبت جنسی (نر/ ماده ) در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب( 63/) ،(93/) ،(21/1) و(70/) بود. بیشترین نسبت جنسی با 21/1 در فصل پاییز (آبان) و کمترین نسبت جنسی با 63/ در فصل بهار(ادیبهشت) مشاهده شد همچنین این نسبت جنسی  با اختلاف کم به نفع ماده ها می باشد .

 

کلمات کلیدی: دریای مازندران،پراکنش فصلی،گاماروس،Pontogammarus maeoticus

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

 

فصل اول: مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 بررسی برخی از فاکتورهای محیطی دریای خزر………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1 تغییرات دما در دریای خزر……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-2 تغییرات شوری دریای خزر……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-3 دریای خرز از نظر اکسیژن ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3 ناجور پایان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3-1  مشخصات ناجور پایان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3-2 اندازه ناجور پایان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-3 رنگ در ناجور پایان ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-3-4 تولید مثل ناجورپایان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-3-5 حرکت ناجور پایان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-3-6 تغذیه ناجور پایان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4 کلید شناسایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-4-1 کلید شناسایی جنس……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2 کلید شناسایی زیر جنس ………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-4-3 کلید شناسایی گونه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-5 مروری بر پژوهش های انجام شده……………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-5-1 پژوهش های صورت گرفته در ایران………………………………………………………………………………………………………… 12

1-5-2 پژوهش های صورت گرفته در دیگر کشور ها…………………………………………………………………………………………… 13

1-9 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-10 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-1 نمونه برداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2 روش نمونه برداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3 مطالعات صورت گرفته ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-3-1 روش شناسایی گونه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-3-2 روش اندازه گیری طول گاماروس ها ………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-3 روش اندازه گیری وزن …………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-4 روش تشخیص جنسیت گونه ها …………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-5 روش شمارش تعداد تخم ها و نوزادان گاماروس …………………………………………………………………………………….. 26

فصل سوم نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

نتایج حاصل از ایستگاه های مختلف ……………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-1 ایستگاه شماره 1 ( ساحل دانشگاه) …………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 ایستگاه شماره 2 ( ساحل سنگی) ………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-3 ایستگاه شماره 3 ( پارکینگ 1) ………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-4 ایستگاه شماره 4 ( پارکینگ 3) ………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-5 ایستگاه شماره 5( پارکینگ 5) …………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-6 ایستگاه شماره 6( پارکینگ 6) …………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-7 ایستگاه شماره 7 ( شازده رودخانه) ……………………………………………………………………………………………………………. 42

3-8 ایستگاه شماره 8 (دریاکنار) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-9 ایستگاه شماره 9 ( خزرشهر) …………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-10 ایستگاه شماره 10( پارک لاله) ………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-11 فراوانی گاماروس در ماه ها و ایستگاه های مختلف  …………………………………………………………………………………….. 48

3-12 طول و وزن گاماروس ………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-13 رابطه بین طول و وزن گاماروس ………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-14 توزیع فراوانی گاماروس های جفت شده در  ایستگاها و ماه های مختلف سال………………………………………………. 55

3-15 هم آوری (تعداد تخم) گاماروس در  ایستگاه ها و ماه های مختلف………………………………………………………………. 57

3-16 توزیع فراوانی نسبت جنسی  گاماروس در  ایستگاه ها و ماه های مختلف ……………………………………………………. 59

3-17 توزیع فراوانی نسبی گاماروس های بالغ و نابالغ در ایستگاه ها و ماه های مختلف………………………………………….. 60

3-18 پارامترهای محیطی و همسبتگی آنها با فراوانی گاماروس ……………………………………………………………………………. 61

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از AHP
پایان نامه بررسی محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان
پایان نامه بررسی رابطه معنویت دینی با پرخاشگری نوجوانان
پایان نامه نقش اضطراب امتحان در عملکرد تحصیلی
دانلود پایان نامه ارشد:بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي