تحقیق : هيدرولوژی اقليم منطقه سبزوار

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: هيدرولوژی اقليم منطقه سبزوار

-1- انگيزه و انتخاب موضوع: 

سخن را با نام خدا آغاز مي‌كنيم كه بخشنده و مهربان است و مرگ و زندگي بدست اوست. خداوند بناي جهان را بر آب نها، آب الفباي آباداني است، بدون آب يعني مرگ بشر اوليه در هر جاي كرده زمين پا نهاد و ساكن شد بي وجود آب نبود، آباديها، شهرها مراكز خدماتي و صنعتي و فرهنگي همه و همه كه در كنار هم جمع شده و به شكل منسجم و شكيل در آمده‌‌اند از وجود پربركت اين ماية حياتي بوده مركزي ايران است. شهري گرم و خشك، شهري كه ميزان بارندگي ميانگين آب برابر  ميانگين بارش جهان است. شهري كم آب كه از قديم با اين مشكل روبرو بوده، من تصميم بر آن شد در اين عرصه گامي‌هر چند كوچك بردارم و به مشكلت اين شهر بهتر واقف شوم و از كم و كيف آن بيشتر اطلاع حاصل نمايم، مدتي اين مسئله فكرم را به خود مشغول كرده بود ولي به دليل مشغله كاري فرصت پيدا نمي‌كردم، تا اينكه پايان نامة‌ فرصتي شد باري شروع اين كار ، با جان و دل، مسائل و تعليم هيدرولوژي اقليم سبزوار را انتخاب و وارد ميدان شدم. در پايين متذكر شوم مشكل و كمبود آب، ب آبي، تخريب قنات‌ها و پركردن آنها توسط افراد بي‌اطلاع و در نهايت خشكي قناتها و كم شدن آب چشمه‌ها و افت آبهاي زيرزميني، خرابي چاههاي عميق و كمبود و نبود وسايل فني و موتوري و ترسيدن سوخت به موقع مقرر و مشكلات ديگر را آن سبب انتخاب اين مطالب براي موضوع مي‌شد.

بعد از انتخاب واحد پروژه عازم شهرستان مشهد شدم. در اين سفر وسيلة نقلية ما در شهرستان سبزوار خراب شد و بناچار مدت 24 ساعت در اين شهر مانديم در اين مدت تا  حدودي مرد اين شهرستان را آشنا شديم و خيابانهاي ساده اما بدور از تجملات آنجا را مشاهده كرديم. و همچنين از مردم آنجا در مورد كم آبي و مشكلاتي كه داشتند شنيديم در اين سفر فكر مرا مشغول به خود كرده بود و بعد از برگشت آن سبب انتخاب اين مطلب براي اين موضوع شد.

2-1- طرح مسئله:

بعد از اينكه انتخاب موضوع مشخص شد، بر آن شدم كه چگونه و به چه شيوه‌اي مسئله را مطرح نمايم. مطرح كردن مسئله آب، به تنهائي مرا راضي نمي‌كرد و واقعيت امر هم همين است. تا اينكه به سراغ يكسري مطالب كه پيش زمينه و پيش نياز آب بوده رفتم، مواردي كه كميت و كيفيت آب بدانها بستگي دارد، بدون وجود آن عوامل، مواردي چون، تشكيل، ايست، حركت، تخريب و ريزشي انجام نمي‌گيرد. لذا در طرح مسئله نكاتي چند در مورد موقعيت جغرافيايي و زمين‌شناسي دشتهاي سبزوار آب و هوا و ژئومرفولوژي (اشكال مختلف سطح زمين و فرآيندهاي تغيير دهندة‌ آن ) نكاتي كه لازم بود به رشتة‌ تحرير درآمد. بعد به اصل موضوع يعني آبهاي سطحي و زير زميني شهرستان پرداخته شد، اكثر رودخانه‌هاي دائمي‌و فصلي شهرستان مورد توجه خاص قرار گرفت، و به منشأ آبگيري و آبدهي و حوضه آبريز آنها اشاره شد. حوضه هاي اين شهرستان از نظر موقعيت و چگونگي بهره‌برداري بصورت جداگانه بررسي دقيق انجام گرفت. طرحهاي تغذيه مصنوعي و سدهاي ساخته شده و مكانهائي كه بايد سد ساخته شود و مراكز جاذب جمعيت مورد شناسائي، و پيشنهادات لازم ارائه شده.

3-1- فرضيه‌ها:

شهرستان سبزوار ، با بارش اندك و تبخير زياد، مسئله تأمين آب و نگهداري و حفاظت از آن خيلي مهم است، لذا نكاتي طرح و پيشنهاد مي‌گردد. 1- طرح آبخوانداري در سطح دشتهاي – سبزوا، جوين و داورزن 2- طرحهاي تغذيه مصنوعي توسط رودخانه‌هاي فصلي و موقتي، اگر در سطح شهرستان سبزوار انجام پذيرد كمك بسيار فراواني به سفره‌هاي آب زيرزميني خواهد شد. شهرستان سبزوار بويژه دشت جوين فاقد امكانات تفريحي و ورزشي است با ساختن سد بر روي رودخانه هاي جنوبي دشت جوين. به مواد مثبت زير خواهيم رسيد. 1- تغذيه و تقويت سفره‌هاي زيرزميني دشت جوين 2- جلوگيري از به هدر رفتن آبهاي اضافي در فصلهاي باراني كه به آب نياز كمتري مي‌باشد. 3- ذخيره آب و استفاده براي كشاورزي در فصول كم آب بويژه تابستان 4- خود سد بعنوان يك مركز تفريحي و ورزشي مي‌توان مورد استفاده قرار گيرد. 5- مخزن سد هميشه داراي آب است و لذا مي‌توان به پرورش و تكثير آبزيان بويژه ماهي پرداخت، كه يكي از مقرون به صرفه‌ترين تأمين پروتئين ميباشد. در پايان به نظر نگارنده منطقه جوين بر اثر آفت زياد آبهاي زيرزميني (به دليل  استفاده بي‌رويه از منابع آب زيرزميني به جهت بالا بردن آبدهي غيرمجاز چاههاي عميق) تمديد ممنوعيت حفر چاههاي عميق الزامي‌است.

4-1- مطالب مورد مطالعه:

مطالبي كه در اين مدت مورد مطالعه قرار گرفت، اكثراً رابطه تنگاتنگ با مسائل آب شهرستان سبزوار وارد، و در بحثهاي ژئومرفولوژي و زمين شناسي منطقه و تأثير آب و هوا بر روي اين عوامل، موضوع آب هيچگاه فراموش نشد. چون خود اين مسائل تأثير مستقيم بر منابع آب سطحي و زر زميني خواهند داشت. بدون مطالعه ژئومرفولوژي و زمين شناسي يك منطقه نمي‌توان به لايه‌هاي آبدار و نفوذ پذير و غير قابل نفوذ پي برد، و نتايجي بدست آورد. حوضه‌هاي آبريز دشت سبزوار- جوين، داروزن از نظر آبهاي زيرزميني كاملاً مورد مطالعه قرار گرفت، مطالعه در زمينه سرچشمه رودها آبدهي و آبريز آنها، تعداد چاههاي عميق و علت افزايش آنها ، تعداد قناتها و چشمه‌ها و علت كاهش آنها و دليل افت آب در سطح شهرستان مورد عنايت خاص قرار گرفت، و از سوئي مطالعه، كيفت آب (آب شرب، كشاورزي، صنعتي ) در دشتها فوق بررسي گرديد. حداكثر ظرفيت مجاز بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني در سطح شهرستان سبزوار، علل شوري آب مسئله تهاجم آبهاي شور زيرزميني به سفره آب شيرين و ارزيابي منابع آب در سطح سه دشت مذكور مورد مداقه قرار گرفت، طرحهاي عمراني، تغذيه مصنوعي، و ساختن سدها از جمله موارد ديگري است كه مورد توجه نگارنده بود. در نهايت نتايج قابل قبول از آنها اخذ در پايان هر فصل قيد گرديد.


5-1- روش تحقيق:

در اين مقوله تحقيق به سه صورت انجام گرفت 1- روش تحقيق كتابخانه‌اي و با استفاده از نقشه و تفسير آن 2- مطالعه و تحقيق ميداني 3- روش تحقيق به صورت پرسش و پاسخ مستقيم از اهالي اهل فن كه اين خود نيز يك نوع مطالعه ميداني محسوب مي‌شود.

1-5-1- در روش تحقيق كتابخانه‌اي مراجعه مستقيم به كتابخانه‌هاي  وزارت برنامه و بودجه، كتابخانه وزارت نيرو كه مرجع‌هاي بزرگي در تهران محسوب مي‌شوند،  سروآب، سازمان هواشناسي و گيتاشناسي و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، ادارة منابع طبيعي استان، جهاد سازندگي ادارة‌ آبياري و هواشناسي سبزوار داشتم، مطالبي فيش برداري شد و به اضافه يكسري تب و نقشه‌هاي كه در كتابخانه شخصي خودم موجود بود و يا كتبي كه از ديگر ان به امانت گرفتم به جمع‌بندي مطالب و تفسير آنها پرداختم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق : هيدرولوژی اقليم منطقه سبزوار