پایان نامه پارامترهای موثر بر ساخت نانو کاتالیست Al2O3 – γ Ir


دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیشرانه مایع

عنوان:

پارامترهای موثر بر ساخت نانو کاتالیست Al2O3 – γ Ir/  برای تجزیه هیدرازین و بهینه سازی آن­ها

 اساتید راهنما:

دکتر شهرام قنبری پاکدهی

دکتر علیمراد رشیدی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا زارعی

صفحه                    عنوان     
هفتفهرست مطالب 
نهفهرست جدول­ها 
یازدهفهرست شکل­ها 
1چکیده…………………………………………………………………………………………… 
۲مروری بر منابع…………………………………………………………….فصل اول
۳مقدمه…………………………………………………………………………………………………..
۵معرفی سیستم پیشرانش…………………………………………………….۱-۱-
۶انواع تک­پیشرانه………………………………………………………………۲-۱-
۸مکانیسم تجزیه تک­پیشرانه هیدرازین………………. ۱-۲-۱ –
۹مقدمات عمومی کاتالیست­ها………………………………………………………۳-۱-
۱۰خواص کاتالیست­ها………………………………………………………………..۴-۱-
۱۰ساخت کاتالیزورهای صنعتی……………………………………………………۵-۱-
۱۱فاکتورهای انتخاب پایه کاتالیزور…………………………………………………………………….۶-۱-
۱۶دسته­بندی سیستم­های کاتالیزوری…………………………………………………………………….۷-۱-
۱۶طبیعت کاتالیست­های ناهمگن………………………………………………………………………۱-۷-۱-
۱۹پارامترهای طراحی بستر کاتالیست………………………………………………………………..۸-۱-
۲۰فعالیت کاتالیست تجزیه هیدرازین…………………………………………………………….۹-۱-
۲۲شناسایی روش­های ساخت کاتالیستIr/γ-Al2O3 ………………………………………..۱۰-۱-
۳۰تحلیل روش­ها……………………………………………………………………………۱۱-۱-
۳۳مناسب­ترین روش ساخت کاتالیستIr/γ-Al2O3……………………………………………..۱۲-۱-
۳۷کاتالیست­های دو فلزی……………………………….  …………………………….۱۳-۱-
۳۸ساخت کاتالیست­های نیکل بر پایه آلومینا…………………………………………………………..۱-۱۳-۱-
۳۹سیستم تست کاتالیست……………………………………………………………………..۱۴-۱-
۴۲روش تحقیق………………………………………………………………………….فصل دوم
۴۳مواد مورد استفاده………………………………………………………………………۱-۲-
۴۷تجهیزات مورد استفاده……………………………………………۲-۲-
۵۱آنالیزهای انجام شده………………………………………………………………..۳-۲-
۵۵روش انجام آزمایشات………………………………………………………..۴-۲-
۵۶ساخت کاتالیست…………………………………………………………………………….۱-۴-۲-
۵۸روش تست کاتالیست………………………………………۲-۴-۲-
۵۹نتایج و بحث………………………………………………………….فصل سوم
۶۰تعیین درصد ایریدیوم……………………………. …………………………………………………………………………………………….۱-۳-
۶۲تعیین PH………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲-۳-
۶۲ساخت کاتالیست……………………………………………………………………………………………………………………………………۳-۳-
۶۶بررسی پارامترهای موثر برساخت کاتالیست…………………………………………………………………………………………۴-۳-
۶۶نتایج حاصل از آنالیز XRD…………………………………………………………………………………………………………………..۵-۳-
۷۴اندازه کریستال­ها در آنالیز XRD………………………………………………………………………………………………………….۶-۳-
۷۹نتایج حاصل از آنالیزBET……………………………………………………………………………………………………………………..۷-۳-
۷۹نتایج حاصل از آنالیزSEM…………………………………………………………………………………………………………………….۸-۳-
۸۲نتایج حاصل از آنالیزEDS……………………………………………………………………………………………………………………..۹-۳-
۸۳نتایج حاصل از آنالیزTPR……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰-۳-
۸۴نتایج حاصل از آنالیزTEM…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱-۳-
۸۵نتایج حاصل از انجام تست­های راکتوری………………………………………………………………………………………………۱۲-۳-
۸۵شرایط عملیاتی هنگام تست راکتوری…………………………………………………………………………………………………..۱-۱۲-۳-
۸۶نتایج حاصل از انجام تست راکتوری و آنالیزUV…………………………………………………………………………………..۲-۱۲-۳-
۹۶نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………
۹۶نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۹۷پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۹۹منابع
۱۰۲پیوست­ها
۱۰۳پیشرفت کاتالیستی تجزیه خودبخودی هیدرازین در کشورهای مختلف……………………………………………..پیوستالف
۱۰۶پیشرفت کاتالیستی تجزیه غیرخودبخودی هیدرازین در کشورهای مختلف……………………………………….پیوست ب
۱۰۷نکات ایمنی مربوط به نمک هگزا کلرو ایریدیک اسید………………………………………………………………………….پیوست ج
۱۰۸نکات ایمنی مربوط به هیدرازین……………………………………………………………………………………………………………پیوست د
۱۰۸نمودار کالیبراسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..پیوست ه
۱۱۰آنالیز BET ……………………………………………………………………………………………………………………………………………پیوست و

چکیده

در این تحقیق نانو کاتالیست­های­ Ir/γ-Al2O3 و Ir-Ni/γ-Al2O3 سنتز شدند و در تجزیه­ی هیدرازین مورد بررسی قرار گرفتند. روش­های مختلف سنتز مورد بررسی قرار گرفت و روش تلقیح به دلیل هزینه و تعداد مراحل کم­تر و قطر ذرات تولیدی مناسب به نسبت سایر روش­های مورد بررسی، انتخاب شد. کاتالیست­های ایریدیوم بر پایه­ی آلومینا با استفاده از حل کردن اسید هگزاکلروایریدیک به  عنوان پیش­ماده­ی فاز فلزی فعال در آب دیونیزه و اسید کلریدریک آماده شد. قبل از اولین تلقیح، پایه در آون در دمای oC۱۲۰ به مدت ۱۶ ساعت خشک شد. بعد از هر تلقیح، نیز دانه­ها در آونی با دمای oC۱۲۰ قرار گرفتند. سپس در کوره با دمایی oC۳۸۰ و ۵۰۰ کلسینه شدند. بر روی کاتالیست­های سنتز شده، آنالیزهای SEM، TEM، XRD و TPR انجام گرفت. تست­های راکتوری برای واکنش تجزیه هیدرازین در دو دمای عملیاتی oC۱۰۰ و ۴۰ با میزان حدود ۰/۲ گرم کاتالیست انجام شد. نتایج نشان داد که کاتالیست ۲۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایه­ی آلومینا بالاترین راندمان در تجزیه آمونیاک را دارد. لازم به ذکر است که این تفاوت در راندمان واکنش تجزیه آمونیاک، با دو کاتالیست ۱۰ و ۳۰ درصد وزنی ایریدیوم بر پایه آلومینا مقداری ناچیز است.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید