پایان نامه وجود علائم افسردگی در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون


۲-۷-۱- حمایت اجتماعی:

تعریف نظری:

کاپلان و هاینزرمن (۱۹۸۸):حمایت اجتماعی مفهومی چند بعدی است که شامل:۱-حمایتی است که در عمل دریافت شده است:(حمایت آگاهی دهنده،حمایت عاطفی و حمایت ابزاری)؛۲-منابع حمایت: که (خانواده، دوستان، غریبه و حیوانات) را شامل می شود.(مسعودنیا.۱۳۸۶)

شریدن و رادماچر:حمایت اجتماعی منابعی است که توسط اشخاص دیگر از طریق اقدام متقابل، به ما ارائه می شود.(زکی.۱۳۸۷)

فیشر:حمایت اجتماعی به عنوان یک سپر محافظتی در برابر استرس عمل می کند که موجب افزایش خودارزشمندی در شخص شده و این احترام به خویشتن از طریق بازخورد اطلاعات به دست می آید؛ موجب مقابله موثرباعوامل فشارزاشده وتعادل قوارابه نفع عوامل ضد فشار تغییرمی دهد.(بهاری.۱۳۸۸)

تعریف عملی:

پرسشنامه حمایت اجتماعی(SPS) توسط کاترونا و راسل (۱۹۸۷)ساخته شد و دارای ۲۴ سوال ۵ گزینه ای(کاملا مخالفم:۱ تا کاملا موافقم:۵).

در ایران نیز این ابزار توسط دکتر زکی (۱۳۸۹) در دانشگاه اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است که آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی روی ۲۰۰ آزمودنی ۸۵/۰ گزارش شده است.(بوالهری.۱۳۸۷)

آزمون به کار رفته در این  پژوهش آزمون ارزیابی شدهءدکتر زکی میباشد که دارای ۱۶مولفه می باشد.این پرسشنامه بر اساس مقیاس فاصله ای مورد ارزیابی قرار گرفته است.

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید