پایان نامه پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

عنوان:

 تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری  

استاد راهنما:

دکتر سید ابراهیم قدسی

استاد مشاور:

دکتر رضا علی محسنی

 

تابستان 1392

چکیده

اگر چه نمی­توان هیچ جامعه­ای را بدون جرم تصورنمود. در مقابل، انسان نیز هیچ گاه نسبت به وقوعجرم بی تفاوت نبوده و در راستای مبارزه با آن در تلاشاست. سرقت رایانه ای به عنوان یک پدیده خطرناک درعصر الکترونیک و ارتباطات، نسبت به سرقت­هایکلاسیک از قابلیت­های بسیار زیاد همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، سهولت ارتکاب، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گسترگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر، سبب شد که اینگونه جرایم را نتوان در قالب سرقت سنتی قرار داد.

در جهت تبیین جرم شناختی سرقت رایانه­ای که یکیاز جرایم مالی رایانه­ای محسوب می­شود، شخصیتشناسی بزهکاران سایبری و ریشه یابی بزهکاری باروش های پیشگیرانه موثر است. آنچه در عواملسرقت سایبری مورد تاکید است، شناسایی عوامل فردی و اجتماعی تاثیر گذار در این جرم است و در بحثپیشگیری اجتماعی آنچه مد نظر است خنثی سازیانگیزه ارتکاب جرم در مرتکب می­باشد و در پیشگیریوضعی، محیط ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می­دهد.در نهایت، پیشگیری کیفری الزامات قانون گذار به جرمانگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیط رایانه­ای وهمچنین اعمال کیفر بر مرتکب و چالش هایی که در اینزمینه وجود دارد را مورد بحث قرار می­دهد.

 

 

واژگان کلیدی

سرقت، رایانه، جرم، عوامل، پیشگیری

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد