پایان نامه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

عنوان :

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر فرزین فرحبد

نیمسال تحصیلی 92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانشماره صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………….4
1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….7
1-4- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………8
1-5- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………..11
1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….12
1-7- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………..13
1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….21
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول : مدل های پذیرش فناوری
2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..24
2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ……………………………………………………………………..25
2-3- اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………………………27
2-4- محدودیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………28
2-5- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………….29
2-6- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدارروستا……………………………….32
2-7- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات ………………………………………………………..33
2-8- پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان …………………………………………………..34
2-9- الگوهای پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات …………………………………………………….36
2-9-1- نظریه عمل مستدل…………………………………………………………………………………………37
2-9-2- نظریه رفتار برنامه ریزی شده …………………………………………………………………………38
2-9-3- نظریه تجزیه رفتار برنامه‌ریزی شده …………………………………………………………………40
عنوانشماره صفحه
2-9-4- نظریه پذیرش فناوری دیویس…………………………………………………………………………42
2-9-5- نظریه اشاعه نوآوری……………………………………………………………………………………..45
2-9-6- نظریه استفاده از رایانه‌های شخصی………………………………………………………………….48
2-9-7- نظریه تناسب وظیفه ـ فناوری…………………………………………………………………………50
2-9-8- نظریه انگیزشی …………………………………………………………………………………………….51
2-9-9- نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری……………………………………………………..52
2-9-9-1- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………..54
2-9-9-2- قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………..55
2-9-9-3- نگرش به استفاده……………………………………………………………………………………….55
2-9-9-4- خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………….56
2-9-9-5- انتظار اجرا………………………………………………………………………………………………..56
2-9-9-6- انتظار تلاش……………………………………………………………………………………………..57
2-9-9-7- اثرات اجتماعی ………………………………………………………………………………………..57
2-9-9-8-  شرایط تسهیل گر……………………………………………………………………………………..58
2-9-9-9- اضطراب …………………………………………………………………………………………………59
بخش دوم : پیشینه تحقیق 
پیشینه تحقیق 
تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………….61
تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………..64
 
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق 
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………71
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………71
3-3- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………..72
3-4- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….74
3-5- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………75
عنوانشماره صفحه
3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………….76
3-6-1- روایی………………………………………………………………………………………………………….76
3-6-1- پایایی…………………………………………………………………………………………………………..76
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………78
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………80
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………….81
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………87
4-4- مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………………..96
4-4-1- مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد…………………………………………………………………..96
4-4-2- مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری……………………………………………………….97
4-4-3- بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل………………………………………………….98
4-5- آزمون فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………101
4-6- بررسی معادلات ساختاری مدل…………………………………………………………………………..104
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………106
5-2- توصیف متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………….106
5-2-1- نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………..106
5-2-2- نتایج آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………….111
5-3- پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………….114
5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………….116
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………117
 
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….119
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….122
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………..126

فهرست جداول

عنوانشماره صفحه
جدول(2-1) برساخته‌های اصلی نظریه رفتار برنامه ریزی شده ………………………………………..39
جدول(2-2) برساخته‌های اصلی مدل پذیرش فناوری……………………………………………………..43
جدول(2-3) برساخته­های اصلی تئوری اشاعه نوآوریها…………………………………………………..46
جدول(2-4) چارچوب دو بعدی پذیرش ICT……………………………………………………………….63
جدول(3-1) تعداد دهیاری های استان گیلان ………………………………………………………………..70
جدول(3-2) تعداد پرسشنامه های توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………70
جدول(3-3) تعداد سوالات متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………72
جدول(3-4) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق………………………………………………………74
جدول(4-1) توصیف نام شهرستان پاسخ دهندگان………………………………………………………….81
جدول(4-2) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………..82
جدول(4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………….83
جدول(4-4) توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………84
جدول(4-5) توصیف سابقه خدمت مرتبط پاسخ دهندگان……………………………………………….85
جدول(4-6) توصیف سابقه خدمت در دهیاری پاسخ دهندگان………………………………………..86
جدول(4-7) توصیف متغیر انتظار اجرا………………………………………………………………………….87
جدول(4-8) توصیف متغیر انتظار تلاش……………………………………………………………………….88
جدول(4-9) توصیف متغیر نگرش به استفاده…………………………………………………………………89
جدول(4-10) توصیف متغیر اثرات اجتماعی………………………………………………………………….90
جدول(4-11) توصیف متغیر شرایط تسهیل گر………………………………………………………………91
جدول(4-12) توصیف متغیر قصد استفاده از ICT………………………………………………………….92
جدول(4-13) توصیف متغیر خودکارآمدی…………………………………………………………………….93
جدول(4-14) توصیف متغیر اضطراب………………………………………………………………………….94
جدول(4-15) توصیف متغیر استفاده از ICT…………………………………………………………………95
جدول(4-16) شاخص های برازش مدل های  تحقیق……………………………………………………100
عنوانشماره صفحه
جدول(4-17) جدول آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………….103
جدول(5-1) توصیف معیارهای متغیر انتظار اجرا……………………………………………………………106
جدول(5-2) توصیف معیارهای متغیر انتظار تلاش………………………………………………………….107
جدول(5-3) توصیف معیارهای متغیر نگرش به استفاده…………………………………………………..107
جدول(5-4) توصیف معیارهای متغیر اثرات اجتماعی……………………………………………………..108
جدول(5-5) توصیف معیارهای متغیر شرایط تسهیل گر………………………………………………….108
جدول(5-6) توصیف معیارهای متغیر قصد استفاده از ICT……………………………………………..109
جدول(5-7) توصیف معیارهای متغیر خودکارآمدی………………………………………………………..109
جدول(5-8) توصیف معیارهای متغیر اضطراب………………………………………………………………110
جدول(5-9) توصیف معیارهای متغیر استفاده از ICT……………………………………………………..110
 
 
 

فهرست اشکال

عنوانشماره صفحه
شکل(1-1) مدل مفهومی یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری………………………………………10
شکل(2-1) مدل عمل مستدل فیشبن و اجزن ………………………………………………………………..37
شکل(2-2) مدل رفتار برنامه‌ریزی شده اجزن………………………………………………………………..38
شکل(2-3) مدل تجزیه رفتار برنامه‌ریزی شده تیلور و تاد……………………………………………….41
شکل(2-4) مدل پذیرش فناوری دیویس……………………………………………………………………….42
شکل(2-5) مدل توسعه یافته پذیرش فناوری هامنر و قاضی…………………………………………….44
شکل(2-6) مدل اشاعه نوآوری راجرز………………………………………………………………………….47
شکل(2-7) مدل رفتاری تریاندس………………………………………………………………………………..49
شکل(2-8) مدل نظریه تناسب وظیفه- فناوری……………………………………………………………….50
شکل(2-9) مدل انگیزشی …………………………………………………………………………………………..51
شکل(2-10) نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری………………………………………………..53

فهرست نمودارها

عنوانشماره صفحه
نمودار(4-1) نمودار میله ای نام شهرستان پاسخ دهندگان………………………………………………..81
نمودار(4-2) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………..82
نمودار(4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………83
نمودار(4-4) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………….84
نمودار(4-6) نمودار میله ای سابقه خدمت در دهیاری پاسخ دهندگان……………………………….86
نمودار(4-7) هیستوگرام  متغیر انتظار اجرا……………………………………………………………………..87
نمودار(4-8) هیستوگرام  متغیر انتظار تلاش…………………………………………………………………..88
نمودار(4-9) هیستوگرام  متغیر نگرش یه استفاده……………………………………………………………89
نمودار(4-10) هیستوگرام  متغیر اثرات اجتماعی…………………………………………………………….90
نمودار(4-11) هیستوگرام  متغیر شرایط تسهیل گر…………………………………………………………91
نمودار(4-12) هیستوگرام  متغیر قصد استفاده از ICT…………………………………………………….92
نودار(4-13) هیستوگرام  متغیر خودکارآمدی……………………………………………………………….93
8182

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

 نمودار(4-14) هیستوگرام  متغیر اضطراب…………………………………………………………………….94
 نمودار(4-15) هیستوگرام  متغیر استفاده از ICT……………………………………………………………95
 نمودار( 4-16) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد………………………………………………………..96
 نمودار(4-17) مدل  پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری ……………………………………………97
 

 چکیده :

فناوری های اطلاعات و ارتباطات از جدیدترین دستاوردهای علمی بشری اند که بنظر می رسد توانایی ها و قابلیت های بسیاری را به جامعه انسانی عرضه نموده اند و انتظار می رود بتوانند در رفع مشکلات موجود جامعه بشری مفید و موثر باشند.

با توجه به اهمیت مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی و با درنظر گرفتن اینکه توسعه پایدار در شرایط فعلی جهان براساس دانایی محوری است، مدیریت توسعه پایدار روستایی ایران نیز باید به دانایی محوری تکیه و تاکید کند. دهیاران چونان بازوی اجرایی شوراها و دولت در امور روستاها هستند، بر همین اساس این پژوهش در صدد است با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات (UTAUT ) عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از فناوری را در دهیاران استان گیلان مورد بررسی قرار دهد. عوامل این مدل در تحقیق حاضر شامل اضطراب، نگرش به استفاده، خودکارآمدی، انتظار اجرا، انتظار تلاش، اثرات اجتماعی، شرایط تسهیل گر هستند. این تحقیق یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل 1392 دهیار استان گیلان است و تعداد 301 دهیار بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیکهای آماری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر آن با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گردید. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که تعداد 309 پرسشنامه برگشت داده شد.

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل مورد بررسی به استثنای عوامل انتظار تلاش و انتظار اجرا بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دهیاران استان گیلان تاثیر مثبت گذاشته است.

کلمات کلیدی: پذیرش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قصد رفتاری، مدل پذیرش فناوری (TAM )، مدل UT

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید