پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

موضوع

وسواس، احکام و آثار آن

 

استاد راهنما

دکتر محمد جواد باقی زاده

 

استاد مشاور

دکتر رمضان دهقان

1392- سال تحصیلی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست کلی  مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

سوالات تحقیق.. 4

فرضییه های تحقیق.. 4

ضرورت واهمیّت مسئله. 4

اهداف تحقیق.. 5

ادبیات وپیشینه ی تحقیق.. 6

روش تحقیق.. 6

محدودیت های تحقیق.. 6

سازمان دهی مطالب یا ساختار تحقیق.. 7

فصل اول: کلیّات… 9

مقدمه. 10

1-1-شناخت وسواس. 11

1-1-1-وسواس در لغت………. 11

1-1-2- وسواس دراصطلاح.. 13

1-2-انواع وسواس…. 24

1-2-1-  وسواس های فکری.. 24

1-2-2-  وسواس های عملی یا اجبارها 28

1-3- ویژگی ها و نشانه های آشکارسازی وسواس…. 33

1-4-شیوع وسواس…. 37

1-5-اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با وسواس در فقه و اصول…… 40

1-5-1- شک و وسواس…. 40

1-5-2- یقین.. 45

1-5-3- احتیاط… 50

1-5-4-سوءظن و شناخت آن……….. 55

فصل دوم: آسیب شناسی وسواس….. 63

مقدمه. 64

2-1- علل و ریشه های بروز وسواس…. 65

2-1-1-  عوامل زیست شناسانه بروز وسواس…. 66

2-1-2 – ریشه ها و علل شخصی بروز وسواس…. 74

2-1-3-  عوامل روان شناسانه ایجاد وسواس…. 82

2-1-4-  عوامل محیطی تاثیرگذار در شکل گیری وسواس…. 98

2-1-5- ریشه ها و علل پیدایش وسواس از منظر فقه و آموزه های دینی… 110

2-2- تحقیق میدانی درباره ی «میزان تأثیر عامل ترس از عدم مقبولیت تکلیف، برایجاد وسواس»  117

2-2-1- روش پژوهش…. 117

2-2-2- جامعه ی آماری.. 117

2-2-3- روش اجرای پژوهش…. 117

2-2-4- روش تجزیه وتحلیل داده ها 118

2-2-5- توصیف وتحلیل داده ها  با توجه به سوالات پرسش نامه. 118

2-2-6 – نتایج تحقیق.. 124

2-3- آثار ونتایج وسواس…. 125

2-3- 1- زیان های جسمی وسواس…. 125

2-3- 2- زیان های روحی و روانی وسواس…. 126

2-3- 3- زیان های اجتماعی وسواس…. 127

2-3- 4- زیان های خانوادگی وسواس…. 128

2-3- 5- بدعت گزاری های ناشی از وسواس…. 129

2-3- 6- بدگمان کردن دیگران نسبت به دین.. 129

2-3- 7- اسراف و تبذیر به واسطه ی وسواس…. 130

2-3- 8- محرومیت ازفضیلت ها به سبب وسواس…. 131

2-3- 9- بطلان عمل وسواسی.. 132

2-3- 10- زیانهای اقتصادی وسواس…. 132

فصل سوم: پیشگیری و درمان اختلال وسواس ازمنظر روان شناسی و فقه اسلامی   133

مقدمه. 134

3-1-پیشگیری  از بروز وسواس… 135

3-1-1-پیشگیری از بروز وسواس از منظرعلم  روانشناسی……………….. 135

3-1-2- تدابیر فقه اسلامی وآموزه های دینی در پیشگیری از بروز وسواس…. 140

3-1-3-آشنایی درست با فلسفه ی عبادات و مفاهیمی نظیر گناه، ثواب، طهارت و نجاست………………. 181

3 -2- راه های درمان وسواس…. 195

3-2-1- درمان وسواس از نظر علم روان شناسی.. 195

3-2 -2-  درمان وسواس در اسلام.. 204

3-3-نتایج تحقیق.. 228

3-4-پیشنهادها.. 235

3-5-پیوست ها 237

3-5-1- پرسش نامه. 237

3-6- فهرست منابع.. 239

3-6-1- فهرست منابع فارسی.. 239

3-6-2- فهرست منابع عربی… 244

3-6-3-فهرست مقالات…….. 246

3-6-4-  فهرست منابع الکترونیکی و اینترنتی… 247

3-7-.چکیده ی انگلیسی.. 251

فهرست تفصیلی مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

سوالات تحقیق.. 4

فرضییه های تحقیق.. 4

ضرورت واهمیّت مسئله. 4

اهداف تحقیق.. 5

ادبیات وپیشینه ی تحقیق.. 6

روش تحقیق.. 6

سازمان دهی مطالب یا ساختار تحقیق.. 6

فصل اول: کلیّات… 9

مقدمه. 10

1-1-شناخت وسواس. 11

1-1-1-وسواس در لغت… 11

1-1-2- وسواس دراصطلاح.. 13

1-1-2-1-  وسواس در اصطلاح روان شناسی.. 13

1-1-2-2-  مقایسه  مفهوم وسواس در روان شناسی  با مفهوم آن در فقه، عرف و آموزه های دینی   18

1-2-انواع وسواس…. 24

1-2-1-  وسواس های فکری.. 24

1-2-1-1-  ویژگی های بارز  افکار وسواسی.. 25

1-2-1-1-  1- افکار وسواسی مزاحم وناخوانده اند. 26

1-2-1-1-  2- افکار وسواسی ناخواسته اند. 26

1-2-1-1-  3- افکار وسواسی  مقاوم اند. 26

1-2-1-1-  4-  افکار وسواسی غیرقابل کنترل اند. 26

1-2-1-1-5-  با ماهیّت و شخصیّت فرد در تضادّند. 26

1-2-1-1-6-  افکار وسواسی با ترس و اضطراب شدید همراه هستند  27

1-2-1-2- راهبردهای ناکارآمد در برخورد با افکار وسواسی.. 27

1-2-1-2- 1-اجتناب از احیای فکر وسواسی.. 27

1-2-1-2- 2-انکار افکار. 27

1-2-1-2- 3- فرونشاندن افکار. 27

1-2-1-2- 4- سرزنش وانتقاد از خود. 27

1-2-1-2- 5- توجه برگردانی… 27

1-2-1-2- 6- جایگزینی فکر. 28

1-2-2-  وسواس های عملی یا اجبارها 28

1-2-2-  1- ویژگی های  بارز اعمال وسواسی.. 28

1-2-2-2- گونه های وسواس عملی… 30

1-2-2-2- 1- وسواس به تقارن یا نظم وترتیب… 30

1-2-2-2- 2- وسواس های وارسی.. 30

1-2-2-2- 3- وسواس انبار کردن واحتکار. 31

1-2-2-2- 4- وسواس نسبت به آلودگی وتمییزی.. 31

1-2-2-3- انواع وسواس عملی از دید قرآن و روایات… 31

1-2-2-3-1- وسواس در نیت… 31

1-2-2-3-2-  وسواس های اعتقادی.. 31

1-2-2-3-3-وسواس در زمان عبادات… 31

1-2-2-3- 4- وسواس در وضو. 32

1-2-2-3-5- وسواس بروز حَدَث… 32

1-3- ویژگی ها و نشانه های آشکارسازی وسواس…………………….. 33

1-4-شیوع وسواس……. 37

1-5- اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با وسواس در فقه و اصول……. 40

1-5-1- شک و وسواس…. 40

1-5-1-1-  شناخت و تعریف شک… 40

1-5-1-2-  اقسام شک… 41

1-5-1-2- 1 – شک از دیدگاه اصول فقه. 42

1-5-1-2-  2-شک از دیدگاه فقهی… 42

1-5-1-3-   منشأ و مبنای شک… 42

1-5-1-4-   مقایسه ی کثیرالشک با فرد وسواسی.. 43

1-5-2- یقین.. 45

1-5-2- 1-  شناخت یقین.. 45

1-5-2-2- راه های رسیدن به قطع و یقین.. 47

1-5-2-2-1- روش اول.. 48

1-5-2-2- 2- روش دوم.. 48

1-5-2-2-3- روش سوم.. 48

1-5-3- احتیاط… 50

1-5-3-1-   شناخت و تعریف احتیاط… 50

1-5 -3- 1-1-  احتیاط در لغت… 50

1-5- 3-1-2-   احتیاط در اصطلاح.. 51

1-5-3-1-3-  احتیاط در أخبار و روایات… 52

1-5-3-2-  اقسام احتیاط… 53

1-5-3-2-  1- احتیاط واجب و مستحب… 53

1-5-3-2-  1-1- احتیاط واجب… 53

1-5-3-2-  1-2- احتیاط مستحب… 53

1-5-3-2-  2-  احتیاط شرعی و عقلی… 54

1-5-3-2-  2-1-  اصل احتیاط شرعی… 54

1-5-3-2-  2-2-  اصل احتیاط عقلى… 54

1-5-4-سوءظن و شناخت آن.. 55

1-5-4-1- ویژگی های شخصیتی فرد مبتلا به سوء ظن ( بیماری پارانوئید) 55

1-5 -4-2-  سوءظن از نظر قرآن  وروایات… 56

1-5-4-3- عوامل ایجاد کننده ومنشأ سوءظن.. 58

1-5-4-3-1-  فشار روانی و تغییرات مهم زندگی… 60

1-5-4-3-2- هیجانات منفی… 60

1-5-4-3-3- رخدادها و احساسات درونی افراد و عوامل خارجی و محیطی   60

1-5-4-3-4- نوع و شیوه ی تعبیر و تفسیر افراد از وقایع درونی و بیرونی   60

1-5-4-3-5- شیوه ی تفکّر و نتیجه گیری و قضاوت از رخدادهای درونی و بیرونی   61

1-5-4-4 –  تفاوت سوءظن با خطورات ذهنی (وسواس فکری) 61

فصل دوم: آسیب شناسی وسواس… 63

مقدمه. 64

2-1- علل و ریشه های بروز وسواس…. 65

2-1-1-  عوامل زیست شناسانه بروز وسواس…. 66

2-1-1-1-   نقش وراثت در ایجاد وسواس…. 67

2-1-1-2-  عوامل جسمی اثر گذار در ایجاد وسواس…. 68

2-1-1-2-1– کارکرد نابهنجار مغز واثر آن در بروز وسواس…. 69

2-1-1-2-1- 1- ناهنجاری در کارکردهای مغز. 70

2-1-1-2-1- 2- ناهنجاری های نوروشیمیایی ِ مغز. 70

2-1-1-2-2- ضعف قوای جسمانی… 73

2-1-1-2-3- گلودرد استرپتوکوکی… 73

2-1-2 – ریشه ها و علل شخصی بروز وسواس…. 74

2-1-2– 1- حبّ ذات… 74

2-1-2 – 2- فراموشی خدا 74

2-1-2-3-  فعالیت ها و نشخوارهای ذهنی… 74

2-1-2 -4-  ترس وکمروئی واحساس ناامنی… 75

2-1-2– 5- ضعف روحی… 75

2-1-2 –6- تحوّلات زمان بلوغ  و وجود خلاء های عاطفی گوناگون.. 76

2-1-2-7-  نوع شخصیت فرد و خطاهای شناختی موجود. 77

2-1-2-7-1 – فیلتر ذهنی… 79

2-1-2-7-2- خرافات و رفتارهای وارسی تکراری.. 79

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید