پایان نامه پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار


دانشگاه مازندران

دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا

عنوان:

“پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار “

اساتید راهنما:

دکتر حسن تقوی

دکتر حسن فضلی

استاد مشاور:

دکتر ناصر جعفری

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بررسی برخی از فاکتورهای محیطی دریای خزر………………………………………………. 3

1-2-1 تغییرات دما در دریای خزر………………………………………………………………………. 3

1-2-2 تغییرات شوری دریای خزر…………………………………………………………………….. 3

1-2-3 دریای خرز از نظر اکسیژن …………………………………………………………………….. 3

1-3 ناجور پایان …………………………………………………………………………………………. 3

1-3-1  مشخصات ناجور پایان…………………………………………………………………………. 6

1-3-2 اندازه ناجور پایان………………………………………………………………………………… 7

1-3-3 رنگ در ناجور پایان ……………………………………………………………………………… 7

1-3-4 تولید مثل ناجورپایان ………………………………………………………………………….. 8

1-3-5 حرکت ناجور پایان ……………………………………………………………………………… 10

1-3-6 تغذیه ناجور پایان ……………………………………………………………………………….. 10

1-4 کلید شناسایی …………………………………………………………………………………… 11

1-4-1 کلید شناسایی جنس…………………………………………………………………………. 11

1-4-2 کلید شناسایی زیر جنس …………………………………………………………………….. 11

1-4-3 کلید شناسایی گونه…………………………………………………………………………….. 12

1-5 مروری بر پژوهش های انجام شده………………………………………………………………. 12

1-5-1 پژوهش های صورت گرفته در ایران…………………………………………………………… 12

1-5-2 پژوهش های صورت گرفته در دیگر کشور ها………………………………………………. 13

1-9 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………. 15

1-10 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: مواد و روش ها………………………………………………………………………………. 16

2-1 نمونه برداری ………………………………………………………………………………………… 17

2-2 روش نمونه برداری ………………………………………………………………………………… 18

2-3 مطالعات صورت گرفته ………………………………………………………………………… 19

2-3-1 روش شناسایی گونه ………………………………………………………………………….. 19

2-3-2 روش اندازه گیری طول گاماروس ها ………………………………………………………….. 20

2-3-3 روش اندازه گیری وزن ………………………………………………………………………….. 20

2-3-4 روش تشخیص جنسیت گونه ها …………………………………………………………….. 21

2-3-5 روش شمارش تعداد تخم ها و نوزادان گاماروس …………………………………………… 26

فصل سوم نتایج………………………………………………………………………………………. 28

نتایج حاصل از ایستگاه های مختلف ……………………………………………………………….. 30

3-1 ایستگاه شماره 1 ( ساحل دانشگاه) …………………………………………………………….. 30

3-2 ایستگاه شماره 2 ( ساحل سنگی) …………………………………………………………… 32

3-3 ایستگاه شماره 3 ( پارکینگ 1) …………………………………………………………….. 34

3-4 ایستگاه شماره 4 ( پارکینگ 3) …………………………………………………………………. 36

3-5 ایستگاه شماره 5( پارکینگ 5) …………………………………………………………………. 38

3-6 ایستگاه شماره 6( پارکینگ 6) ………………………………………………………………….. 40

3-7 ایستگاه شماره 7 ( شازده رودخانه) …………………………………………………………… 42

3-8 ایستگاه شماره 8 (دریاکنار) …………………………………………………………………….. 44

3-9 ایستگاه شماره 9 ( خزرشهر) ………………………………………………………………….. 46

3-10 ایستگاه شماره 10( پارک لاله) …………………………………………………………….. 48

3-11 فراوانی گاماروس در ماه ها و ایستگاه های مختلف  …………………………………….. 48

3-12 طول و وزن گاماروس ………………………………………………………………………….. 52

3-13 رابطه بین طول و وزن گاماروس ……………………………………………………………. 54

3-14 توزیع فراوانی گاماروس های جفت شده در  ایستگاها و ماه های مختلف سال……….. 55

3-15 هم آوری (تعداد تخم) گاماروس در  ایستگاه ها و ماه های مختلف……………….. 57

3-16 توزیع فراوانی نسبت جنسی  گاماروس در  ایستگاه ها و ماه های مختلف …………. 59
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید