پایان نامه پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy


دانشگاه شیراز

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک (گرایش هسته­ ای )

پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy

استاد راهنما:

دکتر زهره کارگر

شهریورماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

هدف این رساله محاسبه میکروسکوپی پارامتر چگالی تراز هسته­ای برای ایزوتوپ­های Si، Fe، Mo و Dy بر حسب انرژی برانگیختگی است. پارامتر چگالی تراز هسته­ای از اجزا مهم محاسبات آماری سطح مقطع واکنش­های هسته­ای به شمار می­رود. علاوه بر آن پارامتر گاف نیز بر حسب انرژی برانگیختگی بدست آمده است.

برای محاسبه این پارامترها از مدلBCS با در نظر گرفتن برهم­کنش زوجیتیاستفاده شده است. بر اساس اطلاعات تجربی، برهم­کنش زوجیتی میان نوکلئون­های هسته وجود دارد. مدل BCS روشی مناسب جهت بررسی خواص ترمودینامیکی سیستم­های فرمیونی دارای برهم­کنش زوجیت است. در این مدل با بکار گیری محتمل­ترین مقدار پارامتر گاف سایر کمیات ترمودینامیکی محاسبه می­شود. پارامتر گاف معیاری از برهم­کنش زوجیت است.

نتایج محاسبات نشان می­دهد که پارامتر چگالی تراز هسته­ای به انرژی برانگیختگی بستگی دارد و در انرژی برانگیختگی زیاد به مقدار  که از مدل گاز فرمی بدست می­آید میل می­کند.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه1
فصل دوم: چگالی حالات وچگالی تراز8
  2-1 چگالی حالت بر حسب انرژی برانگیختگی9
  2-2 چگالی حالت بر حسب انرژی برانگیختگی و تعداد ذرات11
  2-3 وابستگی چگالی حالت به تکانه زاویه­ای16
فصل سوم: برهم­کنش­زوجیتی20
  3-1 مقدمه21
  3-2 مبانی مکانیک کوانتومی22
  3-3 هامیلتونی ذرات برهم­کنش­کننده25
  3-4 برهم­کنش­زوجیتی28
  3-5 محاسبه ویژه مقادیر هامیلتونی28
فصل چهارم: خصوصیات ترمودینامیکی و چگالی تراز34
  4-1 تابع پارش بزرگ35
  4-2 تعداد ذرات سیستم37
  4-3 انرژی سیستم38
  4-4 آنتروپی سیستم41
  4-5 چگالی حالت سیستم42
  4-6 بررسی سیستم شامل دو نوع ذره43
فصل پنجم: محاسبات و نتایج47
5-1 محاسبات48
5-2 نتایج70
فهرست منابع72
چکیده به زبان انگلیسی74
کلید واژه75

فهرست جدول­ها

 

عنوان و شمارهصفحه
5- 1 ضرایب c1 و c2 در فرمول50
5-2 مقادیر اولیه پارامتر گاف70

فهرست شکل­ها

 

عنوانصفحه
شکل 1-1 تعداد ترازها بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته3
شکل 5-1 چگالی تراز آزمایشگاهی و محاسبه شده از مدل  برای هسته 163Dy49
شکل 5-2 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 27Si52
شکل 5-3 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 27Si52
شکل 5-4 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 28Si53
شکل 5-5 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 28Si53
شکل 5-6 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 56Fe54
شکل 5-7 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 56Fe54
شکل 5-8 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 57Fe55
شکل 5-9 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 57Fe55
شکل 5-10 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 93Mo56
شکل 5-11 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 93Mo56
شکل 5-12 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 94Mo57
شکل 5-13 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 94Mo57
شکل 5-14 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 95Mo58
شکل 5-15 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 95Mo58
شکل 5-16 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی بر انگیختگی برای هسته 96Mo59
شکل 5-17 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 96Mo59
شکل 5-18 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 97Mo60
شکل 5-19 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرزی برانگیختگی برای هسته 97Mo60
شکل 5-20 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 98Mo61
شکل 5-21 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 98Mo61
شکل 5-22 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 160Dy62
شکل 5-23 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 160Dy62
شکل 5-24 توان دوم آنتروپی برحسب انرژی برانگیختگی برای هسته 161Dy63
شکل 5-25 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 161Dy63
شکل 5-26 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 162Dy64
شکل 5-27 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 162Dy64
شکل 5-28 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 163Dy65
شکل 5-29 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 163Dy65
شکل 5-30 توان دوم آنتروپی بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 164Dy66
شکل 5-31 پارامتر چگالی تراز هسته­ای بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته 164Dy66
شکل 5-32 پارامتر گاف بر حسب انرژی برانگیختگی برای هسته­های67
شکل 5-33 پارامتر گاف برحسب انرژی برانگیختگی برای هسته­های67
شکل 5-34 پارامتر گاف برحسب انرژی برانگیختگی برای هسته­های68
شکل 5-35 پارامتر گاف برحسب انرژی برانگیختگی برای هسته­های69

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید